Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

na stanowisko:
referent w Wydziale Finansowo – Budżetowym

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe :

 • znajomość następujących aktów prawnych:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy o z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 142, poz. 1020),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami ),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji dochodów budżetu związanych z funduszami pomocowymi z Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • prowadzenie ewidencji wydatków budżetu związanych z funduszami pomocowymi z Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • uzgadnianie dochodów i wydatków funduszy strukturalnych z poszczególnymi jednostkami realizującymi zadania,
 • uzgadnianie danych do sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach itp. ( w zakresie tematycznym proponowanego stanowiska ),
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego odwodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydat na referenta w Wydziale Finansowo – Budżetowym ( fundusze pomocowe )" w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok.nr 19 - II piętro.

Inne informacje:

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą lub za pośrednictwem innego podmiotu dokumenty te muszą wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 30 czerwca 2008r. do godz. 1700. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny ( do 3 m-cy). Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.t.j. z 2001r. Nr 142, z. 1593 z późn. zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Termin naboru (test i rozmowa kwalifikacyjne) ustala się na dzień 7 lipca 2008r., godz. 900 w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, I piętro, pok. nr 13 – „Sala Rady”.

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Barbara Gońka, zamieszkała w Palowicach. Kandydatka uzyskała pozytywny wynik końcowy z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 39, e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl

Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.07.08
Data udostępnienia: 2008.07.08 10:37:25
Liczba odwiedzin strony: 1554 (ostatnie odwiedziny 2019.01.14 20:18:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny