Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Plany i programy
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
 Strona archiwalna z dnia 2004.03.29 01:23:09 powrót do aktualnej strony
 

Plany i programy Rady Miejskiej

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

 1. Ustalenie i rozliczenie dotacji z budżetu gminy dla stowarzyszeń i fundacji w roku 2003.
 2. Ocena informacji o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego ZGKiM.
 3. Ustalenia kontroli organów zewnętrznych (RIO, NIK, UKS) w roku 2003 i sposób realizacji wystąpień pokontrolnych.
 4. Analiza sprawozdania z działalności gminy i miasta w roku 2003 oraz przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy i miasta.
 5. Analiza dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003.
 6. Realizacja inwestycji współfinansowanych w roku 2003 ze środków zewnętrznych (WFOŚiGW, NFOŚ i GW, fundusze pomocowe, granty rządowe) na tle ustawy o zamówieniach publicznych.
 7. Realizacja uchwały Rady Miejskiej nr XV/109/2003 z dnia 18.12.2003 r. oraz udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 8. Informacja o wykonaniu budżetu gminy i miasta za I półrocze 2004 r.
 9. Zasady i tryb ustalania cen jednostkowych za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków na okres od 1.04.2004 r. do 31.03.2005 r.
 10. Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi w tym rozliczanie remontów i strat wody.
 11. Omówienie propozycji do projektu reorganizacji ZGKiM.
 12. Kontrola umów i dochodów z tytułu reklam ustawionych w pasie drogowym dróg gminnych oraz na obiektach gminnych.
 13. Informacja o wynikach kontroli przebiegu rekultywacji wyrobiska pocegielnianego w dz. Czerwionka przy ul. Leśnej.

Plan pracy Komisji Działalności Gospodarczej na 2004 rok

 1. Współpraca z wydziałami Urzędu podlegającymi tematycznie komisji.
 2. Analiza aktualnego stanu podmiotów gospodarczych naszego miasta.
 3. Zapoznanie się z aktualnym stanem targowisk miejskich oraz miejsc handlu obwoźnego.
 4. Analiza ofert oraz informacji przekazywanych przez członków Komisji Powiatowej ds. Zatrudnienia.
 5. Zapoznanie się z problemami poszczególnych przedsiębiorców z naszego terenu.
 6. Stała współpraca z Izbą Handlowo-Przemysłową w Czerwionce.
 7. Bieżące rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do komisji.

Plan pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2004 rok

Celem Komisji Sportu Turystyki i Rekreacji jest podniesienie stanu zdrowotności całego społeczeństwa.

 1. Wyjazdowe spotkania komisji do klubów sportowych celem zapoznania się z ich pracą z dziećmi i młodzieżą.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych przy klubach sportowych i szkołach.
 3. Włączenie się komisji w organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych przez kluby sportowe i MOSiR.
 4. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w rajdach rowerowych całymi rodzinami, trasami naszej gminy.
 5. Dbałość o stan techniczny i oznakowanie tych tras.
 6. Utrzymanie i ewentualna dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych, propozycja umieszczenia w budżecie odpowiedniej kwoty - 15 tys. zł..

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa na 2004 rok

 1. Objazd dróg gminnych - ustalenie remontów dróg oraz analiza wykonanych pracy (wycięcie samosiejek rosnących przy drogach).
 2. Komisja wyjazdowa celem zapoznani się z działalnością i modernizacją oczyszczalni ścieków.
 3. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji zadać inwestycyjnych w tym drogowych, remontów dróg oraz kanalizacji sanitarnej.
 4. Omówienie tematu dot. przejęcia sieci wodociągowej budynków komunalnych na osiedlu w Leszczynach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach.
 5. Omówienie spraw związanych z "Akcją Zima 2003/2004".

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami na 2004 rok

Plan pracy przewiduje omówienie następujących zagadnień w zakresie:

 1. Gospodarki ściekowej:
  • opracowanie programu inwestycji związanych z gospodarką ściekową na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,
  • doprowadzić do budowy małych lokalnych oczyszczalni ścieków, tam gdzie nie ma możliwości podłączenia ich do miejskiej oczyszczalni.
 2. Ochrona powietrza:
  • zmniejszenia uciążliwości zapachowych zakładów pracujących na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny,
  • rozwiązanie problemu wypalania traw i resztek pożniwnych.
 3. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami:
  • prowadzenie działań w kierunku rozszerzenia programu segregacji odpadów,
  • prowadzenie działań w kierunku prawidłowego prowadzenia gospodarki przez zakłady wynikających z ustawy o ochronie środowiska (m.in. rekultywacja wyrobiska pocegielnianego w Czerwionce, oraz zwału płaskiego w Dębieńsku).
 4. Sprawa zieleni na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny:
  • pielęgnacja zieleni w mieście z uwzględnieniem estetyki i funkcjonalności.
 5. Problemy związane z rolnictwem:
  • zagospodarowanie ugorów.
 6. Sprawy związane ze szkodami zwierzyny leśnej.
 7. Sprawy dot. szkód związanych z eksploatacją górniczą.
 8. Działania na rzecz prawidłowej gospodarki melioracyjnej i drenarskiej.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok

 1. Opiniowanie budżetu gminy i miasta na kolejne lata kadencji 2002-2006 oraz analiza wniosków przedstawionych przez poszczególne komisje ww. sprawie.
 2. Opiniowanie każdorazowo zmian w budżecie gminy i miasta dotyczących nowych dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami.
 3. Ocena wykonania dochodów i analiza wydatków gminy i miasta po każdym półroczu i za każdy rok budżetowy pod kontem finansowym.

Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2004 rok

 1. Monitorowanie przebiegu remontów placówek służby zdrowia.
 2. Organizowanie całodobowej opieki lekarskiej dla mieszkańców gminy.
 3. Sprawy bieżące dotyczące działalności komisji.

Plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami na 2004 rok

 1. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie:
  • stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży Pożarnej, uwzględnienie rodzaju zakupionego sprzętu,
  • stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: pożar, pożar leśny, powódź.
 2. Organizacja w dzielnicach i sołectwach stałych dyżurów Policji i Straży Miejskiej.
 3. Comiesięczny raport Straży Miejskiej z przeprowadzonych kontroli tematycznie wyznaczonych przez komisję.
 4. Cykliczna (kwartalna) współpraca z Komisariatem Policji w celu analizy stanu bezpieczeństwa gminy.
 5. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie bezpieczeństwa w drogownictwie:
  • oświetlenie ulic,
  • oznakowanie ulic,
  • stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa,
  • progi zwalniające - do kompetencji komisji należy ocena kolejności realizacji poszczególnych zadań.
 7. Współpraca z samorządami dzielnic i sołectw.
 8. Sesja tematyczna "O bezpieczeństwie w gminie".

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.27
Data udostępnienia: 2004.03.29 01:23:09

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny