Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Ligonia wraz z przebudową sieci wodociągowej w dzielnicy Leszczyny Osiedle

Data ogłoszenia przetargu: 8.04.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania "Przebudowa nawierzchni ulicy Ligonia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym - w dzielnicy Leszczyny Osiedle".
Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie - 4.05.2004
zakończenie - 30.07.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17 po uprzednim wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Osoba do kontaktów z oferentami: Piotr Łuc
Referat Drogownictwa
ul. Parkowa 9, pok. nr 17
tel.: (32) 431 19 72
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17. Termin składania ofert upływa 23.04.2004 r. o godz. 800.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w dniu 23.04.2004 r. o godz. 845.
Termin związania ofertą: do 21.05.2004 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Unieważnienie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania "Przebudowa nawierzchni ulicy Ligonia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym - w dzielnicy Leszczyny Osiedle"" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg został anulowany ze względu na konieczność kontroli stanu istniejącej kanalizacji deszczowej kamerą termowizyjną,
  • przetarg został unieważniony 23.04.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.06
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:04
Liczba odwiedzin strony: 1016 (ostatnie odwiedziny 2018.11.30 00:19:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny