Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na stanowisko:

Referenta Prawnego w Wydziale Prawnym

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe (mgr prawa), lub zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium na wydziale prawa,
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word i Excel oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z internetu oraz publikatorów prawnych.

Wymagania dodatkowe:

 •  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.),
 •  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, (Dz.U. z 2003, Nr 159, poz 1547 z późn.zm.),
 • Statut Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny tekst jednolity statutu gminy i miasta opracowano w oparciu o uchwałę nr XI/58/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego nr 81 z 18 sierpnia 2003 r. poz. 2201), uchwałę nr XII/80/2003 Rady Miejskiej z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmian w statucie gminy i miasta z 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego nr 94 z 16 października 2003 r. poz.2478) oraz rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego nr PN-N-0911/276/R/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. dział III ordynacji podatkowej (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Prezesa RM z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319),
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • dyskrecja,
 • umiejętność dobrej komunikacji z petentami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługę biurową wydziału,
 • doradztwo prawne w zakresie procedur administracyjnych i podatkowych,
 • doradztwo prawne w zakresie spraw prowadzonych przez Wydziały: Ekologii i Zdrowia, Rozwoju Gminy i Miasta, Spraw Obywatelskich,
 • udział w posiedzeniach organów oraz na zlecenie Burmistrza i Naczelnika wydziału jako przedstawiciel wydziału prawnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie absolutorium,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp.,
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na referenta ds. prawnych w Wydziale Prawnym" w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2006 r. pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok.nr 19 - II piętro.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy).
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wynikach naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Data ogłoszenia konkursu: 01.08.2006 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wpłynęły dokumenty aplikacyjne od jednej osoby. Komisja Rekrutacyjna po sprawdzeniu dokumentów aplikacyjnych, stwierdziła, że nie spełniają one wymogów formalnych.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: 0 32 431 33 55 fax.: 032 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.08.18
Data udostępnienia: 2006.08.18 09:19:50
Liczba odwiedzin strony: 1131 (ostatnie odwiedziny 2018.11.28 04:34:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny