Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla osiedla Familoki w Czerwionce

Data ogłoszenia przetargu: 23.06.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla budynków w obrębie ulic: Słowackiego, Hallera, Kombatantów, Mickiewicza, Szkolna, Wolności i Furgoła.
Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje w szczególności: uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wykonanie aktualizacji map terenu objętego opracowaniem, uzyskanie wypisów właścicieli działek, wykonanie uzgodnienia dokumentacji (ZUD) oraz uzgodnień z właścicielami działek łącznie ze zgodą na wejście w teren, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej łącznie z przyłączami, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie informacji do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonanie oceny wpływu na środowisko, wykonanie studium wykonalności, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, pełnienie nadzoru autorskiego w okresie trzech lat od złożenia dokumentacji.
Termin realizacji zamówienia: 16.08.2004 - 10.12.2004
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20,00 zł można odebrać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po uprzednim wpłaceniu należnej kwoty do kasy Urzędu przy ul. Parkowej 9 lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Marian Kuśka - inspektor nadzoru budowlanego Urzędu Gminy i Miasta
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 22.07.2004 r. o godz. 930.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, w dniu 22.07.2004 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do 6.08.2004 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 1 200,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla budynków w obrębie ulic: Słowackiego, Hallera, Kombatantów, Mickiewicza, Szkolna, Wolności i Furgoła" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 22 lipca 2004 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  Biuro Usług Inwestycyjnych Stefra,
  ul. Szklarska 7d/6, 43-180 Orzesze,
 • cena wybranej oferty:
  39 467,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 2.08.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.07
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1175 (ostatnie odwiedziny 2019.05.07 23:59:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny