Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Zabezpieczenie budynku MOK przed wodami gruntowymi

Data ogłoszenia przetargu: 19.06.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 89 55, 427 00 45
e-mail: mok@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Zabezpieczenie budynku MOK przed wodami gruntowymi - wykonanie drenażu opaskowego zewnętrznego z odprowadzeniem i izolacją pionową, kanalizacji odwadniającej budynek - wody opadowe.
Termin realizacji zamówienia: 16.08.2004 - 30.10.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w Miejskim Ośrodku Kultury  lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Mariola Czajkowska - dyrektor MOK
ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 16 34
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert upływa 8.07.2004 r. o godz. 930.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 8.07.2004 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do dnia 7.08.2004
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
gwarancja - 5%
Wadium: 2 000,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo zamówień publicznych, do dnia 8.07.2004, godz. 930.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Zabezpieczenie budynku MOK przed wodami gruntowymi - wykonanie drenażu opaskowego zewnętrznego z odprowadzeniem i izolacją pionową, kanalizacji odwadniającej budynek - wody opadowe" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Miejski Ośrodek Kultury) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 8 lipca 2004 r.,
 • wybór oferty:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe APM,
  ul. Wyglendy 42, 44-200 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  66 729,17 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 9.07.2004 r.

Ponowne rozpatrzenie ofert - unieważnienie przetargu

W wyniku protestu wniesionego przez jednego z wykonawców ponownie dokonano oceny złożonych ofert. Powyższa analiza ujawniła konieczność rozstrzygnięcia w sposób odmienny od pierwotnego przedmiotowego przetargu. Popełnione w ofertach pomyłki doprowadziły do sytuacji, w której żadna ze złożonych ofert nie okazała się ważna i niepodlegająca odrzuceniu. Dlatego też niemożliwym okazało się wskazanie zwycięscy i w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177) przetarg unieważniono w dniu 26.07.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Czajkowska, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 89 55, e-mail: mok@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.05
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 960 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 03:52:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny