Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

O G Ł O S Z E N I E
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

p.o.Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
ogłasza nabór kandydatów do pracy w ZDiSK Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
na stanowisko:

Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
   • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
   • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
   • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów samorządowych;
 • znajomość przepisów podatkowych;
 • znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego w jednostce smorządowej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych wymaganych przepisami;
 • rozliczenia w ramach obowiązujących przepisów z ZUS-em i Urzędem Skarbowym;
 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-księgowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Księgowego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta pełni praw publicznych, o których mowa w art.45 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych;
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany za przestępstwo umyślne lub dokument zawierający dane w tym zakresie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. z 2001 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych);

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Kandydat na stanowisko Głównego Księgowego”, w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 20 marca 2008r., godz. 800 w siedzibie ZDiSK Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6 Czerwionka-Leszczyny , pok. nr 1.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do ZDiSK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń ZDiSK Czerwionka-Leszczyny – zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. t.j. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacje o wynikach naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów K.C.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Informuję, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Wawrzyczek , zamieszkała w Ornontowicach. Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wybrana kandydatka uzyskała pozytywny wynik z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Piotr Łuc, Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 427 75 43, e-mail: zdisk.d@czerwionka-leszczyny.com.pl

Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.04.01
Data udostępnienia: 2008.04.01 09:18:02
Liczba odwiedzin strony: 1584 (ostatnie odwiedziny 2019.01.14 23:26:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny