Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Praca Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta określa Regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia, natomiast organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin pracy.

Kierownik Urzędu Gminy i Miasta, którym jest burmistrz, rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń i decyzji oraz podejmuje inne rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na zasadach uregulowanych w odrębnych ustawach. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wykonuje w tym zakresie uprawnienia z kodeksu pracy oraz przepisów szczegółowych dotyczących danej grupy pracowników. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy i miasta.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są pracownikami samorządowymi. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:

  • wyboru - burmistrz gminy i miasta,
  • powołania - Rada Miejska powołuje sekretarza, skarbnika, kierownika USC, a burmistrz powołuje zastępcę burmistrza i zastępcę kierownika USC,
  • mianowania - osoby zajmujące kierownicze stanowiska lub samodzielne stanowiska pracy podlegające bezpośrednio burmistrzowi, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta,
  • umowy o pracę - pozostali pracownicy Urzędu Gminy i Miasta i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

  • przestrzeganie prawa,
  • wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
  • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.21
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:29
Liczba odwiedzin strony: 45308 (ostatnie odwiedziny 2022.06.25 16:22:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny