Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach ogłasza nabór do pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b 44-230 Czerwionka-Leszczyny
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
REFERENT/PODINSPEKTOR

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ( z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, administracji lub inne odpowiadające pracy na stanowisku administracyjnym),
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Open Office, MS Word i Excel oraz innych urządzeń biurowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadania nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość następujących aktów prawnych:
  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)
  3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.),
 • odpowiedzialność, dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • zaangażowanie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z przydzielaniem opłaty posiłków w szkołach i przedszkolach,
 • przygotowywanie list wypłat przydzielonych świadczeń,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych świadczonych przez firmę SALUS lub inną firmę,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem innym szkodliwym zjawiskom i patologiom, w tym spraw związanych z bezdomnością,
 • załatwianie spraw związanych z rehabilitacją i niepełnosprawnością,
 • koordynacja działań związanych z rozdysponowaniem otrzymywanych darów tj. używanej odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i inne,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych,
 • wydawanie zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji z prowadzonego zakresu,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami mającymi znaczenie w zakresie pomocy społecznej, p
 • rzestrzeganie i stosowanie przepisów oraz zasad ochrony danych osobowych, przepisów BHP oraz tajemnicy służbowej przy dostępie do dokumentów w ramach realizowanych zadań i obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp. (w zakresie tematycznym proponowanego stanowiska),
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 101 poz. 926 z późń.zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęcie do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych),
 • referencje,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na referenta/podinspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach” w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2008r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36b pok. nr 3.

Inne informacje:

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą lub za pośrednictwem innego podmiotu dokumenty te muszą wpłynąć do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 25 kwietnia 2008r. do godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 miesięcy).
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn.zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego..

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta/podinspektora została wybrana Pani Hanna Chyła zamieszkała Czerwionka-Leszczyny

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez wybraną kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wybrana kandydatka uzyskała łącznie najlepszy wynik końcowy spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o to stanowisko.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops.d@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.05.16
Data udostępnienia: 2008.05.16 12:06:51
Liczba odwiedzin strony: 1680 (ostatnie odwiedziny 2018.12.10 16:38:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny