Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
na stanowisko:
Referent w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie wyższe,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi oprogramowania MS Word i Excel oraz innych urządzeń biurowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość następujących aktów prawnych:
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
   • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami.),
   • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108),
   • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
   • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami ) księga II – własność i inne prawa rzeczowe oraz przepisy części szczególnej zobowiązań dot. umów najmu, dzierżawy, użyczenia .
 3. Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku:
  stanowisko referenta ściśle związane jest z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – kompleksowe prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
 4. Określenie odpowiedzialności:
  • prowadzenie prac związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy,
  • zlecanie biegłym szacunku nieruchomości,
  • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji oddania nieruchomości w trwały zarząd,
  • aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu,
  • prowadzenie ewidencji trwałego zarządu,
  • przeprowadzanie rokowań na nabycie nieruchomości,
  • przygotowanie wniosków do Starosty o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,
  • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem opłat adiacenckich.
 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • list motywacyjny i życiorys,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, itp., (w zakresie tematycznym proponowanego stanowiska),
  • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy (zaświadczenie bądź oświadczenie o zatrudnieniu ),
  • kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 101 poz. 836 z późn. zm.),
  • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych).

Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Kandydat na Referenta w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa” w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 4 czerwca 2008r. do godz. 1530, w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 19 – II piętro.

Inne informacje:
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą lub za pośrednictwem innego podmiotu dokumenty te muszą wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 4.06.2008r. do godz. 1530.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy).
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).
W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru.
Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Termin naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) ustala się na dzień 16 czerwca 2007r., godz. 900 w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, I piętro, pok. nr 13 – „Sala Rady”.

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Katarzyna Mura, zamieszkała w Stanowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta pracy przedłożona przez wybraną kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Wybrana kandydatka uzyskała pozytywny wynik z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl

Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.06.17
Data udostępnienia: 2008.06.17 16:48:07
Liczba odwiedzin strony: 1472 (ostatnie odwiedziny 2019.01.15 05:28:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny