Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Plany i programy
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
 Strona archiwalna z dnia 2007.04.11 09:31:38 powrót do aktualnej strony
 

Plany i programy Rady Miejskiej

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

 1. Analiza stawek czynszu za najem, dzierżawę lokali będących w zasobach komunalnych i wypracowanie stanowiska.
 2. Wykorzystanie majątku w jednostkach organizacyjnych gminy w 2006 roku i w latach wcześniejszych, dotyczy: dzierżaw, użytkowań, najmów, sprzedaży, nieodpłatnych przekazań, darowizn, zwolnień z podatku itp..
 3. Omówienie i analiza wykonania budżetu Gminy za II półrocze 2006 r. oraz za I półrocze 2007 r.
 4. Analiza sprawozdań z działalności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2006 oraz przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 5. Analizy dotyczące przeprowadzonych procedur przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych w latach 2000-2006.
 6. Analiza stanu wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w okresie od 20.05.2005 r. do 19.10.2005 r. oraz innych kontroli.
 7. Informacja nt. przetargów na zbycie nieruchomości gminnych przeprowadzonych w roku 2006 oraz w latach wcześniejszych.
 8. Omówienie i analiza trybu postępowania w sprawie dotacji z budżetu dla podmiotów niepublicznych oraz rozliczeń kwot otrzymanych przez te podmioty w roku 2006 i w latach wcześniejszych.
 9. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej.
 10. Omawianie i analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej.
 11. Stała współpraca z innymi komisjami Rady Miejskiej a w szczególności z Komisją Budżetu i Finansów.
 12. Bieżąca wymiana informacji i współpraca z Naczelnikiem Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeprowadzania kontroli organizacji i gospodarki w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy i podmiotach dotowanych, co do właściwego wykorzystania przyznanych środków, a także spraw obejmujących badanie dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych, oceny gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
 13. Wskazywanie Burmistrzowi przyczyn występujących nieprawidłowości jak i propozycji sposobów ich zapobiegania oraz eliminacji.

Plan pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2007 rok

 1.  Wszechstronna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach:
  • powołanie w 2008 roku: - sekcji piłkarskiej, młodzieżowej, - sekcji pływackiej dla dzieci,
  • współorganizacja sołeckich i osiedlowych turniejów sportowych w różnych dyscyplinach,
  • organizacja wyjazdów na imprezy sportowe, współorganizacja imprez typu Akcja Lato, Zima, 
  • rozwój rekreacji masowej np. turystyka rowerowa.
 2. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami sportowymi z naszej gminy.
 3. Działania mające na celu promocję sportu masowego wśród młodzieży i dorosłych w sołectwach, dzielnicach naszej gminy (współorganizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportu).
 4. Współdziałanie z odpowiednimi wydziałami Urzędu Gminy i Miasta, mające na celu modernizację istniejącej bazy sportowej i powstanie nowych obiektów sportowych, w tym sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych.
 5. Podjęcie starań w celu uzyskania funduszy na rozwój bazy rekreacyjno-sportowej ze środków poza gminnych, poprzez wydziały powołane do tych celów np. Wydział Promocji i Rozwoju.
 6. Współpraca z Klubami Sportowymi (spotkania z przedstawicielami Zarządów Klubów według ustalonego harmonogramu i potrzeb).
 7. Organizacja turniejów sportowych o Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa na 2007 rok

 1. Powołanie zespołu mieszanego celem opracowania wieloletniego (2007 – 2012) planu skanalizowania Gminy oraz analizy wykonania zadania.
 2. Objazd i przegląd chodników i dróg gminnych, w tym: 
  •  gruntowych i niektórych asfaltowych,
  • ustalenie kolejności napraw lub remontów, oraz analiza wykonanych zadań.
 3. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych w tym: drogowych, wodno-kanalizacyjnych i budowlanych.
 4. Analiza sprzedaży mieszkań komunalnych.
 5. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 6. Realizacja planu: adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne.
 7. Wyjazd Komisji do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
 8. Omówienie planu działania służb zabezpieczających gminę przed warunkami zimowymi w okresie 2007/08 roku.

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na 2007 rok

 1. Sprawy dotyczące rolnictwa:
  • program rozwoju obszarów wiejskich na 2007 – 2013,
  • prowadzenie działań w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego (działalność edukacyjna dla rolników, współpraca ze służbami doradczymi),
  • sprawa dotycząca ugorów,
  • zapobieganie szkodom wyrządzanym przez zwierzynę leśną,
  • zwiększenie współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – dotyczy szczególnie pól dzierżawionych na terenie Gminy,
  • opracowanie programu dotyczącego promowania Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (prowadzenie inwestycji proekologicznych oraz rozwój agroturystyki).
 2. Sprawy związany z prowadzeniem prawidłowej gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy.
 3. Gospodarka wodno – ściekowa:
  • realizacja Programu Inwestycyjnego dotyczącego kanalizacji,
  • przygotowanie programów wodno – ściekowych dla mieszkańców sołectw nieujętych w programie budowy kanalizacji w Gminie – dotyczy małych oczyszczalni ścieków.
 4. Działania związane z prawidłowym gospodarowaniem odpadami w Gminie: 
  • prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych dla środowiska (np. płyty eternitowe, baterie, akumulatory itp.),
  • częstsze prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
  • opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk.
 5. Działania związane z opracowaniem programu dotyczącego ograniczenia niskiej emisji.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na lata 2006-2010

 1. Opiniowanie budżetu Gminy i Miasta na kolejne lata kadencji 2006-2010 oraz analiza wniosków przedstawionych przez poszczególne komisje w/w sprawie.
 2. Opiniowanie każdorazowo zmian w budżecie Gminy i Miasta, dotyczących nowych dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu kompetencji organów stanowiących i wykonawczych.
 3. Ocena wykonania dochodów i analiza wydatków Gminy i Miasta po każdym kwartale, półroczu i za każdy rok budżetowy pod kątem finansowym.

Plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami na 2007 rok

 1. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie: ­
  • stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży Pożarnej, uwzględnienie rodzaju zakupionego sprzętu, ­
  • stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: pożar, pożar leśny, powódź.
 2. Comiesięczna informacja na temat działalności Straży Miejskiej.
 3. Cykliczna (kwartalna) współpraca z Komisariatem Policji w celu analizy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 4. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Edukacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach.
 5.  Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie bezpieczeństwa w drogownictwie: ­ oświetlenie ulic, ­ oznakowanie ulic, ­ stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa, ­ progi zwalniające - do kompetencji komisji należy ocena kolejności realizacji poszczególnych zadań.
 7. Współpraca z samorządami dzielnic i sołectw;
 8. Sesja tematyczna „o bezpieczeństwie w Gminie”.

Plan pracy Komisji Działalności Gospodarczej na 2007 rok

 1. Analiza aktualnego stanu podmiotów gospodarczych.
 2. Zapoznanie się z tzw. planem bezrobocia i inicjowanie zadań mających na celu jego minimalizację.
 3. Analiza ofert inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta.
 4. Współpraca z wydziałami Urzędu Gminy i Miasta, podlegającymi tematycznie Komisji.
 5. Współpraca z Izbą Przemysłowo – Handlową i innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.
 6. Współpraca z wydziałami Urzędu Gminy i Miasta w celu opracowania ofert nieruchomości gminy, przeznaczonych do zbycia pod inwestycje.
 7. Bieżące rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do Komisji oraz pomoc w ich rozwiązywaniu.

Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej na lata 2006-2010

 1. Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 3. Monitorowanie przebiegu remontów i modernizacji placówek służby zdrowia
 4. Organizowanie opieki lekarskiej dla mieszkańców gminy, w tym działania w kierunku uruchomienia poradni leczenia uzależnień
 5. Sprawy bieżące dotyczące działalności Komis

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.11
Data udostępnienia: 2007.04.11 09:31:38

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny