Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Rada Miejska
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Aktualnie liczy 21 radnych. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących rady oraz stałe i doraźne komisje.

Przewodniczący Rady w szczególności:

 • nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady i jej organów,
 • czuwa nad przygotowaniem materiałów na sesję i zaprasza gości do udziału w obradach,
 • prowadzi mediacje w przypadku konfliktów pomiędzy radnymi z zakresu pracy Rady,
 • prowadząc obrady sprawuje policję sesyjną w tym:
  • otwiera i zamyka sesję,
  • sprawdza quorum na początku i w trakcie sesji,
  • udziela i odbiera głos,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami formalnymi,
 • podpisuje uchwały, protokoły z sesji i inne dokumenty za Radę,
 • koordynuje prace komisji Rady,
 • opracowuje z wiceprzewodniczącymi plany pracy Rady, koordynuje projekty planów pracy komisji z planem Rady,
 • składa mediom oświadczenia w sprawach przedmiotu pracy rady, lub wyznacza osobę dla tych celów,
 • przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców i nadaje im bieg,
 • inicjuje szkolenia radnych,
 • współdziała z organami jednostek pomocniczych w rozwiązywaniu ich spraw organizacyjnych.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy.

Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu. Sesje zwyczajne odbywają się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział II i III Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W obecnej kadencji 2006-2010 Rada Miejska działa w następującym składzie:

Przewodniczący Marek Profaska
Wiceprzewodniczący: Hubert Piecha
Wiceprzewodniczący:  Bernard Strzoda
Radni:

Arkadiusz Adamczyk
Antoni Bluszcz
Henryk Dyrbuś
Andrzej Jarmundowicz
Ryszard Jonderko
Adam Kapias
Bogdan Knopik
Robert Kowol
Edward Kucharczyk
Waldemar Mitura
Marek Paluch
Grzegorz Płonka
Krzysztof Rak
Leszek Salamon
Józef Szczekała
Albin Szweda
Stefania Szyp
Alojzy Waniek


Wykaz dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w kadencji 2006-2010 można pobrać w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Obsługę Rady Miejskiej prowadzi:

Biuro Rady
ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 429 59 35
e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy i miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy i miasta - na wniosek burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Radni są zobowiązani i uprawnieni do reprezentowania wyborców, utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowania zgłoszonych postulatów i przedstawienia ich organom gminy do rozpatrzenia. Obowiązki te mogą realizować w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań z wyborcami,
 • informowanie mieszkańców o stanie gminy i swojej działalności w Radzie,
 • konsultowanie spraw wniesionych pod obrady rady poprzez współpracę z radami sołeckimi lub zarządami dzielnic,
 • propagowanie zamierzeń i dokonań Rady.

W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:

 • wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach rady oraz organów, do których został wybrany,
 • wybierać i być wybieranym do organów Rady,
 • występować z inicjatywą uchwałodawczą na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 • uczestniczyć w każdej sprawie rozpatrywanej przez Radę lub komisję Rady,
 • wnosić zapytania i żądać wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących gminy,
 • uzyskiwać wszelkie informacje i wgląd do akt spraw prowadzonych przez burmistrza, organy samorządowe, jednostki pomocnicze gminy chyba, że obowiązujące przepisy prawne stoją temu na przeszkodzie,
 • podjęcia interwencji we wszelkich instytucjach działających w gminie, w granicach i trybie prawem określonych (skargi, wnioski itd.),
 • zabierać głos, wyrażać opinie i polemizować we wszystkich sprawach będących w kompetencji Rady,
 • otrzymać pomoc od organów gminy przy wykonywaniu swoich zadań.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.28
Data udostępnienia: 2008.01.28 14:17:33
Liczba odwiedzin strony: 23093 (ostatnie odwiedziny 2022.06.28 09:30:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny