Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Przebudowa nawierzchni ulicy Ligonia wraz z realizacją zmiany organizacji ruchu dla transportu zbiorowego na terenie dzielnicy Leszczyny Osiedle

Data ogłoszenia przetargu: 5.05.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Przebudowa nawierzchni ulicy Ligonia wraz z realizacją zmiany organizacji ruchu dla transportu zbiorowego na terenie dzielnicy Leszczyny Osiedle w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny.
Kod CPV: 45.23.24.51.
Termin realizacji zamówienia: od 4.07.2005 r. do 19.08.2005 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 61 zł można odebrać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w godzinach od 900 do 1500 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Piotr Łuc
Referat Drogownictwa
ul. Parkowa 9, pok. nr 17
tel.: (32) 431 19 72
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17. Termin składania ofert upływa 16.06.2005 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Referacie Drogownictwa, ul. Parkowa 9, pok. nr 17, w dniu 16.06.2005 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do 10.08.2005
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 10 000,00 zł
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Każdy warunek będzie oceniany zgodnie z SIWZ.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Przebudowę nawierzchni ulicy Ligonia wraz z realizacją zmiany organizacji ruchu dla transportu zbiorowego na terenie dzielnicy Leszczyny Osiedle w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 16 czerwca 2005 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 434 037,36 zł, a najdroższej - 460 639,39 zł,
 • wybór oferty:
  WPRInż. - Asfalty Sp. z o.o.,
  ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik Kłokocin,
 • cena wybranej oferty:
  355 768,33 zł + 22% VAT = 434 037,36 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 4.07.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.06
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 854 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 04:09:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny