Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Budżet gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2004.02.25 22:20:25 powrót do aktualnej strony
 

Uchwała nr XVII/113/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12.02.2004 w sprawie budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. "d", pkt. 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 115, 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1 i 2, art. 118 ust. 1, art. 122, 124 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 i art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2004 w wysokości 49 388 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  1. dochody własne w kwocie 32 444 685,00 zł, w tym:
   • udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14 607 415,00 zł,
   • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 000,00 zł,
  2. subwencję ogólną w kwocie 15 628 633,00 zł,
  3. dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie łącznej 1 312 301,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
  4. dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

§2

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2004 w wysokości 54 662 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  1. wydatki bieżące kwotę 47 013 110,00 zł, w tym:
   1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 26 048 451,00 zł,
   2. dotacje dla zakładu budżetowego kwotę 2 993 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   3. dotacje na wspieranie wykonania zadań publicznych w kwocie 465 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
   4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 1 312 301,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4,
   5. wydatki na obsługę długu gminy kwotę 786 031,00 zł,
  2. wydatki majątkowe kwotę 7 649 000,00 zł, w tym:
   1. wydatki na inwestycje kwotę 7 429 000,00 zł,
   2. dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 220 000,00 zł.
 3. Z kwoty 380 000,00 zł wydatków bieżących związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 40 000,00 zł przeznacza się dotacje na realizację zadań objętych ww. gminnym programem.

§3

 1. Jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10 480 900,00 zł wskazuje się:
  1. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 837 900,00 zł, których wykup środkami z dochodów własnych gminy nastąpi w latach 2007-2009,
  2. kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 2 750 000,00 zł spłacany w latach 2006-2007 z dochodów własnych gminy,
  3. transze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 893 000,00 zł, pożyczka spłacana w latach 2005-2013 z dochodów własnych gminy.
 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.

§4

Ustala się plan przychodów i wydatków:

 1. zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5,
 2. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 424 200,00 zł.

§7

Ustala się "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§8

Przyjmuje się prognozę kwoty długu oraz plan spłat zobowiązań gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2004-2009 stanowiące załączniki nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§9

Upoważnia się burmistrza gminy i miasta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł w wybranych przez siebie bankach, oferujących najkorzystniejsze warunki,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
 4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10

Określa się wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania jednorazowo do kwoty 3 000 000,00 zł.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta.

§12

Traci moc uchwała nr XV/110/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnień dla burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 r.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/113/2004

Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł [w zł]

Dział Nazwa Budżet na 2004 r.
020 Leśnictwo, w tym: 1 230
- inne opłaty 1 230
630 Turystyka, w tym: 16 000
- wpływy z usług 16 000
700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 3 836 100
a) wpływy ze sprzedaży, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego: 3 814 100
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 62 000
- najem i dzierżawa składników majątkowych 2 751 100
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 000
- sprzedaż składników majątkowych 999 000
b) pozostałe dochody 22 000
710 Działalność usługowa, w tym: 3 000
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień 3 000
750 Administracja publiczna, w tym: 132 554
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 119 170
b) wpływy z usług 4 000
c) wpływy z mandatów 5 000
d) pozostałe dochody 4 384
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 6 440
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 6 440
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: 16 800
- pozostałe dochody 16 800
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: 27 849 411
a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z tego: 10 156 500
- podatek od nieruchomości 8 722 600
- podatek rolny 271 300
- podatek od środków transportowych 520 600
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 100 000
- podatek od posiadania psów 5 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000
- podatek od spadków i darowizn 110 000
- podatek leśny 25 000
- opłata targowa 124 000
- opłata administracyjna za czynności urzędowe 28 000
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 555 496
c) wpływy z opłaty skarbowej 150 000
d) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: 14 607 415
- podatek dochodowy od osób fizycznych 14 477 415
- podatek dochodowy od osób prawnych 130 000
e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 380 000
758 Różne rozliczenia, w tym: 15 628 633
- subwencje, z tego: 15 628 633
- część oświatowa subwencji ogólnej 15 463 222
- część równoważąca subwencji ogólnej 165 411
801 Oświata i wychowanie, w tym: 314 400
a) dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 66 800
b) pozostałe dochody 247 600
852 Pomoc społeczna, w tym: 1 194 951
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zakupy inwestycyjne 1 186 691
b) wpływy z usług 8 260
926 Kultura fizyczna i sport, w tym: 389 100
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 44 100
b) wpływy z usług 345 000
Dochody ogółem: 49 388 619

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/113/2004

Wydatki budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2004 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział Rozdział Nazwa Kwota przyjęta do projektu na 2004 r.
 010   Rolnictwo i łowiectwo 86 826
01008 Melioracje wodne, w tym: 63 770
a) wydatki bieżące, w tym: 63 770
- dotacje 63 770
01030 Izby rolnicze, w tym: 5 426
a) wydatki bieżące, w tym: 5 426
- dotacje 5 426
01095 Pozostała działalność, w tym: 17 630
a) wydatki bieżące 17 630
020   Leśnictwo 1 000
02001 Gospodarka leśna, w tym: 1 000
a) wydatki bieżące 1 000
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 140 000
40002 Dostarczanie wody, w tym: 140 000
a) wydatki bieżące 140 000
500   Handel 32 160
50095 Pozostała działalność, w tym: 32 160
a) wydatki bieżące, w tym: 32 160
- dotacje 32 160
600   Transport i łączność 5 166 500
60004 Lokalny transport zbiorowy, w tym: 980 000
a) wydatki bieżące 980 000
60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 4 186 500
a) wydatki bieżące, w tym: 1 546 500
- dotacje 896 200
b) wydatki majątkowe 2 640 000
630   Turystyka 21 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 21 000
a) wydatki bieżące 21 000
700   Gospodarka mieszkaniowa 2 122 580
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym: 1 190 980
a) wydatki bieżące, w tym: 760 980
- dotacje 760 980
b) wydatki majątkowe 430 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 931 600
a) wydatki bieżące 821 600
b) wydatki majątkowe 110 000
710    Działalność usługowa 217 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 10 000
a) wydatki bieżące 10 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: 181 500
a) wydatki bieżące 181 500
71035 Cmentarze, w tym: 25 500
a) wydatki bieżące, w tym: 25 500
- dotacje 22 500
750   Administracja publiczna 5 549 400
75011 Urzędy wojewódzkie, w tym: 372 000
a) wydatki bieżące, w tym: 372 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 345 800
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 323 800
a) wydatki bieżące 323 800
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 4 268 400
a) wydatki bieżące, w tym: 4 093 400
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 640 000
b) wydatki majątkowe 175 000
75095 Pozostała działalność, w tym: 585 200
a) wydatki bieżące 585 200
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399 720
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 440
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 6 440
a) wydatki bieżące 6 440
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 489 250
75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: 443 543
a) wydatki bieżące 203 543
b) wydatki majątkowe 240 000
75414 Obrona cywilna, w tym: 45 707
a) wydatki bieżące, w tym: 45 707
756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 80 000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: 80 000
a) wydatki bieżące, w tym: 80 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 850
757   Obsługa długu publicznego 786 031
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 786 031
a) wydatki bieżące, w tym: 786 031
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 786 031
758   Różne rozliczenia 436 200
75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym: 12 000
a) wydatki bieżące 12 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 424 200
a) wydatki bieżące 424 200
801   Oświata i wychowanie 24 790 893
80101 Szkoły podstawowe, w tym: 12 165 000
a) wydatki bieżące, w tym: 11 505 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 680 000
b) wydatki majątkowe 660 000
80104 Przedszkola, w tym: 4 633 000
a) wydatki bieżące, w tym: 4 633 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 745 000
80110 Gimnazja, w tym: 7 092 093
a) wydatki bieżące, w tym: 7 092 093
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 875 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 330 000
a) wydatki bieżące 330 000
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym: 397 300
a) wydatki bieżące, w tym: 397 300
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322 000
80145 Komisje egzaminacyjne 5 500
a) wydatki bieżące 5 500
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 60 000
a) wydatki bieżące 60 000
80195 Pozostała działalność, w tym: 108 000
a) wydatki bieżące 108 000
851   Ochrona zdrowia 391 400
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 380 000
a) wydatki bieżące, w tym: 380 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 041
- dotacje 40 000
85195 Pozostała działalność, w tym: 11 400
a) wydatki bieżące w tym: 11 400
- dotacje 11 400
852   Pomoc społeczna 4 705 793
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 25 082
a) wydatki bieżące 25 082
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: 2 213 766
a) wydatki bieżące 2 213 766
85215 Dodatki mieszkaniowe, w tym: 1 300 000
a) wydatki bieżące 1 300 000
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: 72 610
a) wydatki bieżące 72 610
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 938 692
a) wydatki bieżące, w tym: 923 692
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 751 410
b) wydatki majątkowe 15 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 105 643
a) wydatki bieżące 105 643
85295 Pozostała działalność, w tym: 50 000
a) wydatki bieżące, w tym: 50 000
- dotacje 30 000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 398 000
85401 Świetlice szkolne, w tym: 378 000
a) wydatki bieżące, w tym: 378 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 352 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 20 000
a) wydatki bieżące, w tym: 20 000
- dotacje 20 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 206 270
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 2 963 170
a) wydatki bieżące 4 170
b) wydatki majątkowe 2 959 000
90002 Gospodarka odpadami, w tym: 284 700
a) wydatki bieżące, w tym: 284 700
- dotacje 284 700
90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 637 000
a) wydatki bieżące, w tym: 517 000
- dotacje 477 000
b) wydatki majątkowe, w tym: 120 000
- dotacje 120 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 369 000
a) wydatki bieżące, w tym: 369 000
- dotacje 360 000
90013 Schroniska dla zwierząt, w tym: 45 000
a) wydatki bieżące 45 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 837 400
a) wydatki bieżące 837 400
90095 Pozostała działalność, w tym: 70 000
a) wydatki bieżące, w tym: 70 000
- dotacje 39 900
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 043 910
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 1 313 000
a) wydatki bieżące, w tym: 1 213 000
- dotacje 1 213 000
b) wydatki majątkowe, w tym: 100 000
- dotacja 100 000
92116 Biblioteki, w tym: 730 910
a) wydatki bieżące, w tym: 730 910
- dotacje 730 910
926   Kultura fizyczna i sport 1 991 457
92604 Instytucje kultury fizycznej, w tym: 1 626 957
a) wydatki bieżące, w tym: 1 426 957
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 824 630
b) wydatki majątkowe 200 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 364 500
a) wydatki bieżące, w tym: 364 500
- dotacje 364 500
Wydatki ogółem: 54 662 110

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/113/2004

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004

 1. Ustalenie deficytu budżetowego (w złotych).

  Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta 49 388 619
  Planowane wydatki budżetu gminy i miasta 54 662 110
  Spłata kredytów i pożyczek 5 207 409
  Deficyt budżetowy 10 480 900
 2. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (w złotych).

  § Nazwa Przychody Rozchody
  931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6 837 900 -
  952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 643 000 -
  957 Nadwyżki z lat ubiegłych - -
  992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 5 207 409
  Razem: 10 480 900 5 207 409

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/113/2004

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 [w zł]

Dochody

Dział klasyfikacji Nazwa Kwota
750 Administracja publiczna, w tym 119 170
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących, z tego na realizację: 119 170
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 98 400
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 17 970
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 6 440
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 6 440
852 Pomoc społeczna, w tym: 1 186 691
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących 1 171 691
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000
Razem dochody: 1 312 301

Wydatki

Klasyfikacja Nazwa Kwota
Dział Rozdział
750   Administracja publiczna 119 170
75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 119 170
- wydatki bieżące wynikające z realizacji: 119 170
1. zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji 98 400
2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 800
3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego 17 970
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 440
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 6 440
- wydatki bieżące 6 440
852   Pomoc społeczna 1 186 691
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: 25 082
- wydatki bieżące 25 082
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 763 766
- wydatki bieżące 763 766
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: 72 610
- wydatki bieżące 72 610
85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym: 320 290
- wydatki bieżące 305 290
- wydatki majątkowe 15 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 4 943
- wydatki bieżące 4 943
Razem wydatki: 1 312 301

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja Nazwa Kwota
Dział Rozdział
750   Administracja publiczna 87 300
75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 87 300
852   Pomoc społeczna 380
85228 Pomoc społeczna 380
Razem dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: 87 680

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/113/2004

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2004 roku [w zł]

Kliknij, aby zobaczyć powiększoną tabelę

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/113/2004

Zakres zadań objętych dotacjami z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2004 [w zł]

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji
1 Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 30 000
2 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 364 500
3 Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 40 000
4 Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 20 000
5 Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych 11 400
Razem: 465 900

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/113/2004

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2004 [w zł]

Dział Rozdział Nazwa środka specjalnego Dochody Wydatki
600 60016 "Utrzymanie dróg" 1 500 1 500
801 80101 "Wyżywienie w świetlicach" 198 800 198 800
80104 "Zakup produktów żywnościowych" 426 300 426 300
80110 "Wyżywienie w świetlicach" 325 300 325 300
Razem środki specjalne: 951 900 951 900

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/113/2004

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 [w zł]

Dział Rozdział Stan funduszu na początku roku Przychody Wydatki Stan funduszu na koniec roku
900 90011 35 553 262 000 296 000 1 553

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVII/113/2004

Prognozowane kwoty długu w 2004 roku i latach następnych [w zł]

Kliknij, aby zobaczyć powiększoną tabelę

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/113/2004

Planowane spłaty zobowiązań w 2004 roku i latach następnych [w zł]

Kliknij, aby zobaczyć powiększoną tabelę

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.12
Data udostępnienia: 2004.02.25 22:20:25

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny