Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Majątek gminy
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2004.03.08 23:56:38 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Czerwionka-Leszczyny za okres od 1.10.2002 r. do 30.09.2003 r.

I. W wymienionym okresie gmina nie nabyła papierów wartościowych.

II. Gmina posiada udziały na łączną wartość: 16 009 367,77 zł, w tym:

 • w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wartość 30 000,00 zł,
 • w Zakładach Drobiarskich Spółka z o.o. Leszczyny na wartość 185 492,77 zł,
 • 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Leszczyny na wartość 15 782 000,00 zł,
 • 100% udziałów w Spółce z o.o. Kurier Czerwionka-Leszczyny na wartość 10 000,00 zł,
 • akcje Telekom-Silesia SA na wartość 1 875,00 zł.

III. Obrót mieniem komunalnym.

Stan mienia komunalnego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na dzień 1 października 2002 r. wynosił 141 554 162,54 zł. W okresie od 1 października 2002 r. do 30 września 2003 r. miał miejsce wzrost przychodów mienia komunalnego poprzez zakup, nieodpłatne otrzymanie na ogólną wartość 11 052 591,26 zł, oraz rozchód mienia w następstwie sprzedaży, likwidacji środków trwałych oraz nieodpłatnego ich przekazania na ogólną wartość 8 445 775,94 zł. W wyniku powyższych zmian, jakie dokonywały się w obrębie środków trwałych, stan na dzień 30 września 2003 r. wynosi 144 160 977,86 zł.

W związku z reorganizacją służby zdrowia i likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) nastąpiło przekazanie majątku byłego ZOZ-u w Czerwionce na rzecz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jako mienia zlikwidowanej jednostki. Przejęty majątek ZOZ-u w grudniu 2002 r. został przeksięgowany z konta mienia zlikwidowanej jednostki ZOZ - 015 na stan majątku UGiM - konto 011 - środki trwałe i 020 - wartości niematerialne i prawne.

Grupa "0" - Grunty

 1. Stan gruntów na dzień 1.10.2002 r. wynosił ogółem 2 928 512 m2 o wartości 11 190 184,12 zł.
 2. Gmina nabyła grunty o powierzchni 1 228 224 m2 o wartości 2 732 262,46 zł, w tym:
  • zakup nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej o powierzchni 75 m2 o wartości 10 000,00 zł,
  • przyjęcie gruntu w wyniku komunalizacji o powierzchni 39 770 m2 o wartości 313 795,00 zł,
  • przeksięgowanie wieczystego użytkowania gruntu z konta pozabilansowego o powierzchni 1 169 597 m2 o wartości 2 212 865,90 zł,
  • przeksięgowanie działek pod ulicami o powierzchni 26 015 m2 o wartości 195 601,56 zł.
 3. Gmina zbyła grunty o łącznej powierzchni 27 521,23 m2 i wartości 77 628,72 zł, w tym:
  1. sprzedaż:
   • grunt niezabudowany o powierzchni 10 505 m2 o wartości 47 791,14 zł,
   • grunt zabudowany - lokal użytkowy z udziałem w gruncie o powierzchni 1 417,26 m2 o wartości 3 288,04 zł,
   • udział w gruncie o powierzchni 5 691,97 m2 o wartości 21 522,42 zł,
   • użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2 674,00 m2 o wartości 5 027,12 zł.
 4. Stan gruntów na dzień 30.09.2003 r. wynosi ogółem 4 136 447,77 m2 o wartości 13 844 817,86 zł.

Grupa "1" - Budynki i lokale

 1. Wartość budynków na dzień 1.10.2002 r. wynosiła 117 236 917,95 zł.
 2. Zwiększenia w tej grupie na łączną wartość 7 398 151,51 zł, w tym:
  1. przyjęto zakończone inwestycje:
   • adaptacja Przychodni Zdrowia w Czerwionce o wartości 59 941,60 zł,
   • sala gimnastyczna w Szczejkowicach o wartości 1 893 086,42 zł,
   • modernizacja kotłowni co w Dębieńsku o wartości 78 270,00 zł,
  2. nieodpłatne przyjęcie budynku administracyjno-socjalnego o wartości 42 663,00 zł,
  3. nieodpłatne przyjęcie budynku Przychodni Zdrowia o wartości 5 324 190,49 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 8 109 421,18 zł, w tym:
  • wykup mieszkań o wartości 2 448 871,58 zł,
  • wykup apteki z łącznikiem i garażu w Palowicach o wartości 49 886,11 zł,
  • nieodpłatne przekazanie do ZGKiM o wartości 5 366 853,49 zł,
  • sprzedaż budynku zaplecza socjalnego (obiekt z KWK "Dębieńsko") o wartości 125 220,00 zł.
 4. Stan wartościowy budynków na dzień 30.09.2003 r. wynosi 116 525 648,28 zł.

Grupa "2" - Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 1. Stan mienia na dzień 1.10.2002 r. wynosił 7 232 436,08 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 331 333,67 zł, w tym:
  1. przyjęto zakończone inwestycje:
   • kolektor deszczowy, ul. Narutowicza w Leszczynach o wartości 55 000,00 zł,
   • kolektor deszczowy, ul. Staffa w Czuchowie o wartości 110 161,80 zł,
   • wodociąg do Osiedla Hajduki w Szczejkowicach o wartości 7 998,25 zł,
   • biologiczna oczyszczalnia ścieków przy SP w Szczejkowicach o wartości 96 300,00 zł,
   • ogrodzenie betonowe - baza przy ul. Polnej o wartości 21 500,00 zł,
  2. nieodpłatne przyjęcie baraku typu "Rybnik" (budynek dawnej przepompowni osadu), ul. Polna o wartości 15 012,69 zł,
  3. protokół ujawnienia - ul. K. Miarki o wartości 23 550,00 zł,
  4. przeksięgowanie mienia zlikwidowanej jednostki ZOZ o wartości 1 810,93 zł.
 3. Zmniejszenia w grupie na łączną wartość 210 614,25 zł, w tym:
  • przekazano nieodpłatnie do ZGKiM budynku przepompowni osadu o wartości 15 012,69 zł,
  • zmiana klasyfikacji rodzajowej środka trwałego o wartości 195 601,56 zł.
 4. Stan mienia na 30.09.2003 r. wynosi ogółem 7 353 155,50 zł.

Grupa "3" - Kotły i maszyny energetyczne

 1. Stan na dzień 1.10.2002 r. wynosił 579 557,17 zł.
 2. Zwiększenia stanu środków dokonano na łączną wartość 5 564,00 zł, w tym:
  • ujawnienie o wartości 5 564,00 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 13 505,47 zł, w tym:
  • likwidacja kotłów w szkole podstawowej o wartości 13 505,47 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2003 r. wynosi ogółem 571 615,70 zł.

Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 1. Stan na dzień 1.10.2002 r. wynosił 1 237 787,96 zł.
 2. Zwiększenie na łączną wartość 207 936,53 zł, w tym:
  • zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego o wartości 18 406,36 zł,
  • przeksięgowanie mienia zlikwidowanej jednostki ZOZ o wartości 187 700,16 zł,
  • zakup komputera o wartości 1 830,01 zł.
 3. Zmniejszenia o łącznej wartości 13 037,94 zł, w tym:
  • likwidacja sprzętu komputerowego o wartości 13 037,94 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2003 r. wynosi ogółem 1 432 686,55 zł.

Grupa "5" - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 1. Stan na dzień 1.10.2002 r. wynosił 224 202,65 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 11 186,10 zł, w tym:
  • zakup kosiarki bijakowej o wartości 8 200,00 zł,
  • zakup przecinarki "STHIL" o wartości 2 986,10 zł.
 3. Zmniejszenia na łączną wartość 6 538,00 zł, w tym:
  • likwidacja kosiarki HONDA o wartości 2 568,00 zł,
  • likwidacja piły łańcuchowej "STHIL" o wartości 3 970,00 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2003 r. wynosi ogółem 228 850,75 zł.

Grupa "6" - Urządzenia techniczne

 1. Stan na dzień 1.10.2002 r. wynosił 1 207 527,93 zł.
 2. Zwiększenie na łączną wartość 22 521,23 zł, w tym:
  • przeksięgowanie mienia zlikwidowanej jednostki ZOZ o wartości 14 049,00 zł,
  • nieodpłatne przyjęcie urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych o wartości 8 472,23 zł.
 3. Zmniejszenia o łącznej wartości 9 907,10 zł, w tym:
  • nieodpłatne przekazanie do ZGKiM urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych o wartości 8 472,23 zł,
  • likwidacja centrali i sieci telefonicznej w WOZ Palowice o wartości 1 434,87 zł.
 4. Stan na dzień 30.09.2003 r. wynosi ogółem 1 220 142,06 zł.

Grupa "7" - Środki transportu

 1. Stan wartościowy na dzień 1.10.2002 r. wynosił 1 968 127,56 zł.
 2. Zwiększenia na łączną wartość 86 840,00 zł, w tym:
  • zakup solarko-posypywarki "Śnieżka" o wartości 36 663,00 zł,
  • zakup ciągnika komunalnego o wartości 47 800,00 zł.
 3. Zmniejszenie na łączną wartość 1 983,00 zł:
  • likwidacja naczepy rozrzutnika o wartości 1 983,00 zł.
 4. Stan środków w grupie na dzień 30.09.2003 r. wynosi 2 052 984,56 zł.

Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 1. Stan środków w tej grupie na dzień 1.10.2002 r. wynosił 677 421,12 zł.
 2. Zwiększenie na łączną wartość 256 795,76 zł, w tym:
  • zakup kopiarki analogowej o wartości 4 631,12 zł,
  • zakup szorowarki o wartości 8 174,00 zł,
  • zakup wiat przystankowych o wartości 23 869,04 zł,
  • nieodpłatne otrzymanie wiaty z elementów blaszanych o wartości 9 600,00 zł,
  • nieodpłatne otrzymanie z NFOZ w Katowicach unitu stomatologicznego (darowizna) o wartości 28 674,86 zł,
  • przeksięgowanie mienia zlikwidowanej jednostki ZOZ o wartości 184 846,74 zł.
 3. Zmniejszenia o łącznej wartości 3 140,28 zł:
  • likwidacja kserokopiarki o wartości 3 140,28 zł.
 4. Stan majątku w tej grupie na dzień 30.09.2003 r. wynosi 931 076,60 zł.

IV. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 01.10.2002 r. do 30.09.2003 r. zamknęły się kwotą 3 187 567,00 zł, w tym:

 • ze sprzedaży gruntów kwota 434 089,00 zł,
 • ze sprzedaży mieszkań komunalnych kwota 389 259,00 zł,
 • z wieczystego użytkowania gruntów kwota 73 266,00 zł,
 • z dzierżawy i wynajmu kwota 2 288 367,00 zł,
 • ze sprzedaży składników majątkowych kwota 56,00 zł,
 • z przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 2 530,00 zł.

Część tabelaryczną informacji o stanie mienia komunalnego gminy Czerwionka-Leszczyny za okres od 1.10.2002 r. do 30.09.2003 r. można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.09.30
Data udostępnienia: 2004.03.08 23:56:38

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny