Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Opłaty, czynsze i podatki
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Urząd Gminy i Miasta
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
O/Czerwionka-Leszczyny
88 8454 1095 2003 0000 0374 0005

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego - można pobrać za pomocą (Format PDF PDF (67 KB))

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Opłata targowa

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 

 

Podatek od nieruchomości 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, nie złączonych trwale gruntem;
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy;
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, należących do Skarbu Państwa lub gminy;
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi, ale nie związane z prowadzeniem innej działalności niż rolna lub leśna.
 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Format PDF PDF (46 KB)) w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta w terminie określonym na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek od nieruchomości (Format PDF PDF (44 KB)) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2008 roku

 1. Budynki mieszkalne lub ich część, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł.
 2. Budynki lub ich część, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,50 zł.
 3. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,06 zł.
 4. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,34 zł.
 5. Garaże poza budynkami mieszkalnymi, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,25 zł.
 6. Pozostałe budynki lub ich część, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,47 zł.
 7. Budowle związane z odprowadzaniem ścieków - 0,31%, pozostałe budowle - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 8. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni - 0,62 zł.
 9. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,74 zł.
 10. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 0,24 zł.

Ulgi i zwolnienia

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle będące w posiadaniu:
  • jednostek organizacyjnych gminy i miasta działających w formie jednostek budżetowych,
  • jednostek organizacyjnych gminy i miasta działających w formie zakładów budżetowych i gminnych instytucji kultury, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w posiadanie zależne przez te jednostki i instytucje kultury osobom trzecim, na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • instytucji niebędących organizacjami pożytku publicznego, prowadzących działalność charytatywną w okresie jej wykonywania, z wyjątkiem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą,
  • budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności oświatowej oraz gospodarczej, związanej z funkcjonowaniem tej jednostki oświatowej, będącej w posiadaniu przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i zakładów kształcenia.
 2. Zwalnia się również z podatku od nieruchomości:
  • grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako drogi, o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • mienie gminne nie oddane w posiadanie zależne,
  • nieruchomości lub ich części, w których siedzibę mają jednostki resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej,
  • nieruchomości przeznaczone na potrzeby działalności statutowej stowarzyszeń, prowadzących działalność w zakresie oświaty, wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu pod warunkiem, że jest ogólnie dostępna i bezpłatna,
  • budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Informację w sprawie podatku od nieruchomości można pobrać w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Deklarację na podatek od nieruchomości można pobrać w formacie Format PDF PDF (121 KB).

 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.07
Data udostępnienia: 2008.01.07 10:02:25
Liczba odwiedzin strony: 14018 (ostatnie odwiedziny 2021.10.15 10:12:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny