Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Informacje nieudostępniane
Szukanie w serwisie
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Informacje nieudostępniane
Mapa serwisu
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, są udostępniane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być udostępniane niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:
 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami),
 • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,
 • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
 • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych - z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne,
 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni sekretarz gminy i miasta. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnienie informacji publicznych są inspektorzy Biura Rady w zakresie dokumentów dotyczących pracy Rady Miejskiej i jej komisji oraz naczelnicy wydziałów w zakresie dokumentów wynikających z przedmiotu działalności poszczególnych wydziałów. W przypadku jednostek organizacyjnych jest nią kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona.

Udostępniający:

 • informuje osobę zainteresowaną, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,
 • wyznacza pracownika Urzędu Gminy i Miasta, w obecności którego dokumenty mogą być udostępnione,
 • wskazuje miejsce udostępnienia dokumentów,
 • w przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, wyznacza termin udostępnienia dokumentu, nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia wniosku - termin ten może być przedłużony do 14 dni ze względu na złożoność wniosku, ale wówczas o tym fakcie zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.

Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i w obecności jej pracownika uprawnionego.

Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta (pok. nr 19) prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę złożenia wniosku,
 • przedmiot wniosku,
 • nazwę udostępnionego dokumentu,
 • imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika załatwiającego wniosek,
 • datę załatwienia i potwierdzenia zainteresowanego.

W zakresie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie obowiązuje zarządzenie nr 0152/7/2003 z dnia 15 maja 2003 roku burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie ustalenia opłat. I tak:

 • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych:
  • w formacie A4 - 0,30 zł za 1 stronę kopii czarno-białej,
  • w formacie A3 - 0,60 zł za 1 stronę kopii czarno-białej,
  • w formacie A2 - 1,20 zł za 1 stronę kopii czarno-białej,
 • za przegranie na 1 dyskietkę - 2,00 zł,
 • za przegranie na płytę CD-ROM - 3,00 zł,
 • za przesłanie - kopii dokumentów lub danych pocztą, w tym również za informację elektroniczną kwota wynikająca z usługi pocztowej plus 2,00 zł.

Opłaty, o których mowa należy uiścić w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.21
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:28
Liczba odwiedzin strony: 14136 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 00:44:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny