Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Plany i programy
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
 Strona archiwalna z dnia 2008.03.17 08:47:21 powrót do aktualnej strony
 

Plany i programy Rady Miejskiej

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok -  można pobrać w formacie Format PDF PDF (77 KB).

Plan Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego na lata 2008-2010

 1. Objazd dróg gminnych - ustalenie remontów i wskazanie priorytetów.
 2. Analiza procesu restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
 3. Komisja wyjazdowa do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - omówienie możliwości pozyskania wody ze źródeł alternatywnych wobec GPW oraz redukcji strat wody w sieci.
 4. Omówienie spraw związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych :
  • zaopiniowanie planu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi,
  • realizacja harmonogramu adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne.
 5. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych w tym drogowych, remontów dróg, odwodnienia dróg, kanalizacji sanitarnej.
 6. Bieżąca współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury - studium oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na 2007 rok

 1. Sprawy dotyczące rolnictwa:
  • program rozwoju obszarów wiejskich na 2007 – 2013,
  • prowadzenie działań w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego (działalność edukacyjna dla rolników, współpraca ze służbami doradczymi),
  • sprawa dotycząca ugorów,
  • zapobieganie szkodom wyrządzanym przez zwierzynę leśną,
  • zwiększenie współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – dotyczy szczególnie pól dzierżawionych na terenie Gminy,
  • opracowanie programu dotyczącego promowania Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (prowadzenie inwestycji proekologicznych oraz rozwój agroturystyki).
 2. Sprawy związany z prowadzeniem prawidłowej gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy.
 3. Gospodarka wodno – ściekowa:
  • realizacja Programu Inwestycyjnego dotyczącego kanalizacji,
  • przygotowanie programów wodno – ściekowych dla mieszkańców sołectw nieujętych w programie budowy kanalizacji w Gminie – dotyczy małych oczyszczalni ścieków.
 4. Działania związane z prawidłowym gospodarowaniem odpadami w Gminie: 
  • prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych dla środowiska (np. płyty eternitowe, baterie, akumulatory itp.),
  • częstsze prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
  • opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk.
 5. Działania związane z opracowaniem programu dotyczącego ograniczenia niskiej emisji.

 1. Opiniowanie budżetu Gminy i Miasta na kolejne lata kadencji 2006-2010 oraz analiza wniosków przedstawionych przez poszczególne komisje w/w sprawie.
 2. Opiniowanie każdorazowo zmian w budżecie Gminy i Miasta, dotyczących nowych dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu kompetencji organów stanowiących i wykonawczych.
 3. Ocena wykonania dochodów i analiza wydatków Gminy i Miasta po każdym kwartale, półroczu i za każdy rok budżetowy pod kątem finansowym.

 1. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie: ­
  • stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży Pożarnej, uwzględnienie rodzaju zakupionego sprzętu, ­
  • stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: pożar, pożar leśny, powódź.
 2. Comiesięczna informacja na temat działalności Straży Miejskiej.
 3. Cykliczna (kwartalna) współpraca z Komisariatem Policji w celu analizy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 4. Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Edukacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach.
 5.  Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie bezpieczeństwa w drogownictwie: ­ oświetlenie ulic, ­ oznakowanie ulic, ­ stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa, ­ progi zwalniające - do kompetencji komisji należy ocena kolejności realizacji poszczególnych zadań.
 7. Współpraca z samorządami dzielnic i sołectw;
 8. Sesja tematyczna „o bezpieczeństwie w Gminie”.

Plan pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju na 2008 rok

 1. Cykliczne, comiesięczne spotkania Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Współpraca z wydziałami Urzędu Gminy i Miasta, podlegającymi tematycznie Komisji.
 3. Kwartalne sprawozdania Naczelnika Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta z wykonania budżetu Wydziału oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 4. Występowanie do Burmistrza oraz Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą promującą Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
 5. Ustalenie treści Planu Promocji Gminy oraz monitorowanie jego wykonywania.
 6. Współpraca z Izbą Przemysłowo – Handlową i innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.
 7. Współpraca z sąsiednimi gminami w celu wspólnego promowania regionu.
 8. Analiza ofert inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta.
 9. Opiniowanie propozycji mających na celu rozwój gminy, w szczególności propozycji jednostek pomocniczych gminy.
 10. Współpraca z wydziałami Urzędu Gminy i Miasta w celu opracowania ofert nieruchomości gminy, przeznaczonych do zbycia pod inwestycje.
 11. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem wieloletnich programów inwestycyjnych.
 12. Współdziałanie z instytucjami w zakresie organizowania lokalnych i ponadlokalnych wystaw i targów promujących gminę.
 13. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu usprawnienia reorientacji zawodowej wynikającej z potrzeb rynku pracy. 1
 14. Bieżące rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do Komisji oraz pomoc w ich rozwiązywaniu.
 15. Omawianie bieżących materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Plan pracy Komisji Zdrowia i Sportu na lata 2006-2010

 1. Monitorowanie działań Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
 3. Monitoring remontów i modernizacji placówek służby zdrowia.
 4. Współpraca ze szkołami w kwestiach dotyczących:
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • problemów związanych z zagrożeniami społecznymi,
  • promocji zdrowego stylu życia.
 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się:
  • sportem, turystyką i rekreacją,
  • profilaktyką zdrowia,
  • rozwiązywaniem problemów związanych z patologiami społecznymi,
  • sprawami osób niepełnosprawnych.
 6. Wspieranie modernizacji i budowy nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 7. Podejmowanie działań wspierających aktywizację osób bezrobotnych, w tym również osób niepełnosprawnych.
 8. Wspieranie inicjatyw promujących sport masowy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 08:47:21

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny