Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko podinspektora ds. kontroli wewnętrznej

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na stanowisko:

podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
 • co najmniej 5-letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym 2 lata w kontroli wewnętrznej,
 • znajomość przepisów z zakresu:
  • prawa samorządowego,
  • finansów publicznych,
  • rachunkowości,
  • zamówień publicznych,
  • standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • obiektywizm, rzetelność,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektów rocznego planu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych,
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych zgodnie z planem kontroli,
 • przygotowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
 • przygotowywanie projektów wniosków do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • przeprowadzanie na polecenie Burmistrza kontroli doraźnych,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • współpraca z audytorem wewnętrznym oraz z organami kontroli zewnętrznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp.,  
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego odwodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. z 2001 r. Nr 101 poz. 836 z późn.zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych),
 • referencje.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Kandydat na podinspektora kontroli wewnętrznej” w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2006 r. pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 19 – II piętro.

Inne informacje:

Informacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy).

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn.zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Data ogłoszenia konkursu: 08.02.2006 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kontroli wewnętrznej nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.
 • Data rozstrzygnięcia konkursu: 02.03.2006r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: 0 32 431 33 55 fax.: 032 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.03.03
Data udostępnienia: 2006.03.03 14:31:47
Liczba odwiedzin strony: 1117 (ostatnie odwiedziny 2018.11.30 07:13:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny