Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Majątek gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2005.07.09 23:52:49 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Czerwionka-Leszczyny za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r.

I. W wymienionym okresie gmina zbyła i nabyła papiery wartościowe:

 1. zbyła na łączną kwotę 4 875,00 zł, w tym:
  • udziały w spółce "Kurier" w kwocie 3 000,00 zł,
  • sprzedaż akcji "Telekom-Silesia" w kwocie 1 875,00 zł,
 2. nabyła na łączną kwotę 12 000,00 zł, w tym:
  • udziały w spółce "Kurier" w kwocie 12 000,00 zł.

II. Gmina posiada udziały na łączną wartość: 16 016 492,77 zł, w tym:

 • w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wartość 30 000,00 zł,
 • w Zakładach Drobiarskich Spółka z o.o. Leszczyny na wartość 185 492,77 zł,
 • 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Leszczyny na wartość 15 782 000,00 zł,
 • 70% udziałów w Spółce z o.o. Kurier Czerwionka-Leszczyny na wartość 19 000,00 zł.

III. Obrót mieniem komunalnym.

Stan mienia komunalnego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień 1 października 2003 r. wynosił 144 160 977,86 zł. W okresie od 1 października 2003 r. do 30 września 2004 r. miał miejsce wzrost przychodów mienia komunalnego poprzez zakup, nieodpłatne otrzymanie na ogólną wartość 10 853 483,91 zł, oraz rozchód mienia w następstwie sprzedaży, likwidacji środków trwałych oraz nieodpłatnego ich przekazania na ogólną wartość 3 948 627,57 zł.

W wyniku powyższych zmian, jakie dokonywały się w obrębie środków trwałych, stan na dzień 30 września 2004 r. wynosi 151 065 834,20 zł.

Grupa "0" - Grunty

 1. Stan gruntów na dzień 1.10.2003 r. wynosił ogółem 4 136 447,77 m2 o wartości 13 844 817,86 zł.
 2. Gmina nabyła grunty o powierzchni 1 535 m2 o wartości 20 723,00 zł, w tym:
  • zakup nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej o powierzchni 1 535 m2 o wartości 20 723,00 zł.
 3. Gmina zbyła grunty o łącznej powierzchni 39 167 m2 i wartości 155 665,54 zł, w tym:
  1. sprzedaż:
   • grunt niezabudowany o powierzchni 27 701 m2 o wartości 107 306,97 zł,
   • grunt zabudowany o powierzchni 10 034 m2 o wartości 44 921,77 zł,
   • użytkowanie wieczyste o powierzchni 1 432 m2 o wartości 3 436,80 zł.
 4. Stan gruntów na dzień 30.09.2004 r. wynosi ogółem o powierzchni 4 098 815,77 m2 o wartości 13 709 875,32 zł.

Grupa "1" - Budynki i lokale

 1. Wartość budynków na dzień 1.10.2003 r. wynosiła 116 525 648,28 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 4 214 205,25 zł, w tym:
  1. przyjęto zakończone inwestycje:
   • punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi w Czerwionce o wartości 1 124 503,20 zł,
   • sala gimnastyczna w Szczejkowicach (wartość dodatkowa) o wartości 19 998,64 zł,
   • modernizacja instalacji co w SP nr 8 o wartości 76 348,82 zł,
   • modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło SP w Leszczynach o wartości 453 799,63 zł,
   • termomodernizacja Gimnazjum w Czuchowie o wartości 124 801,05 zł,
   • rozbudowa SP w Palowicach o wartości 670 227,92 zł,
   • modernizacja Przychodni Rejonowej nr 1 w Leszczynach o wartości 691 785,37 zł,
   • modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bełku o wartości 71 047,56 zł,
   • budowa stacji segregacji odpadów komunalnych o wartości 218 860,13 zł,
  2. nieodpłatne przyjęcie modernizacji WOZ w Bełku i PR 1 w Leszczynach o wartości 762 832,93 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 2 448 118,90 zł, w tym:
  • wykup mieszkań o wartości 1 623 051,19 zł,
  • nieodpłatne przekazanie do ZGKiM modernizacji WOZ w Bełku i PR 1 w Leszczynach o wartości 762 832,93 zł,
  • nieodpłatne przekazanie do PEC-u węzła cieplnego wraz z przyłączem o wartości 62 234,78 zł.
 4. Stan wartościowy budynków na dzień 30.09.2004 r. wynosi 118 291 734,63 zł.

Grupa "2" - Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 1. Stan mienia na dzień 1.10.2003 r. wynosił 7 353 155,50 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 6 365 575,79 zł, w tym:
  1. przyjęto zakończone inwestycje:
   • kanalizacja sanitarna w Leszczynach Starych o wartości 1 249 066,59 zł,
   • kanalizacja sanitarna, ul. Sportowa-Brzozowa w Leszczynach o wartości 689 830,53 zł,
   • kanalizacja sanitarna, ul. Furgoła i Plebiscytowa w Czerwionce o wartości 1 093 522,88 zł,
   • kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi, ul. Furgoła w Czerwionce o wartości 230 235,99 zł,
   • kanalizacja sanitarna zewn. i wewn. dla budynków przy ul. Szkolnej, 3 Maja, Kombatantów w Czerwionce o wartości 62 834,86 zł,
   • kanalizacja sanitarna, ul. Kolejowa w Czerwionce o wartości 37 641,15 zł,
   • kanalizacja deszczowa, ul. Furgoła w Czerwionce o wartości 378 399,00 zł,
   • wodociąg przesyłowy i sieć wodociągowa, ul. Furgoła w Czerwionce o wartości 220 531,39 zł,
   • wodociąg do parceli Hajduki w Szczejkowicach o wartości 24 994,70 zł,
   • odwodnienie SP w Książenicach o wartości 19 955,57 zł,
   • instalacja elektryczna w Bełku o wartości 4 000,00 zł,
   • ulica K. Miarki o wartości 855 794,21 zł,
   • jezdnia asfaltowa i chodniki, ul. Furgoła o wartości 575 427,83 zł,
   • droga gminna, ul. Wolności w Książenicach o wartości 307 892,63 zł,
   • instalacja oświetlenia ulicznego, dojazd do biblioteki o wartości 15 294,67 zł,
  2. nieodpłatne przyjęcie:
   • przyłączy wodociągowych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny o wartości 503 853,79 zł,
   • biologicznej oczyszczalni ścieków przy SP Szczejkowice przez ZEAS o wartości 96 300,00 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 921 412,27 zł, w tym:
  1. nieodpłatne przekazanie:
   • jezdni asfaltowej i chodnika, ul. Furgoła do Zarządu Dróg o wartości 575 427,83 zł,
   • kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi, ul. Furgoła w Czerwionce do Zarządu Dróg o wartości 230 235,99 zł,
   • biologicznej oczyszczalni ścieków przy SP Szczejkowice do ZEAS-u o wartości 96 300,00 zł,
  2. likwidacja ogrodzenia przy ul. Polnej w Leszczynach o wartości 19 448,45 zł.
 4. Stan mienia na 30.09.2004 r. wynosi ogółem 12 797 319,02 zł.

Grupa "3" - Kotły i maszyny energetyczne

 1. Stan na dzień 1.10.2003 r. wynosił 571 615,70 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 67 971,55 zł, w tym:
  1. przyjęto zakończone inwestycje:
   • modernizacja kotłowni w SP nr 8 o wartości 62 980,00 zł,
   • zakup kotła c.o. o wartości 4 991,55 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 0,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2004 r. wynosi ogółem 639 587,25 zł.

Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 1. Stan na dzień 1.10.2003 r. wynosił 1 432 686,55 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 84 376,17 zł, w tym:
  • zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego o wartości 47 443,11 zł,
  • darowizna zestawu komputerowego od Rady Rodziców o wartości 3 970,00 zł,
  • zakup belownicy o wartości 32 963,06 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 214 060,53 zł, w tym:
  • likwidacja sprzętu komputerowego o wartości 123 283,11 zł,
  • sprzedaż sprzętu komputerowego o wartości 89 947,42 zł,
  • darowizna sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół o wartości 830,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2004 r. wynosi ogółem 1 303 002,19 zł.

Grupa "5" - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 1. Stan na dzień 1.10.2003 r. wynosił 228 850,75 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 6 500,00 zł, w tym:
  • zakup pługa śnieżnego PRONAR o wartości 6 500,00 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 0,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2004 r. wynosi ogółem 235 350,75 zł.

Grupa "6" - Urządzenia techniczne

 1. Stan na dzień 1.10.2003 r. wynosił 1 220 142,06 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 7 925,00 zł, w tym:
  • zakup przenośnika taśmowego o wartości 7 925,00 zł.
 3. Zmniejszenia o łącznej wartości 12 026,90 zł, w tym:
  • likwidacja centrali telefonicznej w WOZ Przegędza o wartości 1 579,90 zł,
  • likwidacja urządzeń technicznych: Peager Philips Rambler i Peager Motorowa - Memo EX o wartości 10 447,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2004 r. wynosi ogółem 1 216 040,16 zł.

Grupa "7" - Środki transportu

 1. Stan na dzień 1.10.2003 r. wynosił 2 052 984,56 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 50 000,00 zł, w tym:
  • zakup samochodu osobowego Opel Meriva o wartości 50 000,00 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 25 160,00 zł:
  • sprzedaż samochodu osobowego o wartości 12 420,00 zł,
  • likwidacja rozsiewacza i piaskarki o wartości 12 740,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2004 r. wynosi ogółem 2 077 824,56 zł.

Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 1. Stan na dzień 1.10.2003 r. wynosił 931 076,60 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 36 207,15 zł, w tym:
  • zakup kosiarki samojezdnej o wartości 3 850,00 zł,
  • zakup kserokopiarki o wartości 3 780,78 zł,
  • darowizna kserokopiarek od Rady Rodziców o wartości 13 577,38 zł,
  • zakup wiat przystankowych o wartości 14 998,99 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 172 183,43 zł:
  • likwidacja urządzenia zabawowego o wartości 3 236,75 zł,
  • likwidacja kserokopiarek o wartości 8 134,01 zł,
  • sprzedaż sprzętu medycznego o wartości 98 886,33 zł,
  • darowizna sprzętu medycznego o wartości 35 266,25 zł,
  • likwidacja sprzętu medycznego o wartości 3 291,15 zł,
  • darowizna kosiarki samojezdnej i samobieżnej dla klubów sportowych o wartości 10 099,00 zł,
  • likwidacja sprzętu radiokomunikacyjnego o wartości 9 853,94 zł,
  • likwidacja kontenerów stalowych o wartości 3 416,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2004 r. wynosi ogółem 795 100,32 zł.

IV. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 01.10.2003 r. do 30.09.2004 r. zamknęły się kwotą 3 261 148,00 zł, w tym:

 • ze sprzedaży gruntów kwota 371 644,00 zł,
 • ze sprzedaży mieszkań komunalnych kwota 668 233,00 zł,
 • z wieczystego użytkowania gruntów kwota 75 041,00 zł,
 • z dzierżawy i wynajmu kwota 2 101 512,00 zł,
 • ze sprzedaży składników majątkowych kwota 43 055,00 zł,
 • z przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 1 663,00 zł.

Część tabelaryczną informacji o stanie mienia komunalnego gminy Czerwionka-Leszczyny za okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2004 r. można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Sabina Adamczyk, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.09
Data udostępnienia: 2005.07.09 23:52:49

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny