Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora nadzoru w specjalności instalacje wodno-kanalizacyjne w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na stanowisko:

inspektora nadzoru w specjalności instalacje wodno-kanalizacyjne w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności w zakresie instalacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • posiadanie uprawnień do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie jak wyżej,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność obsługi komputera następujących programów: Word, Excel, kosztorysowy.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy,
 • samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność, sumienność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizowanie i przygotowywanie do realizacji od strony merytorycznej i formalnej inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny w zakresie robót instalacyjnych w specjalności wod-kan,
 • nadzorowanie prowadzonych przez wydział lub przyjętych do nadzoru od innych wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy zadań w zakresie obowiązków i praw określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zm. w branży instalacyjnej (wod-kan) wchodzącymi w skład innych inwestycji, remontów i modernizacji prowadzonych przez gminę,
 • przygotowywanie dokumentów, uzgodnień i udział w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń umożliwiających prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań,
 • współpraca w przygotowywaniu specyfikacji i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów oraz udział w pracach komisji przetargowej,
 • kontrola wykonywania umów zawartych przez gminę na realizację na ww. zadań,
 • współudział merytoryczny w przygotowywanych w wydziale: projektach uchwał, sprawozdaniach, rozliczeniach nadzorowanych inwestycji i remontów, wnioskach i analizach dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp.,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzająca przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej (wod-kan),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. nr 101 poz. 836 z późn. zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych),
 • referencje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na Inspektora nadzoru w specjalności instalacje wodno-kanalizacyjne w Wydziale Inwestycji i Remontów" w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2006 r., pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 19 - II piętro.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy).

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn.zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Data ogłoszenia konkursu: 09.01.2006 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze:  Inspektor  nadzoru  w  specjalności  instalacje  wodno-kanalizacyjne  w  Wydziale Inwestycji i Remontów nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.
 • Data rozstrzygnięcia konkursu: 30.01.2006r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.02
Data udostępnienia: 2006.02.02 15:21:55
Liczba odwiedzin strony: 942 (ostatnie odwiedziny 2018.12.09 17:39:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny