Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w dzielnicy Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 6.06.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w dzielnicy Leszczyny.
Wspólny Słownik Zamówień: 74222100-2.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynku sali gimnastycznej z jednym pomieszczeniem wieloprzestrzennym o wymiarach areny minimum 36 x 18 m oraz widownią na około 100 miejsc (z czego część stanowić mają trybuny składane), niezbędnym zapleczem i połączeniem z budynkiem głównym. W zakresie konstrukcji wykluczono zastosowanie konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnionej blachą trapezową lub inną. Sugeruje się by wykonana była w w systemie tradycyjnym lub konstrukcja drewniana wypełniona ścianami z cegły. Posadzka boiska wykonana z materiału syntetycznego. Obecna sala gimnastyczna ma zostać zostawiona jako salka do gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć sportowych, nie wymagających wielkiej przestrzeni. Proponuje się lokalizację sali na obecnym boisku asfaltowym.
Termin realizacji zamówienia: data rozpoczęcia: 11.07.2005
data zakończenia: 12.12.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20 zł (brutto) można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: w zakresie proceduralnym:
Tomasz Radecki - podinspektor
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
w zakresie merytorycznym:
Zygmunt Grzybek - naczelnik
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 21.06.2005 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (sala Rady), w dniu 21.06.2005 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: do 20.07.2005 r.
Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 100%
Wadium: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł) na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w dzielnicy Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 21 czerwca 2005 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 39 040,00 zł brutto, a najdroższej - 119 072,00 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Biuro Usług Projektowych INFO-PROJEKT,
  ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie,
 • cena wybranej oferty:
  39 040,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 24.06.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.30
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 995 (ostatnie odwiedziny 2019.05.08 11:29:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny