Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Plany i programy
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
 Strona archiwalna z dnia 2005.04.20 23:12:25 powrót do aktualnej strony
 

Plany i programy Rady Miejskiej

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

 1. Zapoznanie się z zasadami i trybem ustalania cen wody jednostkowych za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków za okres od 1.04.2005 r. do 31.03.2006 r.
 2. Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego ZGKiM, a także zapoznanie się z informacją na temat regulowania czynszów w gminnych zasobach mieszkaniowych w tym windykacja zaległych opłat oraz rozliczanie strat wody.
 3. Przedstawienie wyników kontroli organów zewnętrznych (RIO, NIK, UKS) w roku 2004 i sposób realizacji wystąpień pokontrolnych.
 4. Analiza sprawozdań z działalności gminy i miasta w roku 2004 oraz przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy i miasta.
 5. Realizacja inwestycji współfinansowanych w roku 2004 ze środków zewnętrznych (WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze pomocowe, granty rządowe) na tle ustawy o zamówieniach publicznych.
 6. Informacja o wykonaniu budżetu gminy i miasta za I półrocze 2005 roku.
 7. Rozliczenie dotacji na schronisko św. Brata Alberta w Przegędzy.
 8. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej.

Plan pracy Komisji Działalności Gospodarczej na 2004 rok

 1. Współpraca z wydziałami Urzędu podlegającymi tematycznie komisji.
 2. Analiza aktualnego stanu podmiotów gospodarczych naszego miasta.
 3. Zapoznanie się z aktualnym stanem targowisk miejskich oraz miejsc handlu obwoźnego.
 4. Analiza ofert oraz informacji przekazywanych przez członków Komisji Powiatowej ds. Zatrudnienia.
 5. Zapoznanie się z problemami poszczególnych przedsiębiorców z naszego terenu.
 6. Stała współpraca z Izbą Handlowo-Przemysłową w Czerwionce.
 7. Bieżące rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do komisji.

Plan pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2005 rok

 1. Wyjazdowe spotkania do wytypowanych klubów sportowych celem zapoznania się z pracą z dziećmi i młodzieżą.
 2. Zadbanie o utrzymanie w należytym stanie istniejącej bazy do prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej oraz tworzenie nowej.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych przy klubach sportowych i szkołach.
 4. Włączenie się komisji w organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych przez kluby sportowe i MOSiR.
 5. Utrzymanie oraz dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych, dbałość o stan techniczny i oznakowanie tych tras, propozycja ujęcia w budżecie odpowiednich kwot.
 6. Celem Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji jest podniesienie stanu zdrowotności całego społeczeństwa.

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa na 2005 rok

 1. Objazd dróg gminnych - ustalenie remontów oraz wycięcie samosiejek rosnących przy drogach.
 2. Analiza procesu przygotowawczego do restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - komisja wyjazdowa (maj 2005 r.).
 3. Omówienie spraw związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych.
 4. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych w tym drogowych, remontów dróg oraz kanalizacji sanitarnej.
 5. Wyjazd do Stacji Uzdatniania Wody w Palowicach i w Bełku.
 6. Omówienie spraw związanych z "Akcją Zima 2005/2006".
 7. Komisja wyjazdowa do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami na 2004 rok

Plan pracy przewiduje omówienie następujących zagadnień w zakresie:

 1. Gospodarki ściekowej:
  • opracowanie programu inwestycji związanych z gospodarką ściekową na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,
  • doprowadzić do budowy małych lokalnych oczyszczalni ścieków, tam gdzie nie ma możliwości podłączenia ich do miejskiej oczyszczalni.
 2. Ochrona powietrza:
  • zmniejszenia uciążliwości zapachowych zakładów pracujących na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,
  • rozwiązanie problemu wypalania traw i resztek pożniwnych.
 3. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami:
  • prowadzenie działań w kierunku rozszerzenia programu segregacji odpadów,
  • prowadzenie działań w kierunku prawidłowego prowadzenia gospodarki przez zakłady wynikających z ustawy o ochronie środowiska (m.in. rekultywacja wyrobiska pocegielnianego w Czerwionce, oraz zwału płaskiego w Dębieńsku).
 4. Sprawa zieleni na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny:
  • pielęgnacja zieleni w mieście z uwzględnieniem estetyki i funkcjonalności.
 5. Problemy związane z rolnictwem:
  • zagospodarowanie ugorów.
 6. Sprawy związane ze szkodami zwierzyny leśnej.
 7. Sprawy dot. szkód związanych z eksploatacją górniczą.
 8. Działania na rzecz prawidłowej gospodarki melioracyjnej i drenarskiej.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na lata 2005-2006

 1. Opiniowanie budżetu gminy i miasta na kolejne lata kadencji 2002-2006 oraz analiza wniosków przedstawionych przez poszczególne komisje ww. sprawie.
 2. Opiniowanie każdorazowo zmian w budżecie gminy i miasta dotyczących nowych dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami.
 3. Ocena wykonania dochodów i analiza wydatków gminy i miasta po każdym półroczu i za każdy rok budżetowy pod kątem finansowym.

Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2005 rok

 1. Monitorowanie przebiegu remontów placówek służby zdrowia.
 2. Organizowanie całodobowej opieki lekarskiej dla mieszkańców gminy.
 3. Sprawy bieżące dotyczące działalności komisji.

Plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami na 2005 rok

 1. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie:
  • stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży Pożarnej, uwzględnienie rodzaju zakupionego sprzętu,
  • stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: pożar, pożar leśny, powódź.
 2. Comiesięczny raport Straży Miejskiej z przeprowadzonych kontroli tematycznie wyznaczonych przez komisję.
 3. Cykliczna (kwartalna) współpraca z Komisariatem Policji w celu analizy stanu bezpieczeństwa gminy.
 4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie bezpieczeństwa w drogownictwie:
  • oświetlenie ulic,
  • oznakowanie ulic,
  • stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa,
  • progi zwalniające - do kompetencji komisji należy ocena kolejności realizacji poszczególnych zadań.
 6. Współpraca z samorządami dzielnic i sołectw.
 7. Sesja tematyczna o bezpieczeństwie w gminie.
 8. Objazd jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.20
Data udostępnienia: 2005.04.20 23:12:25

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny