Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Archiwa Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Rejestry

Ewidencje

Archiwa

Rejestry

Nazwa Zawartość Miejsce przechowywania Jednostka prowadząca Sposób udostępniania danych
Rejestr decyzji i wniosków na wycinkę drzew i krzewów informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 5 (Zameczek)
Wydział Ekologii i Zdrowia udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr decyzji w sprawie ulg i umorzeń w podatkach lokalnych nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki lokalne udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr instytucji kultury oznaczenie instytucji kultury, organizacja instytucji kultury, mienie instytucji kultury, połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych lp. nr protokołu, zgłaszający, treść interpelacji, adresat, data wysłania, termin udzielenia odpowiedzi, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr kontroli wewnętrznych lp., sygnatura sprawy, rodzaj kontroli, nr upoważnienia do kontroli, termin, nazwa jednostki poddanej kontroli, temat zadania audytowego, zalecenia Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 22
Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr kontroli zewnętrznych lp., nazwisko i imię, tytuł służbowy kontrolującego, przez kogo delegowany, data i nr delegacji służbowej, czas trwania czynności kontrolnych, temat kontroli, data otrzymania protokołu, nr akt gdzie protokół jest przechowywany, uwagi, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr korespondencji nr, data otrzymania korespondencji, od kogo, treść korespondencji, znak referenta, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej lp., rok wykazu przedpoborowego, rok listy poborowych, nazwisko i imię, imię ojca, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, data stawienia się do rejestracji przedpoborowych i poboru, przyczyny niezgłoszenia się, faktyczna data stawienia się do rejestracji przedpoborowych, miejsce zgłoszenia się do rejestracji, seria i numer książeczki wojskowej, zastosowane sankcje karne, podstawa skreślenia, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2 (budynek USC)
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr PESEL podstawowe dane o osobie - urodzenie, ślub, zgon, dane adresowe, wykształcenie, dane dotyczące ewidencji wojskowej itp., kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr planów przestrzennych aktualne podejmowane uchwały odnośnie nowych planów oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku od nieruchomości nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota należnego podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki od nieruchomości udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku od posiadania psów nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota należnego podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki lokalne udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku od środków transportu dane podatnika, dane dotyczące podatku, dane księgowe Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 10
Wydział Finansowy - podatki od środków transportu udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr podatników podatku rolnego i leśnego nr ewidencyjny podatnika, dane osobowe podatnika, podstawy wymiaru, kwota należnego podatku, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2
Wydział Finansowy - podatki od nieruchomości udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr postanowień o podziale nieruchomości lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr protokołów sesji wszystkie protokoły z sesji w danym roku, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta protokoły z posiedzeń komisji branżowych Rady Miasta Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr przedpoborowych lp., nazwisko i imię, imię ojca, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące, data zameldowania i miejsce poprzedniego pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące, data wymeldowania i zgłoszenie miejsca nowego pobytu, data zgłoszenia się do rejestru, pokwitowanie odbioru potwierdzenia, wyniki przeglądu lekarskiego i uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 2 (budynek USC)
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr skarg i wniosków lp., data wpływu skargi, nazwa instytucji przekazującej skargę, obowiązek udzielania odpowiedzi, nazwisko i imię skarżącego (instytucja), data skargi, adres skarżącego, przedmiot skargi, data zlecenia załatwienia skargi, komu zlecono załatwienie, termin załatwienia skargi, potwierdzenie odbioru skargi, adnotacje o sposobie załatwienia skargi, kogo zawiadomiono i kiedy, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr spraw prowadzonych przez USC lp. sprawa, od kogo wpłynęła, data wszczęcia i data załatwienia, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (budynek USC)
Urząd Stanu Cywilnego udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr uchwał Rady lp., nr protokołu, nr uchwały, data podjęcia uchwały, w jakiej sprawie, termin wykonania, odpowiedzialność za wykonanie, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr udostępnionych danych osobowych dot. dowodów osobistych wnioski o udostępnienie danych osobowych oraz odpowiedzi na wnioski Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 14
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr udostępnionych danych osobowych dot. ewidencji ludności wnioski o udostępnienie danych osobowych oraz odpowiedzi na wnioski Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 14
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr umów i zleceń lp., data spisania umowy (zlecenia), wydział który przedkłada umowę, kontrahent z którym zawiera się umowę, nr umowy, treść umowy, wartość brutto, okres końcowy trwania umowy, dział, rozdział, paragraf, pozycja, wartość podzielona na lata, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 10
Wydział Finansowy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków i opinii komisji rady samorządu gminnego wniosek z dnia, czego dotyczy, uwagi, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków o przydział lokali mieszkalnych data złożenia wniosku, nazwisko i imię, ilość osób zamieszkujących z wnioskodawcą, średnia brutto dochodów miesięcznych na jedną uprawniona osobę, nazwa i adres pracodawcy, adres zamieszkania osoby, ilość pokoi oraz urządzenia techniczne, powierzchnia mieszkalno-użytkowa, sposób rozstrzygnięcia, dane przydzielonego lokalu mieszkalnego, data skierowania Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 3 (Zameczek)
Wydział Lokalowy udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków o wydanie paszportu data wpływu, lp., kwota, nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich - paszporty udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wniosków o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wyborców nr ewidencyjny, dane osobowe, adres osoby zameldowanej na pobyt stały na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, która ukończyła 18 lat i ma prawo głosu w wyborach Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lp., dane adresowe inwestora, adres budowy, rodzaj budowy, data wpływu i wydania, uzgodnienia, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych paszportów data wpływu paszportu, imię i nazwisko, seria i nr paszportu, data ważności paszportu, podpis odbierającego i data odbioru Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich - paszporty udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw wykaz osób upoważnionych do podpisywania decyzji, wykaz osób upoważnionych do podpisywania spraw związanych z pracą wydziału, wykaz osób upoważnionych aktem notarialnym, pełnomocnictwa Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej imię i nazwisko oraz adres właściciela psa Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 18
Wydział Gospodarki Komunalnej udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr wydanych wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego lp. data wpływu, data wypływu, znak pisma, sprawa, imię i nazwisko, uwagi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1 (Zameczek)
Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zamówień publicznych lp., data, tryb udzielania zamówienia, nazwa firmy, wartość zadania, nazwa zadania Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydziały branżowe udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zarządzeń i aktów wewnętrznych burmistrza lp., nr zarządzenia, data, sprawa, wydział, kat. A Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 4
Sekretariat udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zaświadczeń o dokonaniu opłaty nr zaświadczenia, imię i nazwisko, ilość rat Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 6 (Zameczek)
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lp., adres punktu sprzedaży, rodzaj punktu sprzedaży, imię, nazwisko i adres otrzymującego zezwolenia, rodzaj i numer zezwolenia, data wystawienia i data ważności zezwolenia, opłaty Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 6 (Zameczek)
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu

Ewidencje

Nazwa Zawartość Miejsce przechowywania Jednostka prowadząca Sposób udostępniania danych
Ewidencja budynków miejscowość, nazwa ulicy, nr budynku, właściciel, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja delegacji, kosztów podróży służbowych radnych i pracowników Urzędu lp., imię i nazwisko, miejsce wyjazdu, data wyjazdu, koszt wyjazdu Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja działalności gospodarczej określenie podmiotów gospodarczych, dane o poszerzeniu, likwidacji działalności gospodarczej, kat. B-5 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 6 (Zameczek)
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja dzierżawców i najemców nieruchomości stanowiących własność gminy dane osobowe, położenie, przeznaczenie, okres dzierżawy, powierzchnia Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja kandydatów na ławników lp., imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, zawód, miejsce zatrudnienia, miejsce zamieszkania, zgłaszający kandydata Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja ludności PESEL dane osobowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, USC i numer aktu małżeństwa Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości dane osobowe, położenie, nazwa ulicy, nadany numer Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja osób korzystających ze stypendium miejskiego wykaz osób, które otrzymały stypendium miejskie Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Wolności 11
Wydział Edukacji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego nr działki, położenie, powierzchnia, data sprzedaży, wartość, na rzecz kogo Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja wieczystych użytkowników gruntów stanowiących własność gminy nr ewidencyjny, dane osobowe, dane techniczne, karta kontowa Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja wniosków o udostępnianie informacji publicznej lp., imię i nazwisko wnioskodawcy, data złożenia wniosku, przedmiot wniosku, nazwisko, imię i stanowisko pracownika załatwiającego, sposób załatwienia wniosku Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja zabezpieczeń dot. przetargów lp., nazwa firmy, nr gwarancji i nazwa gwarancji, data złożenia, podpis z godziną, data wydania Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1
Wydział Finansowy - kasa udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu

Archiwa

Nazwa Zawartość Miejsce przechowywania Jednostka prowadząca Sposób udostępniania danych
Archiwum Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokumenty wytworzone przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu: dokumentacja finansowa, płacowa, techniczna, statystyczna, akta osobowe, akta Urzędu Stanu Cywilnego; dokumentacja po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach; w archiwum przechowywane są: akta kat. A (materiały archiwalne), akta kat. B3, B5, B10, B15, B50 (dokumentacja niearchiwalna) Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.23
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:25
Liczba odwiedzin strony: 8924 (ostatnie odwiedziny 2021.10.15 14:09:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny