Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2005 roku

W związku z uchwałą nr XXIV/198/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 października 2004 r. w sprawie Programu współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2005 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

konkurs ofert na wspierane w formie dotacji z budżetu gminy i miasta realizacji poniżej proponowanych zadań własnych gminy w 2005 r.

 1. Konkurs obejmuje zadania w obszarze:
  1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  1.2 Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  1.3 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  1.4 Nauka, edukacja i wychowanie.
  1.5 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości:
  • na zadanie 1.1 - 340 000 zł,
  • na zadanie 1.2 - 30 000 zł,
  • na zadanie 1.3 - 160 000 zł,
  • na zadanie 1.4 - 10 000 zł,
  • na zadanie 1.5 - 10 000 zł.

  W zależności od wysokości kwot pochodzących z budżetu gminy o jakie będą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty, na realizację zadań w wymienionych powyżej obszarach, gmina zastrzega sobie prawo do dokonania przeniesień środków publicznych, których proponowaną wysokość określono wyżej w pkt. 2.

 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie miało formę wspierania takich zadań poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.
  • Oferta konkursowa powinna zawierać:
   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
   • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczą zadania,
   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków własnych oraz środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
   • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  • Ramowy wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz. 1891) i jest dostępny bezpośrednio na miejscu w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub drogą elektroniczną na stronie www.mps.gov.pl.
  • Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
 4. Terminy realizacji zadań:
  • zadanie 1.1 - do dnia 27.11.2005 r.,
  • zadanie 1.2 - do dnia 1.12.2005 r.,
  • zadanie 1.3 - do dnia 1.12.2005 r.,
  • zadanie 1.4 - do dnia 1.12.2005 r.,
  • zadanie 1.5 - do dnia 1.12.2005 r.

  Przekazane środki finansowe należy wykorzystać zgodnie z celem na jaki zostały przeznaczone. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić kwartalne (miesięczne wg potrzeb) sprawozdania z wykonanego zadania.

  Przyznane środki publiczne należy wykorzystać:

  • zadanie 1.1 - do dnia 11.12.2005 r.,
  • zadanie 1.2 - do dnia 15.12.2005 r.,
  • zadanie 1.3 - do dnia 15.12.2005 r.,
  • zadanie 1.4 - do dnia 11.12.2005 r.,
  • zadanie 1.5 - do dnia 15.12.2005 r.

  Środki niewykorzystane przy realizacji danego zadania należy zwrócić w terminie 7 dni na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie później niż do dnia 30 grudnia 2005 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wspólne wykonanie zadania publicznego.

 5. Ofertę konkursową na realizację ww. zadań należy złożyć:
  • w zamkniętej kopercie z oznaczeniem obszaru oraz numeru zadania,
  • w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do miesiąca od ukazania się informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • z adnotacją "Konkurs na Dotacje 2005 r.",
  • w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

  O terminie złożenia oferty w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Do przeprowadzania konkursu oraz rozpatrywania wniosków na dotacje z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny powołana zostanie Komisja Konkursowa. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminach:
  • zadanie 1.1 - w 11 dniu, licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert,
  • zadanie 1.2 - w 12 dniu, licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert,
  • zadanie 1.3 - w 12 dniu, licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert,
  • zadanie 1.4 - w 13 dniu, licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert,
  • zadanie 1.5 - w 14 dniu, licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert.

  Przy rozpatrywaniu ofert komisja:

  • oceni możliwość realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,
  • oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • oceni zasadność wysokości środków wnioskowanych do otrzymania na realizację zadania z budżetu gminy i miasta.
 7. Szczegółowy tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert są następujące:
  Kryterium Punkty Waga Max. punktacja (2x3)
  1 2 3 4
  Udział środków publicznych, w tym wkład własny, przeznaczonych na realizację zadania 0-4 2 8
  Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania 0-4 1 4
  Możliwość realizacji zadania przez wnioskującego 0-4 1 4
  Doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze 0-4 1 4

  Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 15.

 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. W 2004 r. w ww. obszarach zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju, przyznając z budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dotacje w wysokości 465 900 zł.
 10. Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.

Data ogłoszenia konkursu: 21.01.2005.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • otwarty konkurs ofert na "Realizację zadań publicznych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2005 w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, nauka, edukacja i wychowanie, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • dotacje udzielone w wyniku konkursu:
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
   • Klub Sportowy Płomień Czuchów, ul. 3 Maja 69, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - 9 000,00 zł,
   • Ludowy Klub Sportowy Borowik, ul. Gliwicka, 44-246 Szczejkowice - 15 000,00 zł,
   • Ludowy Klub Sportowy Czarni Przegędza, ul. Piaskowa, 44-238 Przegędza - 15 000,00 zł,
   • Ludowy Klub Sportowy Unia Książenice, ul. Słoneczna 21, 44-213 Książenice - 9 000,00 zł,
   • Ludowy Klub Sportowy Ruch Stanowice, ul. 1 Maja 3, 44-230 Stanowice - 15 000,00 zł,
   • Ludowy Klub Sportowy Dąb Dębieńsko, ul. Jesionka 78, 44-234 Dębieńsko - 13 000,00 zł,
   • Ludowy Klub Sportowy Orzeł Palowice, ul. Woszczycka 22, 44-246 Palowice - 15 000,00 zł,
   • Ludowy Klub Sportowy Bełk, ul. Główna, 44-237 Bełk - 39 000,00 zł,
   • Klub Sportowy Piast Leszczyny, ul. Brzozowa 1, 44-238 Leszczyny - 73 000,00 zł,
   • Klub Sportowy 23 Górnik, ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka - 108 815,00 zł,
   • Uczniowski Klub Sportowy 6 Czuchów przy SP nr 6, ul. Gliwicka 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - 31 000,00 zł,
   • Uczniowski Klub Sportowy Zryw Dębieńsko, ul. Hugo Kołłątaja 1, 44-234 Czerwionka-Leszczyny - 5 900,00 zł,
   • Uczniowski Klub Sportowy Antenka Leszczyny, ul. Ogrodowa 6, 44-238 Leszczyny - 2 000,00 zł,
   • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - 700,00 zł,
   • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - 900,00 zł,
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym:
   • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca, ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - 23 460,00 zł,
   • Ochotnicza Straż Pożarna Dębieńsko Stare, ul. Kołłątaja 4, 44-234 Dębieńsko Stare - 3 000,00 zł,
  • nauka, edukacja i wychowanie:
   • Fundusz Lokalny Ramża, al. św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - 10 000,00 zł,
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:
   • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej GiM Czerwionka-Leszczyny, ul. dr. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - 8 374,60 zł,
   • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów - 1 625,40 zł,
 • pozostałe oferty nie zostały rozpatrzone z powodu braków formalnych lub niezgodności tematycznej z ogłoszonym konkursem,
 • konkurs został rozstrzygnięty 22.03.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Stanisław Cichecki, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 27 96 w. 27, e-mail: wp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.23
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1226 (ostatnie odwiedziny 2018.12.09 19:37:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny