Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - 2 etaty

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na stanowisko :

Młodszy referent w Biurze d/s Świadczeń Rodzinnych - 2 etaty

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word i Exel oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym internet, publikatory prawne.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1126 z późn. zm), znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.Nr 228 z 2003r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenie . Ministra Polityki Społecznej z dnia 2.06.2005r. w sprawie Sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U. Nr 105 z późn. zm. ),
 • znajomość ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.Nr 86 z 2005r.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7.06.2005r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń ( Dz.U.Nr 105 z 2005r. ),
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 z 2001r. z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. z późn. zm.),
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa RM z 22.12.1991r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • umiejętność dobrej komunikacji z petentami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
 • weryfikacja przyznawanych świadczeń,
 • przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
 • współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy i Miasta w zakresie wynikającym z zadań wydziału.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, itp.,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 101 poz. 836 z późn. zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych ( zgoda na publikację w BIP danych osobowych),

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na Młodszego referenta w Biurze d/s Świadczeń rodzinnych"w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2007r., pod adresem :Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 19 – II piętro.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny ( do 3 m-cy).
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Data ogłoszenia konkursu: 27.12.2006

Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy zostały wybrane 2 osoby, które w kolejności uzyskały najwyższą liczbę punktów, tj.:

 1. Pan Tomasz Nedwed, zamieszkały w Czerwionce-Leszczynach,
 2. Pani Zaik Justyna, zamieszkała w Książenicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferty pracy przedłożone przez wybranych kandydatów spełniły wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Przeprowadzony egzamin wykazał, że kandydaci na w/w stanowisko pracy posiadali : wykształcenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania przedmiotowej pracy. Pan Tomasz Nedwed i Pani Justyna Zaik uzyskali łącznie najlepsze wyniki końcowe spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o to stanowisko.
Częścią składową wyniku końcowego były punkty uzyskane z testu a także z rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania obejmowały zakres zagadnień z kodeksu postępowania administracyjnego, znajomości ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustroju samorządu gminnego, a także funkcjonowania organów gminy.
Kandydaci wykazali się umiejętnością pracy na komputerze przy redagowaniu odpowiedzi na wylosowane zestawy zawierające przykładowe pisma.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: 0 32 431 33 55 fax.: 032 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.02
Data udostępnienia: 2007.02.02 11:47:18
Liczba odwiedzin strony: 1967 (ostatnie odwiedziny 2019.04.05 14:05:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny