Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

O G Ł O S Z E N I E
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c na stanowisko:

R e f e r e n t a   d s. k a n c e l a r i i

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie średnie
 • co najmniej 1 rok stażu na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word, Exel
 • umiejętność korzystania ze źródeł informacji w tym z Internetu oraz wszelkiego rodzaju publikatorów prawnych
 • znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 • znajomość Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 • znajomość Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) -
 • znajomość Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2006r., nr 97, poz. 673)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002r., nr 167, poz. 1375)
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim
 • koleżeński stosunek do współpracowników
 • umiejętność dobrej komunikacji z petentami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw kancelaryjnych związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą
  • prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej
  • prowadzenie rejestru faktur wychodzących i przychodzących
  • prowadzenie i kompletowanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i innych regulacji wewnętrznych
  • wysyłanie i odbiór z Poczty korespondencji dotyczącej Zakładu
 • prowadzenie druków ścisłego zarachowania (ewidencja i kontrola ich wykorzystania) oraz innych druków będących w posiadaniu Zakładu
 • zamawianie literatury fachowej i prowadzenie jej rejestru
 • przyjmowanie rozmów telefonicznych oraz nadawanie faksów
 • prowadzenie archiwum zakładowego:
  • przyjmowanie akt do archiwum od poszczególnych działów
  • prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla archiwum zgodnie z instrukcją archiwalną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt
  • prowadzenie kart udostępniania akt
  • przekazywanie do Archiwum Państwowego kopii protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących akt „A” (o wartości historycznej)
  • brakowanie akt (po upływie okresu przechowywania), sporządzanie protokołów brakowania oraz spisów akt przekazanych ze składanych akt,
  • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia o przekazaniu akt na makulaturę
  • przekazywanie akt katergorii „A” do Archiwum Państwowego po okresie przechowywania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp.,
 • referencje dotyczące zakończonych okresów pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia oświadczenie kandydata o zatrudnieniu z podaniem stanowiska i stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 101 poz. 836 z późn.zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych wraz ze zgodą na publikację w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na referenta ds. kancelarii” w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 20.03.2007 r pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-leszczyny, pok. Nr 16

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Ligonia 5c w Czerwionce-Leszczynach - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wynikach naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień 29.03.2007 r godz. 9.00, w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach przy ul.Ligonia 5 c, pokój nr 14.

Data ogłoszenia konkursu : 05.03.2007 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta d/s kancelarii została wybrana Pani Monika Szustak zamieszkała w Leszczynach, która uzyskała najlepszy wynik końcowy z testów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: 0 32 431 33 55 fax.: 032 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.02
Data udostępnienia: 2007.04.02 09:27:22
Liczba odwiedzin strony: 1411 (ostatnie odwiedziny 2018.12.08 20:41:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny