Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
na stanowisko:

Młodszy referent w Straży Miejskiej

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nienaganna opinia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001.142.1591 z późn.zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000. 98.1071 z późn.zm.),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997.123.779 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,
  • ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971.12.114 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001.106.1148 z późn. zm.),
 • komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, zdyscyplinowanie,
 • dobra znajomość topografii Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie Word) oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z internetu oraz publikatorów prawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie oraz prowadzenie spraw administracyjnych wydziału,
 • przygotowywanie projektów pism i korespondencji,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wydziału,
 • rejestrowanie i opisywanie faktur,
 • sporządzanie planu budżetu wydziału,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wydziału,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych,
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów oraz zasad ochrony danych osobowych, przepisów BHP oraz tajemnicy służbowej przy dostępie do materiałów w ramach realizowanych zadań i obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp., (w zakresie tematycznym proponowanego stanowiska),
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych).

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na Młodszego Referenta w Straży Miejskiej” w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2008r., do godz. 1530 w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 19 – II piętro.

Inne informacje:

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą lub za pośrednictwem innego podmiotu dokumenty te muszą wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 18 kwietnia 2008r. do godz. 1530. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy). Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru.
Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Termin naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna ) ustala się na dzień 28 kwietnia 2008r., godz. 900 w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, I piętro, pok. nr 13 – „Sala Rady”.

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Agnieszka Markiton-Miczek, zamieszkała w Książenicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez wybraną kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wybrana kandydatka uzyskała pozytywny wynik z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl

Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.04.30
Data udostępnienia: 2008.04.30 12:00:11
Liczba odwiedzin strony: 1676 (ostatnie odwiedziny 2018.12.15 08:37:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny