Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Lokalowy
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Ekologii i Zdrowia
Kancelaria Urzędu
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych
Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 • zawarcie związku małżeńskiego (Format PDF PDF (66 KB)),
 • wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (opis sprawy -Format PDF PDF (59 KB), wniosek - Format PDF PDF (18 KB)),
 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (opis sprawy -Format PDF PDF (59 KB), wniosek - Format PDF PDF (23 KB)),
 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (opis sprawy -Format PDF PDF (59 KB), wniosek - Format PDF PDF (19 KB)),
 • sporządzenie aktu urodzenia (Format PDF PDF (66 KB)),
 • sporządzenie aktu zgonu (Format PDF PDF (58 KB)),
 • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie (Format PDF PDF (22 KB)),
 • wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (opis sprawy -Format PDF PDF (58 KB), wniosek - Format PDF PDF (22 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (Format PDF PDF (58 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (Format PDF PDF (57 KB)).
 • wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (Format PDF PDF (57 KB)).
 • decyzja o zmianie imion i nazwisk (Format PDF PDF (56 KB)).
 • ustalenie pisowni imienia lub nazwiska (Format PDF PDF (57 KB)).

Wydział Spraw Obywatelskich:

 • wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (Format PDF PDF (27 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (Format PDF PDF (26 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza (Format PDF PDF (24 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (Format PDF PDF (23 KB)),
 • wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (Format PDF PDF (24 KB)),
 • zameldowanie na pobyt stały (Format PDF PDF (25 KB)),
 • zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące (Format PDF PDF (26 KB)),
 • zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (Format PDF PDF (26 KB)),
 • wymeldowanie z pobytu stałego (Format PDF PDF (27 KB)),
 • wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące (Format PDF PDF (26 KB)),
 • zgłoszenie organizacji na terenie gminy zgromadzenia (Format PDF PDF (27 KB)),
 • wydanie decyzji o przeprowadzeniu zbiórki publicznej (Format PDF PDF (25 KB)),
 • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Format PDF PDF (28 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (Format PDF PDF (20 KB)).

Wydział Lokalowy:

 • przyznanie dodatku mieszkaniowego (Format PDF PDF (32 KB)),
 • wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (Format PDF PDF (33 KB)),
 • przyznanie mieszkania komunalnego (Format PDF PDF (26 KB)).

Wydział Rozwoju Gminy i Miasta:

 • zarejestrowanie działalności gospodarczej (opis sprawy -Format PDF PDF (27 KB), wniosek - Format PDF PDF (19 KB)),
 • zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (opis sprawy - Format PDF PDF (28 KB), wniosek - Format PDF PDF (19 KB)),
 • skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (opis sprawy - Format PDF PDF (27 KB), wniosek - Format PDF PDF (72 KB)),
 • potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (opis sprawy - Format PDF PDF (66 KB), wniosek - Format PDF PDF (82 KB)),
 • udzielenie informacji o przedsiębiorcach (Format PDF PDF (26 KB)),
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (Format PDF PDF (77 KB), wniosek - Format PDF PDF (56 KB)),
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (Format PDF PDF (76 KB), wniosek - Format PDF PDF (56 KB)),
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (Format PDF PDF (56 KB)),
 • wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opis sprawy - Format PDF PDF (70 KB), wniosek - Format PDF PDF (44 KB)),
 • naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni (Format PDF PDF (25 KB)).

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego na jakich terenach położona jest parcela (Format PDF PDF (61 KB)),  wniosek - Format PDF PDF (60KB)),
 • wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (Format PDF PDF (58 KB)), wniosek - Format PDF PDF (61KB)).
 • wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Format PDF PDF (58 KB)), wniosek - Format PDF PDF (62 KB)).
 • wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  - Format PDF PDF (53 KB),wniosek - Format PDF PDF (61 KB)).
 • wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wniosek - Format PDF PDF (56KB)).

 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.18
Data udostępnienia: 2008.02.18 09:44:51
Liczba odwiedzin strony: 18074 (ostatnie odwiedziny 2021.10.15 10:12:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny