Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Opłaty, czynsze i podatki
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2005.01.15 02:33:48 powrót do aktualnej strony
 

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od posiadania psów

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Opłata targowa

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, nie złączonych trwale gruntem;
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy;
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, należących do Skarbu Państwa lub gminy;
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi, ale nie związane z prowadzeniem innej działalności niż rolna lub leśna.
 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Format PDF PDF (46 KB)) w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta w terminie określonym na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek od nieruchomości (Format PDF PDF (44 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2005 roku

 1. Budynki mieszkalne lub ich część, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,47 zł.
 2. Budynki lub ich część, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,17 zł.
 3. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,46 zł.
 4. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,09 zł.
 5. Garaże poza budynkami mieszkalnymi, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,78 zł.
 6. Pozostałe budynki lub ich część, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,20 zł.
 7. Budowle - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 8. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni - 0,57 zł.
 9. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,52 zł.
 10. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 0,22 zł.

Ulgi i zwolnienia

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle będące w posiadaniu:
  • jednostek organizacyjnych gminy i miasta działających w formie jednostek budżetowych,
  • jednostek organizacyjnych gminy i miasta działających w formie zakładów budżetowych i gminnych instytucji kultury, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne przez te jednostki i instytucje kultury osobom trzecim, na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • instytucji niebędących organizacjami pożytku publicznego, prowadzących działalność charytatywną w okresie jej wykonywania, z wyjątkiem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą,
  • budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności oświatowej oraz gospodarczej, związanej z funkcjonowaniem tej jednostki oświatowej, będącej w posiadaniu przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i zakładów kształcenia.
 2. Zwalnia się również z podatku od nieruchomości:
  • grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako drogi, o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • mienie gminne nie oddane w posiadanie zależne,
  • nieruchomości lub ich części, w których siedzibę mają jednostki resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej,
  • nieruchomości przeznaczone na potrzeby działalności statutowej stowarzyszeń, prowadzących działalność w zakresie oświaty, wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu pod warunkiem, że jest ogólnie dostępna i bezpłatna,
  • budynki, grunty i budowle przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy rozpoczną działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta - zwolnienie wynosi od 30% do 100%,
  • grunty, budynki i budowle na terenach pozostałych po zlikwidowanych podmiotach gospodarczych przekazanych po dacie likwidacji lub ogłoszeniu upadłości w posiadanie lub na własność przedsiębiorcom, którzy utworzą na nich nowe miejsca pracy - zwolnienie wynosi od 30% do 100%.

Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany lub wpisany do rejestru.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.
 2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 4. Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek od środków transportu DT-1 (Format PDF PDF (119 KB)) oraz załącznik do deklaracji DT-1/A (Format PDF PDF (90 KB)) do 15 lutego oraz w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, deklarację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Termin płatności

Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2005 roku

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. wyprodukowane w 1999 roku i wcześniej, z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 312,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 612,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 918,00 zł.
  2. wyprodukowane po 1999 roku, z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 300,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 582,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 882,00 zł.
  3. wyprodukowane w 1999 roku i wcześniej, bez katalizatora lub niespełniające normy emisji EURO:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 324,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 636,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 954,00 zł.
  4. wyprodukowane po 1999 roku, bez katalizatora lub niespełniające normy emisji EURO:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 312,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 612,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 918,00 zł.
 2. Samochody ciężarowe o ładowności równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 080,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 218,00 zł.
  2. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 092,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 296,00 zł.
  3. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 1 464,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 602,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 722,00 zł.
  4. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 1 476,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 614,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 734,00 zł.
  5. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 734,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 896,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 2 316,00 zł.
  6. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 746,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 908,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 2 452,80 zł.
 3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. wyprodukowane w 1999 roku i wcześniej, z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO:
   • do 7 t włącznie - 1 230,00 zł,
   • powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1 404,00 zł.
  2. wyprodukowane po 1999 roku, z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO:
   • do 7 t włącznie - 1 218,00 zł,
   • powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1 392,00 zł.
  3. wyprodukowane w 1999 roku i wcześniej, bez katalizatora lub niespełniające normy emisji EURO:
   • do 7 t włącznie - 1 290,00 zł,
   • powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1 476,00 zł.
  4. wyprodukowane po 1999 roku, bez katalizatora lub niespełniające normy emisji EURO:
   • do 7 t włącznie - 1 278,00 zł,
   • powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1 464,00 zł.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 464,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 626,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 416,00 zł.
  2. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 488,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 650,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 937,76 zł.
  3. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 776,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 2 316,00 zł.
  4. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 780,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 2 548,65 zł.
 5. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:
  1. wyprodukowane w 1999 roku i wcześniej - 252,00 zł,
  2. wyprodukowane po 1999 roku - 240,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
  1. posiadające 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 186,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 336,00 zł.
  2. posiadające 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 336,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 582,00 zł.
  3. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 228,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 642,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 882,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 188,00 zł.
  4. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 324,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 882,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 338,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 764,00 zł.
  5. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 702,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 948,00 zł.
  6. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 978,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 326,00 zł.
 7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  1. wyprodukowane w 1999 roku i wcześniej, z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO:
   • mniejszej lub równej 15 - 426,00 zł,
   • większej niż 15 i mniejszej niż 30 - 798,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 650,00 zł.
  2. wyprodukowane po 1999 roku, z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO:
   • mniejszej lub równej 15 - 414,00 zł,
   • większej niż 15 i mniejszej niż 30 - 780,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 638,00 zł.
  3. wyprodukowane w 1999 roku i wcześniej, bez katalizatora lub niespełniające normy emisji EURO:
   • mniejszej lub równej 15 - 450,00 zł,
   • większej niż 15 i mniejszej niż 30 - 834,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 722,00 zł.
  4. wyprodukowane po 1999 roku, bez katalizatora lub niespełniające normy emisji EURO:
   • mniejszej lub równej 15 - 438,00 zł,
   • większej niż 15 i mniejszej niż 30 - 822,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 710,00 zł.

Ulgi i zwolnienia

Zwolnienia ustawowe z podatku od środków transportowych zostały określone w art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek rolny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i użytków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Informację o gruntach (Format MS Word DOC (31 KB), Format RTF RTF (28 KB), Format PDF PDF (25 KB)) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek rolny (Format MS Word DOC (44 KB), Format RTF RTF (67 KB), Format PDF PDF (33 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2005 roku

 1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - 94,175 zł.
 2. Pozostałe grunty, od 1 ha - 188,35 zł.

Ulgi i zwolnienia

Zwolnienia ustawowe z podatku rolnego zostały określone w art. 12 ustawy o podatku rolnym.

Podatek leśny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami bądź posiadaczami lasów.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem obszarów leśnych:

 • niezwiązanych z gospodarką leśną,
 • zajętych na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne,
 • wyłączonych decyzjami administracyjnymi z gospodarki leśnej na cele inne niż leśne.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Informację o lasach (Format MS Word DOC (27 KB), Format RTF RTF (21 KB), Format PDF PDF (22 KB)) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek leśny (Format MS Word DOC (30 KB), Format RTF RTF (27 KB), Format PDF PDF (27 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku w 2005 roku

Za 1 ha lasu - 26,488 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dodatkowo, poza ustaleniami z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku leśnym, lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.

Podatek od posiadania psów

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne posiadające psy.

Przedmiot opodatkowania

Każdy pies, będący własnością osoby fizycznej, z wyjątkiem:

 • psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
 • jednego psa, którego właścicielem jest osoba w wieku powyżej 70 lat prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe,
 • dwóch psów, których właścicielem jest osoba prowadząca gospodarstwo rolne i utrzymująca psy w celu pilnowania tego gospodarstwa,
 • jednego psa, którego właścicielem jest podatnik podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Termin powstania obowiązku podatkowego

Dla osób fizycznych - od dnia nabycia psa.

Termin płatności

Dla osób fizycznych - do 15 marca lub do końca miesiąca, w którym właściciel nabył psa, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2005 roku

 1. Dla właścicieli psów, którzy weszli w ich posiadanie do dnia 30 czerwca bieżącego roku, od każdego psa - 25,00 zł.
 2. Dla właścicieli psów, którzy weszli w ich posiadanie po dniu 30 czerwca bieżącego roku, od każdego psa - 12,50 zł.

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

 1. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 12,00 zł.
 2. Dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 100,00 zł.
 3. Dokonanie zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł.

Opłata targowa

 1. Stawki opłaty targowej dla targowiska w dzielnicy Leszczyny:
  1. opłata miesięczna z tytułu umów stałych na stanowiskach zadaszonych (przez pojęcie miesięczna rozumie się okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) - 190,00 zł,
  2. opłata dzienna na stanowiskach zadaszonych - 12,00 zł,
  3. opłata dzienna za sprzedaż różnego rodzaju towarów ze stanowiska oraz opłata przy sprzedaży małej ilości płodów rolnych, za każdy rozpoczęty kolejny m2 - 1,40 zł,
  4. opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t - 7,00 zł,
  5. opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t - 12,00 zł,
  6. opłata dzienna za sprzedaż towarów ze stanowiska + samochód, jako magazyn towarów - jak w punktach c+d lub c+e (w zależności od ładowności samochodu),
  7. rezerwacja miesięczna boksu o powierzchni 5 m2 obejmująca także opłatę targową (przez pojęcie miesięczna rozumie się okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) - 165,00 zł.
 2. Stawki opłaty targowej w innych miejscach oznaczonych tablicami „Plac Targowy”:
  1. opłata dzienna za sprzedaż ze stanowiska oraz opłata za sprzedaż małej ilości płodów rolnych, za każdy rozpoczęty kolejny m2 - 1,20 zł,
  2. opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t - 5,00 zł,
  3. opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t - 8,00 zł,
  4. opłata dzienna za sprzedaż towarów ze stanowiska + samochód jako magazyn towarów - jak w punktach a+b lub a+c (w zależności od ładowności samochodu).

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

W zależności od celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste, rocznie - od 0.3% do 3% ceny nieruchomości

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

 1. Najem gruntu przeznaczonego pod działalność handlową, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - od 2,72 zł + 22% VAT (do negocjacji).
 2. Najem gruntu przeznaczonego pod garaże, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - od 0,45 zł + 22% VAT.
 3. Najem gruntu wraz z garażem, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - od 0,97 zł + 22% VAT.
 4. Najem gruntu na cele widowiskowo-rozrywkowe (wesołe miasteczka, itp.), na dzień - 120,00 zł + 22% VAT.
 5. Najem gruntu przeznaczonego pod parkingi, składy i magazyny, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł + 22% VAT.
 6. Dzierżawa gruntów rolnych i użytków zielonych, rocznie od 1 ha powierzchni:
  • obszaru do 1 ha powierzchni - 0,05 zł,
  • obszaru powyżej 1 ha powierzchni - 0,02 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy

 1. Wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego gminy, stanowiącej podstawę do naliczenia zindywidualizowanej stawki czynszu uwzględniającej czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu, wynosi 1,76 zł.
 2. Jako standardowe przyjmuje się wyposażenie mieszkania w instalację wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe oraz ubikację na klatce schodowej.
 3. Do czynników podwyższających wartość użytkową lokalu należy:
  • położenie budynku - 0%,
  • położenie lokalu w budynku:
   • kondygnacja - 0%,
   • stopień nasłonecznienia - 0%,
  • wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:
   • ubikacja i łazienka w mieszkaniu - 20%,
   • centralne ogrzewanie sieciowe - 20%,
   • instalacja gazowa - 20%,
   • instalacja centralnej ciepłej wody dostarczanej z zewnątrz - 10%,
  • ogólny stan techniczny budynku - 0%,
 4. Do czynników obniżających wartość użytkową lokalu należy:
  • brak instalacji wodno-kanalizacyjnej - 20%,
  • ubikacja poza budynkiem - 10%.

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym

 1. Zajęcie pobocza drogi, dziennie od 1 m2 powierzchni - 0,20 zł.
 2. Zajęcie jezdni lub chodnika, dziennie od 1 m2 powierzchni - 0,40 zł.
 3. Utrudnienia w ruchu na pasie drogowym (zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni), dziennie - 100,00 zł.
 4. Całkowite zamknięcie drogi, dziennie - 200,00 zł.
 5. Umieszczenie uzbrojenia w obrębie pasa drogowego, od 1 m2 powierzchni - 16,00 zł.
 6. Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego, dziennie od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł.
 7. Umieszczenie obiektu handlowego w obrębie pasa drogowego, dziennie od 1 m2 powierzchni - 0,08 zł.
 8. Umieszczenie parkingu na prawach wyłączności w obrębie pasa drogowego, dziennie od 1 m2 powierzchni - 0,34 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.14
Data udostępnienia: 2005.01.15 02:33:48

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny