Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
 Strona archiwalna z dnia 2006.07.20 11:08:06 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XLVIII/429/06
z dnia 27.06.2006
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Stanowice
XLVIII/428/06
z dnia 27.06.2006
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
XLVIII/427/06
z dnia 27.06.2006
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze
XLVIII/426/06
z dnia 27.06.2006
w sprawie kredytu na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare" w kwocie 3 197 083,00 zł
XLVIII/425/06
z dnia 27.06.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
XLVIII/424/06
z dnia 27.06.2006
zmieniająca Uchwałę nr XLIV/392/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji w 2006 roku wspólnych zadań z Powiatem Rybnickim na drogach powiatowych
XLVIII/423/06
z dnia 27.06.2006
w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dotyczącego stanu dróg wojewódzkich i krajowych na terenie województwa Śląskiego
XLVIII/422/06
z dnia 27.06.2006
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XLVIII/421/06
z dnia 27.06.2006
w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach dotyczącego utworzenia na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Rybnickiego
XLVII/420/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyny - etap II"
XLVII/419/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dębieńsku"
XLVII/418/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare" w kwocie 3.197.083zł
XLVII/417/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
XLVII/416/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i budowlane przy starym cmentarzu parafialnym w Leszczynach stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków 
XLVII/415/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizcją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
XLVII/414/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
XLVII/413/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XLVII/412/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2005
XLVII/411/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2005
XLVII/410/06
z dnia 30.05.2006
w sprawie zmian w podziale Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XLVI/409/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
XLVI/408/06
z dnia 28.04.2006
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roki 2006 w kwocie 2 425 493 zł
XLVI/407/06
z dnia 28.04.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2006
XLVI/406/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XLVI/405/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej służebnością drogową
XLVI/404/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowania wieczystego
XLVI/403/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
XLVI/402/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjecia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach na 2006 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
XLVI/401/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
XLVI/400/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej dotyczących zamrożenia diet oraz przeprowadzenia konkursów na
stanowiska dyrektorów zespołów szkół
XLVI/399/06
z dnia 28.04.2006
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z wykonania budżetu za rok  2005
XLV/398/06
z dnia 04.04.2006
zawierająca stanowisko do zamiaru realizacji na terenie gminy i miasta uciążliwej dla środowiska spalarni odpadów niebezpiecznych
XLIV/397/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
XLIV/396/06
z dnia 24.03.2006
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2006
XLIV/395/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowania deficytu budżetu gminy w roku 2006 w kwocie 2 425 493 zł
XLIV/394/06
z dnia 24.03.2006
zmieniająca Uchwałę Nr XLII/361/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie stawek jednostkowych bedących
podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2006 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach 
XLIV/393/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie dopłat z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 1 m3 ścieków
XLIV/392/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji w 2006 r. wspólnych zadań z Powiatem Rybnickim na drogach powiatowych
XLIV/391/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku
XLIV/390/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/389/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/388/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/387/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/386/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku
XLIV/385/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/384/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/383/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/382/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
XLIV/381/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie likwidacji Przedszkola w Stanowicach
XLIV/380/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
XLIV/379/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie zmiany uchwały dot. zamrożenia diet przysługujących radnym oraz sołtysom i przewodniczącym Rad i Zarządów Dzielnic (osiedli), a także Rad Sołeckich
XLIV/378/06
z dnia 24.03.2006
w sprawie Planów Komisji Stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XLIII/377/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok
XLIII/376/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego "Sala gimnastyczna w Stanowicach" w kwocie 950.000,-zł
XLIII/375/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
XLIII/374/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XLIII/373/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XLIII/372/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie skargi złożonej przez Pana Romana Piontek na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku
XLIII/371/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, niezabudowanych
XLIII/370/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej w trybie bezprzetargowym
XLIII/369/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Czerwione-Leszczynach
XLIII/368/06
z dnia 24.02.2006
w sprawie Planów Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
XLII/367/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie skargi złożonej przez Pana Marka Klepek na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
XLII/366/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymsko-Katolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
XLII/365/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/325/05 z dnia 25 listopada 2005 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
XLII/364/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XLII/363/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
XLII/362/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2006
XLII/361/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2006 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach
XLII/360/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2015”
XLII/359/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XLII/358/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2006 rok
XLII/357/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 5 w Bełku
XLII/356/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/355/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/354/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/353/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
XLII/352/06
z dnia 13.01.2006
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Stanowicach

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.07.20
Data udostępnienia: 2006.07.20 11:08:06

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny