Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

 OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na stanowisko:

młodszy referent w Wydziale Spraw Obywatelskich

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word i Excel oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z internetu,  z publikatorów prawnych.

 Wymagania dodatkowe:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. .zm.),
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.. 499 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Prezesa RM z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319),
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole, 
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • dyskrecja,
 • umiejętność dobrej komunikacji z petentami.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przyjmowanie formularzy zgłoszeń pobytu stałego, pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, wymeldowania z miejsca pobytu stałego, z miejsca pobytu     czasowego ponad 2 miesiące, wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące oraz pobytu czasowego do 2 miesięcy,
 • aktualizacja danych osobowych mieszkańców w systemie informatycznym i kartotecznym, związanych z ruchem meldunkowym, zmianą imion, nazwiska lub obywatelstwa,
 • wydawanie potwierdzenia zameldowania lub wymeldowania oraz dokonywanie adnotacji o zmianie adresu w wojskowych dokumentach tożsamości,
 • wydawanie poświadczeń zamieszkania,
 • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL,
 • przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji ludności do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Wojewody Śląskiego w Katowicach, a także Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rybniku oraz do Wydziału Edukacji tut. Urzędu,
 • współpraca z administratorami, zarządcami i właścicielami budynków w zakresie ewidencji ludności,
 • sporządzanie wykazów przedpoborowych,
 • potwierdzenie zameldowania na wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • eksport danych osobowych do Ośrodka Informatyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, do MSWiA w Warszawie,
 • obsługa administracyjna miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp.,  
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego odwodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającegoc na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich" w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2006 r. pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok.nr 19 - II piętro.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy).

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Data ogłoszenia konkursu: 11.07.2006 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Anna Chwołka, zamieszkała w Czerwionce-Leszczynach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez wybraną kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Przeprowadzony egzamin tj. test ze znajomości podstawowych przepisów, jak również praktyczne sprawdzanie umiejętności redagowania pism, wypełniania przykładowych druków zameldowania czy wymeldowania potwierdziły umiejętności kandydatki do wykonywania pracy na stanowisku młodszego referenta.
Wynik końcowy 64 pkt. jest sumą punktów uzyskanych z testu obejmującego zakres zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, znajomości ustaw o ustroju samorządu gminnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: 0 32 431 33 55 fax.: 032 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.08.18
Data udostępnienia: 2006.08.18 09:19:50
Liczba odwiedzin strony: 1644 (ostatnie odwiedziny 2018.12.02 06:39:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny