Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Budżet gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2005.02.05 23:52:40 powrót do aktualnej strony
 

Uchwała nr XXVII/237/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29.12.2004 w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. "d", pkt. 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 115, 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1, art. 122, 124 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 i art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2005 w wysokości 64 607 189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  1. dochody własne w kwocie 36 356 709,00 zł, w tym:
   • udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16 622 000,00 zł,
   • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 510 000,00 zł,
  2. subwencję ogólną w kwocie 16 178 980,00 zł,
  3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 4 860 815,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
  4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 577 685,00 zł,
  5. dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
  6. dotacje z funduszy strukturalnych związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 6 632 000,00 zł.

§2

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2005 w wysokości 70 013 727,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  1. wydatki bieżące kwotę 54 014 727,00 zł, w tym:
   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 27 559 346,00 zł,
   2. dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 3 013 825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   3. dotacje na wspieranie wykonania zadań publicznych w kwocie 375 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
   4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 4 860 815,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
   5. wydatki na obsługę długu gminy kwotę 1 170 861,00 zł,
  2. wydatki majątkowe kwotę 15 999 000,00 zł, z tego:
   1. wydatki na inwestycje w kwocie 15 274 000,00 zł, z czego 6 632 000,00 zł stanowią środki pochodzące z funduszy strukturalnych,
   2. zakupy inwestycyjne w kwocie 325 000,00 zł,
   3. dotacje na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł.
 3. Z kwoty 510 000,00 zł wydatków bieżących związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 160 000,00 zł przeznacza się dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem.

§3

 1. Jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 11 342 000,00 zł wskazuje się:
  1. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5 900 000,00 zł, (kontynuacja emisji obligacji komunalnych), których wykup środkami z dochodów własnych gminy nastąpi w latach 2008-2011,
  2. kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł spłacany w latach 2006-2007 z dochodów własnych gminy,
  3. kredyt inwestycyjny w kwocie 3 442 000,00 zł którego spłata nastąpi w latach 2008-2014 środkami z dochodów własnych gminy.
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.

§4

Ustala się plan przychodów i wydatków:

 1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5,
 2. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 522 200,00 zł.

§7

Ustala się "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu oraz plan spłat zobowiązań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2005-2010 stanowiące załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§9

Upoważnia się burmistrza gminy i miasta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
 4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10

Określa się wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania jednorazowo do kwoty 3 000 000,00 zł.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/237/2004

Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł [w zł]

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/237/2004

Wydatki budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej [w zł]

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (62 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/237/2004

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

 1. Ustalenie deficytu budżetowego (w złotych).

  Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta 64 607 189
  Planowane wydatki budżetu gminy i miasta 70 013 727
  Spłata kredytów i pożyczek 5 935 462
  Deficyt budżetowy 11 342 000
 2. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (w złotych).

  § Nazwa Przychody Rozchody
  931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5 900 000 -
  952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 442 000 -
  957 Nadwyżka z lat ubiegłych - -
  992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: - 5 935 462
    - spłata kredytów - 4 770 000
    - spłata pożyczek - 1 165 462
  Razem: 11 342 000 5 935 462

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/237/2004

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005 [w zł]

Dochody

Dział klasyfikacji Nazwa Kwota
750 Administracja publiczna, w tym 122 077
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących, z tego na realizację: 122 077
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 100 500
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 18 777
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 6 400
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 6 400
852 Pomoc społeczna, w tym: 4 732 338
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 4 732 338
Razem dochody: 4 860 815

Wydatki

Klasyfikacja Nazwa Kwota
Dział Rozdział
750   Administracja publiczna 122 077
75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 122 077
- wydatki bieżące wynikające z realizacji: 122 077
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 100 500
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 18 777
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 400
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 6 400
- wydatki bieżące 6 400
852   Pomoc społeczna 4 732 338
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 4 451 979
- wydatki bieżące 4 451 979
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 29 046
- wydatki bieżące 29 046
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 251 313
- wydatki bieżące 251 313
Razem wydatki: 4 860 815

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja Nazwa Kwota
Dział Rozdział
750   Administracja publiczna 101 000
75011 Urzędy wojewódzkie 101 000
Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: 101 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/237/2004

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2005 roku [w zł]

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/237/2004

Zakres zadań objętych dotacjami z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 [w zł]

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji
1 Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 10 000
2 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 185 000
3 Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 160 000
4 Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 10 000
5 Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych 10 000
Razem: 375 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/237/2004

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2005 [w zł]

Dział Rozdział Nazwa środka specjalnego Stan na dzień 1.01.2005 Dochody Wydatki Stan na dzień 31.12.2005
600 60016 "Utrzymanie dróg" 0 1 500 1 500 0
801 80101 "Wyżywienie w świetlicach" 0 200 830 200 830 0
80104 "Zakup produktów żywnościowych" 0 423 600 423 600 0
80110 "Wyżywienie w świetlicach" 0 328 100 328 100 0
Razem środki specjalne: 0 954 030 954 030 0

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/237/2004

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 [w zł]

Dział Rozdział Stan funduszu na początku roku Przychody Wydatki Stan funduszu na koniec roku
900 90011 2 106 327 000 325 000 4 106

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/237/2004

Prognozowane kwoty długu na lata 2005-2010 [w zł]

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/237/2004

Planowane spłaty zobowiązań w 2005 roku i latach następnych [w zł]

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.29
Data udostępnienia: 2005.02.05 23:52:40

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny