Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

na stanowisko:

Referent w Wydziale Edukacji

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania Word i Excel oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym internet, publikatory prawne.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1126 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • umiejętność dobrej komunikacji z petentami,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa RM z 22.12.1991 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Załatwianie spraw związanych ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi,
 • Kontrola i ewidencja obowiązku nauki,
 • Przyjmowanie i weryfikacja zebranych wniosków pod względem merytorycznym i formalnym,
 • Weryfikacja zebranych dokumentów,
 • Prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami i instytucjami,
 • Przygotowywanie decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium,
 • Przygotowanie i akceptowanie dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki na stypendia,
 • Obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
 • Zbieranie i scalanie danych z placówek oświatowych i ZEAS,
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących zgłoszenia zbioru danych osobowych,
 • Współpraca z innymi wydziałami UGiM w zakresie wynikającym z zadań wydziału,
 • Sporządzania zaangażowania środków finansowych , których dysponentem jest Wydział Edukacji,
 • Prowadzenie spraw związanych z dotacjami na zielone szkoły oraz z organizacja dowozu uczniów do szkół,
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania dotacji oraz do Kuratorium i MEN.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, itp., ( w zakresie tematycznym proponowanego stanowiska),
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy (zaświadczenie bądź oświadczenie o zatrudnieniu ),
 • kserokopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 101 poz. 836 z późn. zm.),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgoda na publikację w BIP danych osobowych).

Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Kandydat na Referenta w Wydziale Edukacji” w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2008r. do godz. 1530, w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 19 – II piętro.

Inne informacje:
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą lub za pośrednictwem innego podmiotu dokumenty te muszą wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 18 .07.2008r. do godz. 1530. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobą wyłonioną w drodze naboru pierwsza umowa zostanie zawarta na okres próbny (do 3 m-cy). Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.). W BIP upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informację o wyniku naboru. Lista kandydatów oraz informacja o wynikach naboru zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Termin naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) ustala się na dzień 28 lipca 2008r., godz. 900 w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, I piętro, pok. nr 13 – „Sala Rady”.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Wiesław Janiszewski, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 34, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 431 33 55 fax.: (0 32) 431 17 60, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2008.07.02
Data udostępnienia: 2008.07.02 12:57:33
Liczba odwiedzin strony: 2057 (ostatnie odwiedziny 2018.12.13 17:36:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny