Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego

Data ogłoszenia przetargu: 19.07.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2004 w kwocie 2 687 900 PLN.
Postawienie do dyspozycji gminy kredytu w dwóch transzach: w dniu 20 września 2004 r. w kwocie 1 687 900 PLN, w dniu 25 listopada 2004 r. w kwocie 1 000 000 PLN.
Spłata kapitału w 9 ratach (1 rata w 2006 r., 8 rat w 2007 r.), spłata odsetek miesięcznie począwszy od 29 października 2004 r.
Termin realizacji zamówienia: Uruchomienie pierwszej transzy kredytu w dniu 20 września 2004 r., spłata ostatniej raty w dniu 25 września 2007 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 15,00 zł można odebrać w Wydziale Finansowo-Budżetowym, ul. Parkowa 9, pok. nr 8 (I piętro) lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 3.09.2004.
Osoby do kontaktów z oferentami: Teresa Czajka - zastępca skarbnika
Wydział Finansowo-Budżetowy
ul. Parkowa 9, pok. nr 8
tel.: (32) 431 27 96 w. 73
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400

Franciszek Stephan - skarbnik gminy i miasta
Wydział Finansowo-Budżetowy
ul. Parkowa 9, pok. nr 10
tel.: (32) 431 27 96 w. 59
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Finansowo-Budżetowym, ul. Parkowa 9, pok. nr 8 (I piętro). Termin składania ofert upływa 6.09.2004 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wnieść w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych przed terminem składania ofert, tj. przed 6.09.2004 r. godz. 1000.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zapisane w SIWZ.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 118 z dnia 19.07.2004 r. pozycja 34333.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2004 w kwocie 2 687 900 PLN" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 6 września 2004 r.,
 • wybór oferty:
  Bank Ochrony Środowiska SA, Oddział w Katowicach,
  ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice,
 • cena wybranej oferty:
  462 277,21 zł za wykonanie przedmiotowej usługi,
 • przetarg został rozstrzygnięty 8.09.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Franciszek Stephan, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 59, e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.09
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:06
Liczba odwiedzin strony: 1026 (ostatnie odwiedziny 2018.12.16 12:34:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny