Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Opłaty, czynsze i podatki
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Urząd Gminy i Miasta
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
O/Czerwionka-Leszczyny
88 8454 1095 2003 0000 0374 0005

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Opłata targowa

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

Czynsz za lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym   

 

Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany lub wpisany do rejestru.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.
 2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 4. Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są zobowiązane złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Deklarację na podatek od środków transportu DT-1 (Format PDF PDF (119 KB)) oraz załącznik do deklaracji DT-1/A (Format PDF PDF (90 KB)) do 15 lutego oraz w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, deklarację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Termin płatności

Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2008 roku

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 372,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 696,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1 032,00 zł.
  2. wyprodukowane po 2003 roku:
   • od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 336,00 zł,
   • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 648,00 zł,
   • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 972,00 zł.
 2. Samochody ciężarowe o ładowności równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 176,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 332,00 zł.
  2. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 188,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 404,00 zł.
  3. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 1 596,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 740,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 860,00 zł.
  4. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 1 608,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 752,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 872,00 zł.
  5. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 872,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 2 064,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 2 508,00 zł.
  6. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 896,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 2 076,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 2 580,00 zł.
 3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej:
   • do 7 t włącznie - 1 392,00 zł,
   • powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1 572,00 zł.
  2. wyprodukowane po 2003 roku:
   • do 7 t włącznie - 1 356,00 zł,
   • powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1 524,00 zł.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 596,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 752,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 656,00 zł.
  2. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 620,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 800,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 980,00 zł.
  3. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 932,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 2 508,00 zł.
  4. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 944,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 2 580,00 zł.
 5. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:
  1. wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej - 288,00 zł,
  2. wyprodukowane po 2003 roku - 276,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:
  1. posiadające 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 264,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 372,00 zł.
  2. posiadające 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 372,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 624,00 zł.
  3. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 288,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 708,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 960,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 296,00 zł.
  4. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 360,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 960,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 464,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 908,00 zł.
  5. posiadające 3 osie jezdne i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 768,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 032,00 zł.
  6. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 1 068,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 452,00 zł.
 7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  1. wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej:
   • mniejszej lub równej 15 - 504,00 zł,
   • większej niż 15 i mniejszej niż 30 - 924,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 860,00 zł.
  2. wyprodukowane po 2003 roku:
   • mniejszej lub równej 15 - 468,00 zł,
   • większej niż 15 i mniejszej niż 30 - 876,00 zł,
   • równej lub większej niż 30 - 1 860,00 zł.

Ulgi i zwolnienia

Zwalnia sie od podatku od środków transportowych autobusy służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.07
Data udostępnienia: 2008.01.07 10:02:29
Liczba odwiedzin strony: 1537 (ostatnie odwiedziny 2018.12.13 23:53:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny