Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2007.02.15 11:07:12 powrót do aktualnej strony
 

Urząd Stanu Cywilnego:

 • zawarcie związku małżeńskiego (Format PDF PDF (29 KB)),
 • wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (opis sprawy -Format PDF PDF (28 KB), wniosek - Format PDF PDF (18 KB)),
 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (opis sprawy -Format PDF PDF (26 KB), wniosek - Format PDF PDF (23 KB)),
 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (opis sprawy -Format PDF PDF (26 KB), wniosek - Format PDF PDF (19 KB)),
 • sporządzenie aktu urodzenia (Format PDF PDF (27 KB)),
 • sporządzenie aktu zgonu (Format PDF PDF (29 KB)),
 • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie (Format PDF PDF (22 KB)),
 • wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (opis sprawy -Format PDF PDF (24 KB), wniosek - Format PDF PDF (22 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (Format PDF PDF (26 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (Format PDF PDF (24 KB)).
 • wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (Format PDF PDF (57 KB)).
 • decyzja o zmianie imion i nazwisk (Format PDF PDF (56 KB)).
 • ustalenie pisowni imienia lub nazwiska (Format PDF PDF (57 KB)).

Wydział Spraw Obywatelskich:

 • wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (Format PDF PDF (27 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (Format PDF PDF (26 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza (Format PDF PDF (24 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (Format PDF PDF (23 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (Format PDF PDF (24 KB)),
 • zameldowanie na pobyt stały (Format PDF PDF (25 KB)),
 • zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące (Format PDF PDF (26 KB)),
 • zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (Format PDF PDF (26 KB)),
 • wymeldowanie z pobytu stałego (Format PDF PDF (27 KB)),
 • wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące (Format PDF PDF (26 KB)),
 • zgłoszenie organizacji na terenie gminy zgromadzenia (Format PDF PDF (27 KB)),
 • wydanie decyzji o przeprowadzeniu zbiórki publicznej (Format PDF PDF (25 KB)),
 • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Format PDF PDF (28 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (Format PDF PDF (20 KB)).

Wydział Lokalowy:

 • przyznanie dodatku mieszkaniowego (Format PDF PDF (32 KB)),
 • wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (Format PDF PDF (33 KB)),
 • przyznanie mieszkania komunalnego (Format PDF PDF (26 KB)).

Wydział Rozwoju:

 • zarejestrowanie działalności gospodarczej (opis sprawy -Format PDF PDF (27 KB), wniosek - Format PDF PDF (19 KB)),
 • zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (opis sprawy - Format PDF PDF (28 KB), wniosek - Format PDF PDF (19 KB)),
 • skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (opis sprawy - Format PDF PDF (27 KB), wniosek - Format PDF PDF (16 KB)),
 • potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (opis sprawy - Format PDF PDF (25 KB), wniosek - Format PDF PDF (33 KB)),
 • udzielenie informacji o przedsiębiorcach (Format PDF PDF (26 KB)),
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (Format PDF PDF (77 KB), wniosek - Format PDF PDF (56 KB)),
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (Format PDF PDF (76 KB), wniosek - Format PDF PDF (56 KB)),
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (Format PDF PDF (56 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opis sprawy - Format PDF PDF (70 KB), wniosek - Format PDF PDF (44 KB)),
 • naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni (Format PDF PDF (25 KB)).

Wydział Architektury:

 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego na jakich terenach położona jest parcela (Format PDF PDF (33 KB)),  wniosek - Format PDF PDF (19 KB)),
 • wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (Format PDF PDF (30 KB)), wniosek - Format PDF PDF (19 KB)).

Wydział Ekologii:

 • wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (Format PDF PDF (31 KB)),
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Format PDF PDF (76 KB)).

Kancelaria Urzędu:

 • stwierdzenie zgodności kopii dokumentów z oryginałem wydanym przez Urząd Gminy i Miasta (Format PDF PDF (58 KB)),
 • poświadczenie własnoręczności podpisu (Format PDF PDF (59 KB)).

Wydział Geodezji:

 • nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (Format PDF PDF (23 KB)),
 • nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (Format PDF PDF (23 KB)),
 • dzierżawa lub najem gruntu (Format PDF PDF (22 KB)),
 • podział nieruchomości (Format PDF PDF (23 KB)),
 • rozgraniczenie nieruchomości (Format PDF PDF (23 KB)),
 • zawiadomienie w sprawie nadania numeru na nowo wybudowany budynek mieszkalny, pawilon handlowy oraz dla budynku w budowie dla celów telekomunikacji (Format PDF PDF (23 KB)),
 • zaświadczenie stwierdzające istnienie gospodarstwa rolnego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Format PDF PDF (23 KB)),
 • zaświadczenie stwierdzające prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów (Format PDF PDF (24 KB)).

Wydział Gospodarki Komunalnej:

 • wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (opis sprawy -Format PDF PDF (26 KB), wniosek - Format PDF PDF (18 KB)),
 • wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulicy) (opis sprawy -Format PDF PDF (26 KB), wniosek - Format PDF PDF (34 KB)),
 • wydanie zezwolenia na urządzenie zjazdu z drogi gminnej (Format PDF PDF (44 KB)).
 • zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanej na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód (Format PDF PDF (23 KB)).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.0.15
Data udostępnienia: 2007.02.15 11:07:12

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny