Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Majątek gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.23 23:50:15 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Czerwionka-Leszczyny za okres od 1.10.2001 r. do 30.09.2002 r.

I. W wymienionym okresie gmina nie nabyła papierów wartościowych.

II. Gmina posiada udziały na łączną wartość: 16 101 992,77 zł, w tym:

 • w Rejonowym Przedsiębiorstwie Energetycznym Rybnik na wartość 2 000,00 zł,
 • w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wartość 30 000,00 zł,
 • w Zakładach Drobiarskich Spółka z o.o. Leszczyny na wartość 185 492,77 zł,
 • 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Leszczyny na wartość 15 782 000,00 zł,
 • 100% udziałów w Spółce z o.o. Kurier Czerwionka-Leszczyny na wartość 10 000,00 zł,
 • akcje Telekom-Silesia SA na wartość 92 500,00 zł.

III. Obrót mieniem komunalnym.

Stan mienia komunalnego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień 1 października 2001 r. wynosił 136 614 521,69 zł. W okresie od 1 października 2001 r. do 30 września 2002 r. miał miejsce wzrost przychodów mienia komunalnego poprzez zakup, nieodpłatne otrzymanie na ogólną wartość 10 952 941,97 zł, oraz rozchód mienia w następstwie sprzedaży, likwidacji środków trwałych oraz nieodpłatnego ich przekazania na ogólną wartość 6 013 301,12 zł. W wyniku powyższych zmian, jakie dokonywały się w obrębie środków trwałych, stan na dzień 30 września 2002 r. wynosi 141 554 462,54 zł.

W wyżej wymienionym okresie otrzymano w sposób nieodpłatny grunty w wieczyste użytkowanie na podstawie aktów notarialnych o łącznej wartości 2 226 463,94 zł. Grunty te znajdują się na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, obszar Czerwionka, Dębieńsko i Czuchów.

W związku z reorganizacją służby zdrowia i likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) nastąpiło przekazanie majątku byłego ZOZ-u w Czerwionce na rzecz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jako mienia zlikwidowanej jednostki. Obecny stan otrzymanego majątku na dzień 30 września 2002 r. wynosi 408 086,07 zł.

Grupa "0" - Grunty

 1. Stan gruntów na dzień 1.10.2001 r. wynosił ogółem 3 070 658 m2 o wartości 11 783 066,32 zł.
 2. Gmina nabyła grunty o powierzchni 6 736 m2 o wartości 86 652,20 zł, w tym:
  • na podstawie decyzji wojewody śląskiego - o powierzchni 1 070 m2 o wartości 10 700,00 zł,
  • od Skarbu Państwa - starosta powiatu rybnickiego - o powierzchni 4 511 m2 o wartości 73 515,20 zł,
  • darowizna na podstawie aktu notarialnego - o powierzchni 1 155 m2 o wartości 2 437,00 zł.
 3. Gmina zbyła grunty: o łącznej powierzchni 148 882 m2 i wartości 679 534,40 zł, w tym:
  1. przekazanie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w formie aportu o powierzchni 116 842 m2 o wartości 584 638,61 zł,
  2. sprzedaż o powierzchni 32 040 m2 o wartości 94 895,79 zł, w tym:
   • grunt niezabudowany (w tym przekształcenia) o powierzchni 18 310 m2 o wartości 40 111,31 zł,
   • grunt zabudowany o powierzchni 1 841 m2 o wartości 13 802,92 zł,
   • udział w gruncie o powierzchni 11 889 m2 o wartości 40 981,56 zł.
 4. Stan gruntów na dzień 30.09.2002 r. wynosi ogółem 2 928 512 m2 o wartości 11 190 184,12 zł.

Grupa "1" - Budynki i lokale

 1. Wartość budynków na dzień 1.10.2001 r. wynosiła 114 131 010,09 zł.
 2. Zwiększenia w tej grupie na łączną wartość 7 731 623,32 zł, w tym:
  1. przyjęto zakończone inwestycje:
   • modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta o wartości 57 306,14 zł,
   • adaptacja Przychodni Zdrowia w Czerwionce o wartości 186 679,09 zł,
   • adaptacja Przychodni Zdrowia w Dębieńsku o wartości 126 780,05 zł,
   • wymiana kotłów w Szkole Podstawowej w Palowicach o wartości 83 234,87 zł,
   • budynek OSP Czerwionka o wartości 166 746,16 zł,
  2. nieodpłatne przyjęcie od KWK Knurów (budynek stacji przesyłowej, kasy wagowej, portierni kontenerowej) o wartości 236 161,45 zł,
  3. nieodpłatne przyjęcie od Skarbu Państwa budynku Przychodni Zdrowia w Czerwionce o wartości 5 202 789,80 zł,
  4. protokół ujawnienia - decyzja wojewody katowickiego (budynek stacji i zbiornik uzdatniania wody w Palowicach) o wartości 489 900,00 zł,
  5. nieodpłatne przyjęcie z ZOZ-u o wartości 1 117 526,77 zł,
  6. zmiana klasyfikacji rodzajowej środka trwałego o wartości 64 498,99 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 4 625 715,46 zł, w tym:
  • przekazanie węzła ciepłowniczego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o wartości 5 242,39 zł,
  • wykup mieszkań o wartości 3 111 585,77 zł,
  • nieodpłatne przekazanie do ZOZ-u o wartości 275 471,70 zł,
  • nieodpłatne przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wartości 618 295,60 zł,
  • przekazanie w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o wartości 489 900,00 zł,
  • sprzedaż lokalu (apteki) o wartości 125 220,00 zł.
 4. Stan wartościowy budynków na dzień 30.09.2002 r. wynosi 117 236 917,95 zł.

Grupa "2" - Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 1. Stan mienia na dzień 1.10.2001 r. wynosił 5 180 366,05 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 2 620 916,52 zł, w tym:
  1. przyjęto zakończone inwestycje:
   • wodociąg, ul. Cicha w Dębieńsku o wartości 58 989,24 zł,
   • wodociąg, ul. Stara Żorska w Stanowicach o wartości 11 218,00 zł,
   • wodociąg, ul. Palowicka - boczna Bełkowskiej w Szczejkowicach o wartości 21 849,30 zł,
   • modernizacja przepompowni ścieków osiedla Karlik w Czerwionce o wartości 2 168,47 zł,
   • wodociąg, ul. Słowiańska - Biskupa Pluty w Leszczynach o wartości 14 392,57 zł,
   • wodociąg, ul. Słowiańska w Leszczynach o wartości 51 205,39 zł,
   • przyłącze wodociągowe, ul. Powstańców w Leszczynach o wartości 1 159,16 zł,
   • przyłącze wodociągowe ul. Spacerowa w Czerwionce o wartości 1 510,89 zł,
   • parking obok budynku Urzędu Gminy i Miasta o wartości 152 998,68 zł,
  2. nieodpłatne przyjęcie od KWK Knurów (rów odwadniający, droga dojazdowa i plac zwałowy węgla, tory kolejowe, pomost techniczny) na wartość 1 984 763,16 zł,
  3. nieodpłatne przyjęcie na podstawie umów przekazania (darowizn) na wartość 42 039,67 zł,
  4. protokół ujawnienia - decyzja wojewody katowickiego (studnie głębinowe) na wartość 180 489,00 zł,
  5. nieodpłatne przyjęcie obiektów od ZOZ-u o wartości 98 132,99 zł.
 3. Zmniejszenia w grupie na łączną wartość 568 846,49 zł, w tym:
  • przekazano do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jako aport o wartości 465 640,24 zł,
  • przekazano do ZOZ-u o wartości 38 707,26 zł,
  • zmiana klasyfikacji rodzajowej środka trwałego o wartości 64 498,99 zł.
 4. Stan mienia na 30.09.2002 r. wynosi ogółem 7 232 436,08 zł.

Grupa "3" - Kotły i maszyny energetyczne

 1. Stan na dzień 1.10.2001 r. wynosił 534 618,36 zł.
 2. Zwiększenia stanu środków dokonano na łączną wartość 45 165,00 zł, w tym:
  • zakup kotłów o wartości 45 165,00 zł.
 3. Zmniejszenia na wartość 226,19 zł, w tym:
  • likwidacja kotła centralnego ogrzewania wartości 226,19 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2002 r. wynosi ogółem 579 557,17 zł.

Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 1. Stan na dzień 1.10.2001 r. wynosił 1 183 818,70 zł.
 2. Zwiększenie na łączną wartość 98 581,67 zł, w tym:
  • zakup sprzętu komputerowego o wartości 55 513,81 zł,
  • nieodpłatne przyjęcie od KWK Knurów o wartości 19 303,01 zł,
  • nieodpłatne przyjęcie od Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii o wartości 23 764,85 zł.
 3. Zmniejszenia o łącznej wartości 44 612,41 zł, w tym:
  • likwidacja sprzętu komputerowego o wartości 41 951,41 zł,
  • nieodpłatna zamiana ze Starostwem Powiatowym w Rybniku o wartości 2 661,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2002 r. wynosi ogółem 1 237 787,96 zł.

Grupa "5" - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 1. Stan na dzień 1.10.2001 r. wynosił 234 157,65 zł.
 2. Zwiększenia w obrębie tej grupy w okresie od 1.10.2001 r. do 30.09.2002 r. nie zanotowano.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 9 955,00 zł, w tym:
  • likwidacja pilarki do asfaltu o wartości 4 687,00 zł,
  • likwidacja przecinarki do asfaltu o wartości 5 268,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2002 r. wynosi ogółem 224 202,65 zł.

Grupa "6" - Urządzenia techniczne

 1. Stan na dzień 1.10.2001 r. wynosił 1 106 109,93 zł.
 2. Zwiększenie na łączną wartość 146 997,20 zł, w tym:
  • nieodpłatne przyjęcie od KWK Knurów (waga samochodowa) o wartości 99 160,00 zł,
  • przyjęcie osuszaczy o wartości 2 258,00 zł,
  • przyjęcie kraty mechanicznej na przepompowni ścieków w dzielnicy Czerwionka - zadanie inwestycyjne o wartości 45 579,20 zł.
 3. Zmniejszenia o łącznej wartości 45 579,20 zł, w tym:
  • przekazanie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w formie aportu kraty mechanicznej o wartości 45 579,20 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2002 r. wynosi ogółem 1 207 527,93 zł.

Grupa "7" - Środki transportu

 1. Stan wartościowy na dzień 1.10.2001 r. wynosił 1 792 424,58 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 202 032,95 zł, w tym:
  • zakup samochodu osobowego o wartości 36 663,00 zł,
  • otrzymany nieodpłatnie mikrobus od Komendy Straży Pożarnej w Rybniku o wartości 12 381,95 zł,
  • zakup śmieciarki o wartości 152 988,00 zł.
 3. Zmniejszenie na łączną wartość 26 329,97 zł:
  • likwidacja samochodu osobowego (sprzedaż) o wartości 26 329,97 zł.
 4. Stan środków w grupie na dzień 30.09.2002 r. wynosi 1 968 127,56 zł.

Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 1. Stan środków w tej grupie na dzień 1.10.2001 r. wynosił 668 950,01 zł.
 2. Zwiększenie na łączną wartość 20 973,11 zł, w tym:
  • zakup kserokopiarek o wartości 15 135,78 zł,
  • zakup wiaty przystankowej o wartości 5 837,33 zł.
 3. Zmniejszenia o łącznej wartości 12 502,00 zł:
  • przekazano nieodpłatnie do Fundacji Unia Bracka o wartości 8 940,00 zł,
  • likwidacja kserokopiarki o wartości 3 562,00 zł.
 4. Stan majątku w tej grupie na dzień 30.09.2002 r. wynosi 677 421,12 zł.

IV. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 01.10.2001 r. do 30.09.2002 r. zamknęły się kwotą 3 002 778,00 zł, w tym:

 • ze sprzedaży gruntów - kwota 459 669,00 zł,
 • ze sprzedaży mieszkań komunalnych - kwota 584 913,00 zł,
 • z wieczystego użytkowania gruntów - kwota 169 471,00 zł,
 • z dzierżawy i wynajmu - kwota 1 572 294,00 zł,
 • ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 184 727,00 zł,
 • z przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - kwota 31.704,00 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.09.30
Data udostępnienia: 2003.07.23 23:50:15

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny