Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Kierownictwo Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu
 Strona archiwalna z dnia 2007.02.16 10:29:00 powrót do aktualnej strony
 
Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stanowią burmistrz, zastępcazastępca, sekretarz i skarbnik gminy i miasta.

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Wiesław Janiszewski
ul. Parkowa 9, pok. nr 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 23
e-mail: bm@czerwionka-leszczyny.com.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 1400 do 1700

Do zadań i kompetencji burmistrza należy w szczególności:

 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,
 • prowadzenie polityki kadrowej w tym dokonywanie aktu mianowania pracowników oraz dbanie o należyty dobór pracowników Urzędu oraz o podnoszenie ich kwalifikacji,
 • pełnienie funkcji terenowego organu obrony cywilnej oraz administratora danych osobowych,
 • składanie Radzie sprawozdań z realizacji zadań Urzędu w zakresie przez nią ustalonym,
 • rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • składanie oświadczeń woli dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz gospodarowanie mieniem w ramach udzielonych upoważnień,
 • wydawanie zarządzeń regulujących bieżącą działalność Urzędu w tym powoływanie zespołów bądź komisji działających stale lub doraźnie dla realizacji określonych zadań, jeżeli rozwiązanie problemu lub załatwienie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy lub dokonania czynności wykraczających poza zakres spraw powierzonych niniejszym regulaminem poszczególnym komórkom organizacyjnym względnie waga sprawy wymaga ścisłego współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Grzegorz Wolnik
ul. Parkowa 9, pok. nr 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 47
e-mail: zbm.wolnik@czerwionka-leszczyny.com.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 1400 do 1700


Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Andrzej Raudner
ul. Parkowa 9, pok. nr 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 52
e-mail: zbm@czerwionka-leszczyny.com.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 1400 do 1700

 

Oświadczenie majątkowe można pobrać w formacie Format PDF PDF (883 KB)

Do zadań i kompetencji zastępcy burmistrza należy w szczególności:

 • współpraca z burmistrzem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami gminy,
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z przydzielonych im zadań,
 • nadzorowanie działalności podległych im komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 • dokonywanie czynności prawnych w imieniu gminy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

Sekretarz Gminy i Miasta

mgr Irena Woźnica
ul. Parkowa 9, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 42
e-mail: se@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Oświadczenie majątkowe można pobrać w formacie Format PDF PDF (809KB)

Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 • kompleksowe załatwianie spraw gminy powierzonych przez burmistrza,
 • wykonywanie zadań kierownika Kancelarii Urzędu,
 • nadzór w zakresie realizacji zadań powierzonych regulaminem dla Biura Rady Miejskiej i Wydziału Organizacyjnego,
 • przygotowywanie tematyki posiedzeń zespołu doradczego burmistrza zgodnie z wnioskami kierowników komórek organizacyjnych oraz prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji z posiedzeń,
 • pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu w sytuacji gdy burmistrz nie wyznaczy do wykonywania tegoż zadania innych osób,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i zarządzeń burmistrza przez komórki organizacyjne Urzędu.

Skarbnik Gminy i Miasta

Teresa Czajka
ul. Parkowa 9, pok. nr 8, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 73
e-mail: ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Oświadczenie majątkowe można pobrać w formacie Format PDF PDF (799 KB)

Do zadań i kompetencji skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu budżetu gminy oraz realizacja budżetu,
 • kompleksowy nadzór nad realizacją bieżącej działalności finansowej gminy,
 • przygotowywanie zarządzeń burmistrza dotyczących zmian w budżecie,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym,
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.16
Data udostępnienia: 2007.02.16 10:29:00

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny