Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Budżet gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.08 22:19:55 powrót do aktualnej strony
 

Uchwała nr V/10/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21.01.2003 w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 115, 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118, 122, 124 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2003 w wysokości 51 264 678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  1. dochody własne w kwocie 20 279 595,00 zł, w tym:
   • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 420 000,00 zł,
  2. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11 390 000,00 zł,
  3. subwencję ogólną w kwocie 17 152 697,00 zł,
  4. dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 2 374 202,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
  5. dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie łącznej 55 977,00 zł,
  6. dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
  7. dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z powiatem w kwocie 10 207,00 zł.

§2

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2003 w wysokości 56 760 411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  1. wydatki bieżące, kwotę 48 280 178,00 zł, w tym:
   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 26 134 779,00 zł,
   2. dotacje dla zakładu budżetowego, kwotę 3 546 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   3. dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta, kwotę 2 504 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
   4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, kwotę 2 374 202,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
   5. wydatki na obsługę długu gminy, kwotę 637 500,00 zł,
  2. wydatki majątkowe, kwotę 8 480 233,00 zł, w tym:
   1. wydatki na inwestycje, kwotę 8 330 233,00 zł,
   2. dotacje dla zakładu budżetowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 3. Na kwotę 520 000,00 zł wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych składają się:
  1. wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł.

§3

 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 9 470 233,00 zł są:
  1. nadwyżka środków z roku 2002 w wysokości 1 500 000,00 zł,
  2. kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 5 200 000,00 zł spłacany w latach 2004-2005 z dochodów własnych gminy, tj. podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej,
  3. pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 986 000,00 zł, spłacana w latach 2005-2007 z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 784 233,00 zł, spłacana w latach 2004-2007 z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.

§4

Ustala się plan przychodów i wydatków:

 1. zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 2. środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 367 700,00 zł.

§7

Ustala się "Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2003" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień 31 grudnia 2002 roku i lata 2003-2005 stanowiący załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§9

Upoważnia się burmistrza gminy i miasta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 500 000,00 zł w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
 4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10

Określa się wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania jednorazowo do kwoty 1 000 000,00 zł.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/10/2003

Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł [w zł]

Dział Nazwa Budżet na 2003 r.
010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym: 1 300
a) inne opłaty 1 300
020 Leśnictwo, w tym: 1 200
a) inne opłaty 1 200
630 Turystyka, w tym: 15 000
a) wpływy z usług 15 000
700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 6 514 400
a) wpływy ze sprzedaży, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego: 6 477 200
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 59 500
- najem i dzierżawa składników majątkowych 3 181 700
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 000
- sprzedaż składników majątkowych 3 230 000
b) inne opłaty 37 200
710 Działalność usługowa, w tym: 3 000
a) dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień 2 000
b) wpływy z usług 1 000
750 Administracja publiczna, w tym: 129 749
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 115 749
b) wpływy z opłat 4 000
c) wpływy z usług 5 000
d) wpływy z mandatów 5 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 5 980
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 5 980
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: 10 207
a) dotacje celowe 10 207
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: 23 783 191
a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, z tego: 10 276 901
- podatek od nieruchomości 9 074 701
- podatek rolny 115 700
- podatek od środków transportowych 420 200
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 100 000
- podatek od posiadania psów 10 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 290 000
- podatek od spadków i darowizn 110 500
- podatek leśny 25 800
- opłata targowa 105 000
- opłata administracyjna za czynności urzędowe 25 000
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 590 990
c) wpływy z opłaty skarbowej 105 300
d) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: 11 390 000
- podatek dochodowy od osób fizycznych 11 350 000
- podatek dochodowy od osób prawnych 40 000
e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 420 000
758 Różne rozliczenia, w tym: 17 492 112
a) subwencje, z tego: 17 152 697
- część oświatowa subwencji ogólnej 15 173 764
- część podstawowa subwencji ogólnej 29 052
- część rekompensująca subwencji ogólnej 1 949 881
b) inne rozliczenia 339 415
801 Oświata i wychowanie, w tym: 100 019
a) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 50 680
b) dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 34 339
c) pozostałe dochody 15 000
853 Opieka społeczna, w tym: 1 961 423
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 1 956 473
b) wpływy z usług 4 950
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 441 797
a) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 5 297
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27 000
c) wpływy z usług 409 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 326 000
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 296 000
b) wpływy z usług 30 000
926 Kultura fizyczna i sport, w tym: 479 300
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 43 300
b) wpływy z usług 436 000
Dochody ogółem: 51 264 678

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/10/2003

Wydatki budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2003 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział Rozdział Nazwa Kwota
 010   Rolnictwo i łowiectwo 82 400
01008 Melioracje wodne, w tym: 60 000
a) wydatki bieżące, w tym: 60 000
- dotacje 60 000
01030 Izby rolnicze, w tym: 2 400
a) wydatki bieżące 2 400
01095 Pozostała działalność, w tym: 20 000
a) wydatki bieżące 20 000
020   Leśnictwo 1 000
02001 Gospodarka leśna, w tym: 1 000
a) wydatki bieżące 1 000
500   Handel 41 000
50095 Pozostała działalność, w tym: 41 000
a) wydatki bieżące, w tym: 41 000
- dotacje 41 000
600   Transport i łączność 4 188 000
60004 Lokalny transport zbiorowy, w tym: 1 020 000
a) wydatki bieżące 1 020 000
60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 3 168 000
a) wydatki bieżące, w tym: 1 650 000
- dotacje 1 180 000
b) wydatki majątkowe 1 518 000
630   Turystyka 40 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 40 000
a) wydatki bieżące 40 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 2 295 085
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym: 928 000
a) wydatki bieżące, w tym: 928 000
- dotacje 928 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1 367 085
a) wydatki bieżące 727 085
b) wydatki majątkowe 640 000
710   Działalność usługowa 262 020
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: 235 000
a) wydatki bieżące 235 000
71035 Cmentarze, w tym: 27 020
a) wydatki bieżące, w tym: 27 020
- dotacje 25 020
750   Administracja publiczna 5 797 708
75011 Urzędy wojewódzkie, w tym: 449 914
a) wydatki bieżące, w tym: 449 914
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 437 670
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 283 364
a) wydatki bieżące 283 364
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 4 422 900
a) wydatki bieżące, w tym: 4 400 900
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 742 003
b) wydatki majątkowe 22 000
75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: 92 530
a) wydatki bieżące, w tym: 92 530
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 630
75095 Pozostała działalność, w tym: 549 000
a) wydatki bieżące 549 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388 054
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 980
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 5 980
a) wydatki bieżące 5 980
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 331 047
75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: 280 840
a) wydatki bieżące 250 840
b) wydatki majątkowe 30 000
75414 Obrona cywilna, w tym: 45 207
a) wydatki bieżące, w tym: 45 207
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 207
75495 Pozostała działalność, w tym: 5 000
a) wydatki bieżące, w tym: 5 000
- dotacje 5 000
757   Obsługa długu publicznego 637 500
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 637 500
a) wydatki bieżące, w tym: 637 500
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 637 500
758   Różne rozliczenia 410 700
75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym: 43 000
a) wydatki bieżące 43 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 367 700
a) wydatki bieżące 367 700
801   Oświata i wychowanie 20 515 127
80101 Szkoły podstawowe, w tym: 12 165 307
a) wydatki bieżące, w tym: 11 495 074
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 547 100
b) wydatki majątkowe 670 233
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych, w tym: 147 420
a) wydatki bieżące, w tym: 147 420
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 700
80110 Gimnazja, w tym: 7 387 300
a) wydatki bieżące, w tym: 7 387 300
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 016 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 300 000
a) wydatki bieżące 300 000
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym: 376 100
a) wydatki bieżące, w tym: 376 100
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 303 100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 72 320
a) wydatki bieżące, w tym: 72 320
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 230
80195 Pozostała działalność, w tym: 66 680
a) wydatki bieżące 66 680
851   Ochrona zdrowia 520 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 520 000
a) wydatki bieżące 120 000
b) wydatki majątkowe 400 000
853   Opieka społeczna 4 994 804
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 72 654
a) wydatki bieżące 72 654
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 2 565 449
a) wydatki bieżące 2 565 449
85315 Dodatki mieszkaniowe, w tym: 1 180 000
a) wydatki bieżące 1 180 000
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: 157 843
a) wydatki bieżące 157 843
85319 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 834 778
a) wydatki bieżące, w tym: 834 778
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 679 975
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 124 580
a) wydatki bieżące 124 580
85395 Pozostała działalność, w tym: 59 500
a) wydatki bieżące, w tym: 59 500
- dotacje 25 000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4 782 599
85401 Świetlice szkolne, w tym: 383 350
a) wydatki bieżące, w tym: 383 350
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 359 400
85404 Przedszkola, w tym: 4 363 952
a) wydatki bieżące, w tym: 4 363 952
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 598 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 20 000
a) wydatki bieżące, w tym: 20 000
- dotacje 20 000
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 10 000
a) wydatki bieżące 10 000
85495 Pozostała działalność 5 297
a) wydatki bieżące 5 297
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 754 370
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 5 050 000
b) wydatki majątkowe 5 050 000
90002 Gospodarka odpadami, w tym: 335 000
a) wydatki bieżące, w tym: 335 000
- dotacje 335 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 758 180
a) wydatki bieżące, w tym: 608 180
- dotacje 565 000
b) wydatki majątkowe 150 000
- dotacje 150 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 442 500
a) wydatki bieżące, w tym: 442 500
- dotacje 425 000
90013 Schroniska dla zwierząt, w tym: 43 100
a) wydatki bieżące 43 100
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1 042 000
a) wydatki bieżące 1 042 000
90095 Pozostała działalność, w tym: 83 590
a) wydatki bieżące, w tym: 83 590
- dotacje 47 200
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 029 091
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 1 280 670
a) wydatki bieżące, w tym: 1 280 670
- dotacje 1 280 670
92116 Biblioteki, w tym: 748 421
a) wydatki bieżące, w tym: 748 421
- dotacje 748 421
926   Kultura fizyczna i sport 2 071 980
92604 Instytucje kultury fizycznej, w tym: 1 706 300
a) wydatki bieżące, w tym: 1 706 300
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 824 710
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 365 680
a) wydatki bieżące, w tym: 365 680
- dotacje 365 680
Wydatki ogółem: 56 760 411

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/10/2003

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003

 1. Ustalenie deficytu budżetowego (w złotych).

  Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta 51 264 678
  Planowane wydatki budżetu gminy i miasta 56 760 411
  Spłata kredytów i pożyczek 3 974 500
  Deficyt budżetowy 9 470 233
 2. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (w złotych).

  § Nazwa Przychody Rozchody
  952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7 970 233 -
  957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 500 000 -
  992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3 974 500
  Razem: 9 470 233 3 974 500

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/10/2003

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2003 [w zł]

Dochody

Klasyfikacja Nazwa Kwota
Dział Rozdział §
750     Administracja publiczna 115 749
75011   Urzędy wojewódzkie, w tym: 115 749
  1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, w tym: 95 600
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 95 600
  2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, w tym: 2 700
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 700
  3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, w tym: 17 449
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 449
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 980
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 5 980
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 980
853     Opieka społeczna 1 956 473
85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 43 687
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43 687
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 1 452 009
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 452 009
85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: 157 843
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 157 843
85319   Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 298 181
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 298 181
85328   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 4 753
  201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 753
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 296 000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 296 000
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 296 000
Razem dochody: 2 374 202

Wydatki

Klasyfikacja Nazwa Kwota
Dział Rozdział §
750     Administracja publiczna 115 749
75011   Urzędy wojewódzkie w tym: 115 749
  1. Zadnia nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich w tym: 95 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 090
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 920
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 480
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 620
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 490
  2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności w tym: 2 700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 825
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 420
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400
4120 Składki na Fundusz Pracy 55
  3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: 17 449
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 150
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 144
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 180
4120 Składki na Fundusz Pracy 315
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 980
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 5 980
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443
4120 Składki na Fundusz Pracy 61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 476
853     Opieka społeczna 1 956 473
85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 43 687
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 687
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 1 452 009
3110 Świadczenia społeczne 1 342 009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000
85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: 157 843
3110 Świadczenia społeczne 157 843
85319   Ośrodki pomocy społecznej w tym: 298 181
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 830
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 028
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 423
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 656
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 244
85328   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 4 753
3110 Świadczenia społeczne 4 753
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 296 000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 296 000
4260 Zakup energii 216 000
4300 Zakup usług pozostałych 80 000
Razem wydatki: 2 374 202

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja Nazwa Kwota
Dział Rozdział §
750     Administracja publiczna 59 500
75011   Urzędy wojewódzkie w tym: 59 500
235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 59 500
Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: 59 500

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/10/2003

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2003 roku [w zł]

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/10/2003

Dotacje dla podmiotów na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2003 [w zł]

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji
1 Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 1 280 670
2 Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach 748 421
3 Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta 25 000
4 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 5 000
5 Rejonowy Związek Spółek Wodnych 60 000
6 Klub Sportowy 23 Górnik Czerwionka 143 000
7 Klub Sportowy Piast Leszczyny 55 680
8 LKS Orzeł Palowice 19 000
9 LKS Bełk 19 000
10 LKS Ruch Stanowice 14 500
11 LKS Czarni Przegędza 19 000
12 LKS Borowik Szczejkowice 14 500
13 LKS Dąb Dębieńsko 14 500
14 LKS Płomień Czuchów 10 000
15 LKS Unia Książenice 10 000
16 Uczniowski Klub Sportowy 6 Polho Czuchów 42 000
17 Uczniowski Klub Sportowy Zryw Dębieńsko 3 000
18 Klub Karate Kyokuskin w Czerwionce 1 500
19 Fundusz Lokalny Ramża 20 000
Razem: 2 504 771

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/10/2003

Plan dochodów i wydatków środków specjalnych w roku 2003 [w zł]

Dział Rozdział Nazwa środka specjalnego Dochody Wydatki
600 60016 "Utrzymanie dróg" 3 000 3 000
801 80101 "Wyżywienie w świetlicach" 193 420 193 420
80110 "Wyżywienie w świetlicach" 357 950 357 950
854 85404 "Zakup produktów żywnościowych" 421 100 421 100
Razem środki specjalne: 975 470 975 470

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/10/2003

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003 [w zł]

Dział Rozdział Stan funduszu na początku roku Przychody Wydatki Stan funduszu na koniec roku
900 90011 3 208 340 000 337 420 5 788

Załącznik nr 9 do uchwały nr V/10/2003

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne [w zł]

Lp. Tytuł dłużny Kwota długu na dzień 31.12.2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.
1 Wyemitowane papiery wartościowe - - - - - -
2 Kredyty:            
- długoterminowe 7 252 500 8 500 000 3 667 000 0 0 0
- krótkoterminowe - - - - - -
3 Pożyczki:            
- długoterminowe 268 698 3 016 931 3 555 651 2 309 277 1 126 000 0
- krótkoterminowe - - - - - -
4 Przyjęte depozyty - - - - - -
5 Prognozowane dochody budżetowe 49 390 996 51 217 718 54 650 838 55 339 506 55 639 506 56 100 000
6 Wymagalne zobowiązania: - - - - - -
a) jednostek budżetowych, - - - - - -
b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - - - - - -
- ustaw, - - - - - -
- orzeczeń sądu, - - - - - -
- udzielonych poręczeń i gwarancji, - - - - - -
- innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) - - - - - -
7 Ogółem kwota zadłużenia 7 521 198 11 516 931 7 222 651 2 309 277 1 126 000 0

Załącznik nr 10 do uchwały nr V/10/2003

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne [w zł]

Lp. Tytuł dłużny Spłata w 2002 r. Planowane spłaty zobowiązań na lata:
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.
1 Spłata rat kredytów:
- długoterminowego - krótkoterminowego
3 721 667 3 952 500 4 833 000 3 667 000 - -
2 Spłata rat pożyczki:
- długoterminowej
- 22 000 81 280 1 246 374 1 183 277 1 126 000
3 Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń - - - - - -
Razem: 3 721 667 3 974 500 4 914 280 4 913 374 1 183 277 1 126 000

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.01.21
Data udostępnienia: 2003.07.08 22:19:55

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny