Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Plany i programy
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
 Strona archiwalna z dnia 2006.03.24 11:12:47 powrót do aktualnej strony
 

Plany i programy Rady Miejskiej

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

 1. Omówienie wyników kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w 2005r.
 2. Gospodarowanie majątkiem ruchomym w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy w 2005 roku (dzierżawy, użytkowania, sprzedaż, darowizny, nieodpłatne przekazanie).
 3. Analiza sprawozdań z działalności gminy i miasta w roku 2005 oraz przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy i miasta.
 4. Informacja na temat przetargów na zbycie nieruchomości w gminie i mieście przeprowadzonych w 2005 roku.
 5. Omówienie i analiza trybu postępowania w sprawie dotacji z budżetu dla podmiotów niepublicznych oraz rozliczeń kwot otrzymanych przez te podmioty w roku 2005.
 6. Omówienie i analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
 7. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej.

Plan pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2006 rok

 1. Wyjazdowe spotkania do wytypowanych klubów sportowych celem zapoznania się z pracą z dziećmi i młodzieżą.
 2. Zadbanie o utrzymanie w należytym stanie istniejącej bazy do prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej oraz tworzenie nowej.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych przy klubach sportowych i szkołach.
 4. Utrzymanie oraz dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych, dbałość o stan techniczny i oznakowanie tych tras, propozycja ujęcia w budżecie odpowiednich kwot.

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa na 2006 rok

 1. Objazd dróg gminnych - ustalenie remontów oraz wycięcie samosiejek rosnących przy drogach.
 2. Analiza procesu restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - komisja wyjazdowa.
 3. Komisja wyjazdowa do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
 4. Omówienie spraw związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych.
 5. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych w tym drogowych, remontów dróg, kanalizacji sanitarnej, uciepłownienie Leszczyn.
 6. Realizacja harmonogramu adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne.

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami na 2006 rok

 1. Gospodarka wodno-ściekowa:
  • realizacja inwestycji związanych z gospodarką ściekową w programie inwestycyjnym na lata 2006-2008,
  • promowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców, których posesje nie będą objęte kanalizacją sanitarną.
 2. Ochrona powietrza:
  • działanie na rzecz kompleksowego opracowania programu ograniczania niskiej emisji.
 3. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami:
  • prowadzenie działań w kierunku rozszerzenia programu segregacji i wydzielenia ze strumienia odpadów, odpadów niebezpiecznych i biodegradalnych (komisja wyjazdowa na ul. Polną). 
  • analiza rekultywacji wyrobiska pocegielnianego i zwału płaskiego (komisja wyjazdowa na zwał płaski).
 4. Działanie na rzecz zachowania zieleni na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z uwzględnieniem jej estetyki:
  • funkcjonalność ze szczególną troską o parki w naszej  gminie.
 5. Problemy związane z rolnictwem:
  • promowanie działań zmierzających do prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
  • sprawy związane ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę leśną. 
 6. Działanie na rzecz prawidłowej gospodarki melioracyjnej i drenarskiej.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na lata 2005-2006

 1. Opiniowanie budżetu gminy i miasta na kolejne lata kadencji 2002-2006 oraz analiza wniosków przedstawionych przez poszczególne komisje ww. sprawie.
 2. Opiniowanie każdorazowo zmian w budżecie gminy i miasta dotyczących nowych dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami.
 3. Ocena wykonania dochodów i analiza wydatków gminy i miasta po każdym półroczu i za każdy rok budżetowy pod kątem finansowym.

Plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami na 2006 rok

 1. Ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie:
  • stan wyposażenia i wyszkolenia poszczególnych jednostek Straży Pożarnej, uwzględnienie rodzaju zakupionego sprzętu,
  • stan przygotowania gminnych służb na wypadek klęski żywiołowej: pożar, pożar leśny, powódź.
 2. Comiesięczny raport Straży Miejskiej z przeprowadzonych kontroli tematycznie wyznaczonych przez komisję.
 3. Cykliczna (kwartalna) współpraca z Komisariatem Policji w celu analizy stanu bezpieczeństwa gminy.
 4. Spotkanie z dyrektorami szkół na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach.
 5. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w sprawie bezpieczeństwa w drogownictwie:
  • oświetlenie ulic,
  • oznakowanie ulic,
  • stan przepustów i odwodnienia ulic, kanalizacja burzowa,
  • progi zwalniające - do kompetencji komisji należy ocena kolejności realizacji poszczególnych zadań.
 7. Współpraca z samorządami dzielnic i sołectw:
  • objazd siedzib samorządów. 
 8. Sesja tematyczna "o bezpieczeństwie w gminie".  

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.03.24
Data udostępnienia: 2006.03.24 11:12:47

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny