Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na stanowisko:

młodszy referent w Wydziale Edukacji

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie średnie i kontynuacja wykształcenia na wyższych studiach - rozpoczęty co najmniej drugi semestr, 
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word i Excel oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym internet, publikatory prawne.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1126 z późn. zm.),
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • umiejętność dobrej komunikacji z petentami,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa RM z 22.12.1991 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • załatwianie spraw związanych ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi,
 • kontrola i ewidencja obowiązku nauki,
 • przyjmowanie i weryfikacja zebranych wniosków pod względem merytorycznym i formalnym,
 • weryfikacja zebranych dokumentów,
 • prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami i instytucjami,
 • przygotowanie decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium,
 • monitorowanie przebiegu realizacji procesu stypendialnego, w tym opracowywanie zestawień zbiorczych niezbędnych dla potrzeb stypendialnych,
 • przygotowanie i akceptowanie dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki na stypendia,
 • obsługa Systemu informacji Oświatowej, zbieranie i scalanie danych placówek oświatowych i ZEAS,
 • przygotowanie wniosków dotyczących zgłoszenia zbioru danych osobowych,
 • współpraca z innymi wydziałami UGiM w zakresie wynikającym z zadań wydziału.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia itp.,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego odwodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Kandydat na młodszego referenta do Wydziału Edukacji” w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2006 r. pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 19 – II piętro.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy).

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn.zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Data ogłoszenia konkursu: 13.02.2006 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 • W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:  młodszy referent w Wydziale Edukacji (2 stanowiska) zostały wybrane 2 osoby, które uzyskały po 46 pkt.: 
  1. Pani Jolanta Banasik, zamieszkała w Czerwionce-Leszczynach,
  2. Pani Bożena Zawalska, zamieszkała w Stanowicach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Oferty pracy przedłożone przez wybranych kandydatów spełniły wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Przeprowadzony egzamin wykazał, że kandydaci na w/w stanowisko pracy posiadali: wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania przedmiotowej pracy. Pani Jolanta Banasik i Pani Bożena Zawalska uzyskały łącznie najlepszy wynik końcowy spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o to stanowisko.
  Częścią składową wyniku końcowego były punkty uzyskane z testu a także z rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania obejmowały zakres zagadnień z kodeksu postępowania administracyjnego, znajomości ustawy o systemie oświaty oraz ustroju samorządu gminnego, a także funkcjonowania organów gminy.
 • Data rozstrzygnięcia konkursu: 27.03.2006r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.04.05
Data udostępnienia: 2006.04.05 11:55:32
Liczba odwiedzin strony: 1651 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 06:29:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny