Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach
ogłasza nabór do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. 3 Maja 36b 44-230 Czerwionka-Leszczyny
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymagania niezbędne:

 • spełnienie warunków wymienionych w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń do ww. Ustaw, oraz ustawy o samorządzie gminnym, a także o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • niekaralność sądowa,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem,
 • odpowiedzialność i systematyczność,
 • rzetelność i sumienność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie,
 • odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i płacowej,
 • czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu,
 • bieżąca kontrola obrotu bankowego oraz współpraca z bankiem,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie obsługi finansowej,
 • kontrola nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi,
 • prowadzenie rozliczeń płacowych (ZUS, US),
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zbiorczych wg rozdziałów i paragrafów,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych wynikających z ewidencji księgowej,
 • prowadzenie obsługi księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji,
 • prowadzenie okresowej sprawozdawczości opracowywanie planów wydatków i dochodów finansowych jednostki,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej, kasowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz o posiadaniu pełni praw publicznych, o których mowa w art.45 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany za przestępstwo umyślne lub dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.)
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych),

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko: Głównego Księgowego” należy składać w terminie do 23 maja 2008 roku do godz. 1400, bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach przy ul. 3 Maja 36b

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń tut. Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacje o wynikach naboru. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops.d@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.05.29
Data udostępnienia: 2008.05.29 11:54:34
Liczba odwiedzin strony: 1223 (ostatnie odwiedziny 2019.01.12 21:17:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny