Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Opłaty, czynsze i podatki
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Urząd Gminy i Miasta
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
O/Czerwionka-Leszczyny
88 8454 1095 2003 0000 0374 0005

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Opłata targowa

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 

 

Podatek rolny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i użytków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego
 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Informację o gruntach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek rolny  na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.
Termin płatności
 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
Stawki podatku w 2008 roku
 1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - 125,00 zł.
 2. Pozostałe grunty, od 1 ha - 250,00 zł.

Informację w sprawie podatku rolnego można pobrać w formacie Format PDF PDF (121 KB).

Deklarację na podatek rolny można pobrać w formacie Format PDF PDF (132 KB).

Ulgi i zwolnienia

Zwolnienia ustawowe z podatku rolnego zostały określone w art. 12 ustawy o podatku rolnym.

Podatek leśny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami bądź posiadaczami lasów.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem obszarów leśnych:

 • niezwiązanych z gospodarką leśną,
 • zajętych na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne,
 • wyłączonych decyzjami administracyjnymi z gospodarki leśnej na cele inne niż leśne.
Termin powstania obowiązku podatkowego
 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.
Termin płatności
 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.
Stawki podatku w 2008 roku

Za 1 ha lasu - 32,4016 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dodatkowo, poza ustaleniami z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku leśnym, lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

 1. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 30,00 zł.
 2. Dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 100,00 zł.
 3. Dokonanie zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł.

Opłata targowa

 1. Stawki opłaty targowej dla placu targowego w dzielnicy Leszczyny:
  • opłata dzienna za sprzedaż różnego rodzaju towarów ze stanowiska za każdy m2 - 2,00 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t - 10,00 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t - 15,00 zł.
 2. Stawki opłaty targowej dla placu targowego w dzielnicy  Czerwionka:
  • opłata dzienna za sprzedaż ze stanowiska  za każdy  m2 - 1,50 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t - 7,00 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t - 10,00 zł.

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

 1. Najem gruntu przeznaczonego pod działalność handlową, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - od 2,75 zł + 22% VAT (do negocjacji).
 2. Najem gruntu przeznaczonego pod garaże, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - od 0,50 zł + 22% VAT.
 3. Najem gruntu wraz z garażem, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - od 0,97 zł + 22% VAT.
 4. Najem gruntu na cele widowiskowo-rozrywkowe (wesołe miasteczka, itp.), na dzień - stawka wyjściowa od 130,00 zł + 22% VAT (do negocjacji).
 5. Najem gruntu przeznaczonego pod parkingi, składy i magazyny, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 1,02 zł + 22% VAT.
 6. Dzierżawa gruntów rolnych i użytków zielonych, rocznie od 1 ha powierzchni:
  • obszaru do 1 ha powierzchni - 0,05 zł,
  • obszaru powyżej 1 ha powierzchni - 0,02 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy

 1. Wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zasobu mieszkaniowego gminy, stanowiącej podstawę do naliczenia zindywidualizowanej stawki czynszu uwzględniającej czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu, wynosi 2,13 zł (Stawka obowiązuje od 1 marca 2006r.).
 2. Jako standardowe przyjmuje się wyposażenie mieszkania w instalację wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe oraz ubikację na klatce schodowej.
 3. Do czynników podwyższających wartość użytkową lokalu należy:
  • położenie budynku - 0%,
  • położenie lokalu w budynku:
   • kondygnacja - 0%,
   • stopień nasłonecznienia - 0%,
  • wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje:
   • łazienka wyposażona w wannę lub prysznic oraz ubikacja w mieszkaniu - 20%,
   • centralne ogrzewanie sieciowe z podłączonymi grzejnikami - 20%,
   • instalacja gazowa z możliwością podłączenia urządzeń odbiorczych - 20%,
   • instalacja ciepłej wody dostarczanej z zewnątrz - 10%,
  • ogólny stan techniczny budynku - 0%, 
 4. Do czynników obniżających wartość użytkową lokalu należy:
  • brak instalacji wodno-kanalizacyjnej - 20%,
  • ubikacja poza budynkiem - 10%.

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym

 1. Stawki dzienne (brutto) za 1m2 powierzchni pasa drogowego za prowadzenie robót nad, pod i naziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności:
  • dla jezdni i chodników do 20% szerokości jezdni – 1,22 zł,
  • dla jezdni i chodników powyżej 20% do 50% szerokości jezdni – 3,66 zł,
  • dla jezdni i chodników powyżej 50% szerokości jezdni lub całej jezdni – 7,32 zł,
  • dla pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę.
 2. Opłata roczna (brutto) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
  • jezdnia w pasie drogowym – 7,32 zł,
  • chodnik w pasie drogowym  – 3,66 zł,
  • poza jezdnią i chodnikiem  – 2,44 zł, 
  • jezdnia na obiekcie mostowym – 61,00 zł,
  • chodnik na obiekcie mostowym – 36,60 zł,
  • poza jezdnią i chodnikiem na obszarze mostowym – 24,40 zł.
 3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m2  powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu - 2,44 zł brutto.
 4. Opłata dzienna za każdy 1 m2 reklamy w obszarze zabudowanym – 1,22 zł brutto.

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.05
Data udostępnienia: 2008.02.05 11:08:24
Liczba odwiedzin strony: 6405 (ostatnie odwiedziny 2018.12.05 05:09:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny