Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Samodzielne stanowiska
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu
 Strona archiwalna z dnia 2006.03.09 16:47:33 powrót do aktualnej strony
 

Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej

Danuta Jarosz
ul. Parkowa 9, pok. nr 22, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 45
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Audytu i Kontroli Finansowej należy w szczególności:

 • przeprowadzanie planowanych kontroli działalności komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wg opracowanego i zatwierdzonego przez Burmistrza planu kontroli,
 • przeprowadzanie doraźnych kontroli działalności w podmiotach, o których mowa wyżej, na zlecenie organów gminy,
 • kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • wskazywanie burmistrzowi przyczyn występujących nieprawidłowości jak i propozycji sposobów ich zapobiegania oraz eliminacji,
 • zabezpieczenie dowodów i przygotowanie materiałów kwalifikujących sprawę do skierowania na drogę postępowania prokuratorskiego czy sądowego,
 • kontrola właściwego wykorzystania przyznawanych z budżetu gminy dotacji na realizację zadań własnych gminy,
 • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
 • dokonywanie okresowej oceny systemu planowania środków publicznych i dysponowania nimi,
 • dokonywanie okresowej oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr Kazimierz Żyła
ul. Ligonia 2, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 59 75
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

 • działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia społecznego dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,
 • przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
 • przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie burmistrzowi:
  • projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • projektu preliminarza na jego wykonanie,
  • projektu sprawozdania z jego wykonania,
 • koordynacja i realizacja zadań wynikających z gminnego programu:
  • przygotowywanie umów, porozumień, zleceń,
  • rozliczanie wykonania rzeczowo-finansowego zadań programu w tym dotacji otrzymywanych przez instytucje realizujące zadania programu gminnego,
  • ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie zadań w ramach gminnego programu,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wdrażanie i przeprowadzanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
 • nadzór nad pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.21
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:33

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny