Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Komisje Rady Miejskiej
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Miejska może powoływać stałe i doraźne komisje będące organami rady, określając w drodze odrębnych uchwał ich nazwę, przedmiotowy zakres działania oraz liczbę członków spośród radnych. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach.

Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, a także sołtysi i przewodniczący dzielnic.

Komisje uchwalają opinie, sprawozdania, projekty uchwał, oświadczenia, deklaracje, a także apele do rady. Komisje w formie uchwał mogą przyjąć do wiadomości przedłożone im informacje bądź stanowiska.

Do zadań wspólnych komisji stałych rady należy:

 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał, a także opiniowanie na sesję innych projektów uchwał pozostających w zakresie przedmiotu działania komisji,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez radę lub burmistrza oraz sprawy przedkładane przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie, zarządy dzielnic czy osiedli,
 • współpraca z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami gminy, w zakresie spraw należących do właściwości komisji,
 • kontrola burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
 • kontrolowanie wykonania uchwał rady.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miejskiej określa rozdział IV Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Obecnie przy Radzie Miejskiej działa 8 stałych komisji:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:  Antoni Bluszcz
  Henryk Dyrbuś
Ryszard Jonderko
Robert Kowol
Edward Kucharczyk
Marek Paluch
Grzegorz Płonka
Albin Szweda

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
 • występowanie do Rady z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi; wniosek w tej sprawie podlega zaopiniowaniu przez RIO i w tym celu Komisja składa wniosek do RIO do 7 dni od daty jego podjęcia.

Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju

Przewodniczący:  Marek Paluch
Wiceprzewodniczący:

Bogdan Knopik

Arkadiusz Adamczyk
Bernard Strzoda
Grzegorz Płonka
Marek Profaska

Do zadań Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju należą sprawy z zakresu:

 • działalności finansowej i programów gospodarczych gminy,
 • gospodarowania mieniem komunalnym,
 • inicjatyw gospodarczych w zakresie przemysłu, handlu i usług,
 • działalności sieci handlu detalicznego, gastronomii, usług i ochrony konsumenta,
 • gospodarki targowisk,
 • przekształceń własnościowych,
 • promocji gospodarczej gminy,
 • inicjowania działań związanych z określeniem kierunków rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki i rekreacji, dostosowania kierunków kształcenia i reorientacji zawodowej do potrzeb rynku pracy,
 • koordynacji prac związanych z opracowaniem wieloletnich programów inwestycyjnych,
 • współdziałania z instytucjami w zakresie organizowania lokalnych i ponadlokalnych wystaw i targów promujących gminę.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

Przewodniczący:  Grzegorz Płonka
Wiceprzewodniczący:

Albin Szweda

Andrzej Jarmundowicz
Edward Kucharczyk
Hubert Piecha
Bernard Strzoda
Antoni Bluszcz

Do zadań Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego należą sprawy z zakresu:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • oceny i analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • formułowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • gospodarki komunalnej,
 • dróg, komunikacji i środków łączności,
 • budownictwa i inwestycji gminnych .

Komisja Zdrowia i Sportu

Przewodniczący:  Arkadiusz Adamczyk
Wiceprzewodniczący:

Krzysztof Rak


Hubert Piecha
Robert Kowol
Stefania Szyp
Bogdan Knopik
Marek Profaska
Waldemar Mitura

Do zadań Komisji Zdrowia i Sportu należą sprawy z zakresu:

 • zabezpieczenia społecznych potrzeb w zakresie usług zdrowotnych,
 • tworzenia i funkcjonowania placówek opieki społecznej,
 • pomocy społecznej i bytowej dla mieszkańców gminy,
 • promocji rodziny, ochrony jej materialnych i społecznych potrzeb,
 • tworzenia bazy do prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym dla rozwoju klubów sportowych,
 • bezpieczeństwa imprez masowych,
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i innych form rekreacji.

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami

Przewodniczący:  Henryk Dyrbuś
Wiceprzewodniczący:

Waldemar Mitura

Ryszard Jonderko
Robert Kowol
Marek Paluch
Leszek Salamon
Alojzy Waniek

Do zadań Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami należą sprawy z zakresu:

 • przestrzegania i stosowania obowiązującego porządku prawnego,
 • stanowienia i funkcjonowania prawa miejscowego,
 • ochrony mienia komunalnego,
 • współpracy z organami samorządu w sołectwach i dzielnicach.

Komisja Oświaty i Kultury

Przewodniczący:  Robert Kowol
Andrzej Jarmundowicz
Adam Kapias
Bogdan Knopik
Waldemar Mitura
Grzegorz Płonka
Marek Profaska
Albin Szweda
Stefania Szyp

Do zadań Komisji Oświaty i Kultury należą sprawy z zakresu:

 • funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • tworzenia bazy do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej,
 • zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w imprezy masowe.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Przewodniczący:  Ryszard Jonderko
Wiceprzewodniczący:

Alojzy Waniek

Henryk Dyrbuś
Bogdan Knopik
Leszek Salamon
Bernard Strzoda
Józef Szczekała
Albin Szweda

Do zadań Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki nieruchomościami należą sprawy z zakresu:

 • gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • melioracji wodnych,
 • współdziałania z instytucjami obsługi rolnictwa oraz Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • ochrony i kształtowania środowiska,
 • działalności parków, tworzenia terenów zielonych, utylizacji odpadów komunalnych,
 • inwestycji proekologicznych,
 • ochrony powierzchni ziemi oraz wód,
 • gospodarki odpadami,
 • gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska.

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący:  Andrzej Jarmundowicz
  Henryk Dyrbuś
Ryszard Jonderko
Marek Paluch
Marek Profaska
Leszek Salamon
Bernard Strzoda
Józef Szczekała
Albin Szweda

Do zadań Komisji Budżetu i Finansów należy:

 • uzgadnianie treści budżetu,
 • uzgadnianie podstawowych kierunków wydatków i dochodów gminy,
 • uzgadnianie wielkości stawek podatkowych uchwalanych przez gminę.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.05
Data udostępnienia: 2008.03.05 13:58:37
Liczba odwiedzin strony: 7520 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 19:11:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny