Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn"

Data ogłoszenia przetargu: 2.05.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn".
Wspólny Słownik Zamówień: 74260000-9.
Termin realizacji zamówienia: zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie (zakończenie) do 14.12.2007 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20 zł (brutto) można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9.
Osoba do kontaktów z oferentami: Zygmunt Grzybek - naczelnik
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 19.05.2005 r. o godz. 1030.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (sala Rady), w dniu 19.05.2005 r. o godz. 1100.
Termin związania ofertą: do 18.06.2005 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych do dnia 19.05.2005 roku do godz. 1030.
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania: "Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn"" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego nastąpiło w dniu 19 maja 2005 r.,
 • wybór oferty:
  P.R.I. Inwestor s.c.,
  ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza,
 • cena wybranej oferty:
  206 180,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 19.07.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.25
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 949 (ostatnie odwiedziny 2019.04.16 23:38:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny