Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu schronienia dla bezdomnych mężczyzn, kobiet i matek z dziećmi

Na wykonanie zadania w 2007 roku przeznacza się kwotę 45.000,- zł. Zlecenie wykonania nastąpi w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm). W związku z powyższym informuje się o możliwości składania ofert na realizację wskazanego zadania w okresie od 1 maja 2007r. do 29 lutego 2008r.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność w zakresie pomocy społecznej.

Ofertę należy składać w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. (Dz.U. Z 2005r. Nr 44, poz. 427) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn, kobiet i matek z dziećmi” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach, ul. 3-go Maja 36b w terminie do dnia 25 kwietnia 2007r. do godz. 9.30.

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać wymogi wymienione w art. 29 ust.1 w/w ustawy:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
 2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 7. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

Spełnienie powyższych warunków oceniane będzie na podstawie złożonej oferty oraz dokumentów zawartych w art.30 ustawy o pomocy społecznej:

 1. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;
 2. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności- za okres tej działalności.

Przy dokonywaniu wyboru będą stosowane kryteria, o których mowa w art.31 ust.1 w/w ustawy:

 1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
 2. uwzględnienie zadeklarowanej przez podmiot uprawniony jakości działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 3. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania;
 4. uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania;
 5. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 6. uwzględnienie wysokości dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Informuje się, iż w okresie od 01.07.2006r. do 30.04.2007r. zrealizowano zadanie polegające na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym (mężczyznom, kobietom i matkom z dziećmi) przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Rybnickie w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej 78, które prowadzi Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Przegędzy oraz Schronisko dla kobiet w Leszczynach. Koszt realizacji w/w zadania wyniósł 39.800,-zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2007r.o godz. 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w w/w Ośrodku przy ul. 3-go Maja 36b w Czerwionce- Leszczynach, bądź telefonicznie pod numerem 032/ 4312039 lub 4311166 w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach informuje o wynikach otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w siedzibie Ośrodka w dniu 25.04.2007r.

Zgłoszona została jedna oferta Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koła Rybnickiego. Zespół dokonał oceny oferty pod kątem spełnienia wymagań formalnych wynikających z art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44 poz.427). Komisja zaopiniowała, żeby całość środków, które gmina przeznacza na zapewnienie schronienia, tj. 45.000,- zł. przyznać jako dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koła Rybnickiego na poniesienie kosztów utrzymania Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Przegędzy oraz Schroniska dla bezdomnych kobiet w Leszczynach.

Zespół opiniujący zdecydował jednogłośnie pozytywnie ocenić ofertę i zaproponować Burmistrzowi Gminy i Miasta zawarcie umowy z Oferentem według wzoru stanowiącego Załącznik do rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. ( Dz.U. Nr 61 poz.545).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (0 32) 431 20 39, e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: 0 32 431 33 55 fax.: 032 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.05.22
Data udostępnienia: 2007.05.22 14:54:17
Liczba odwiedzin strony: 783 (ostatnie odwiedziny 2019.03.24 04:25:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny