Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare

Data ogłoszenia przetargu: 19.08.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 429 59 11, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare.
Wspólny Słownik Zamówień: 45232400-6.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Leszczyn Starych obejmuje swym zakresem:
- budowę kolektora głównego - drogowego grawitacyjnego z rur PVC SN 8-12 kN/m2 Ż200 i Ż315 mm w ulicy ks. Pojdy i Armii Krajowej wraz ze studniami rewizyjnymi żelbetowymi Ż1200;
- budowę sieci kolektorów bocznych grawitacyjnych z rur PVC SN 8-12 kN/m2 Ż200 i Ż250 mm wraz ze studniami rewizyjnymi żelbetowymi Ż1200 w ulicach: Leszczyńska, Odległa, Rogowa, Narutowicza, św. Antoniego, Piłsudskiego, Górnośląska, Pierchały, ks. Dłucika, Błękitna, Słowiańska, Popiełuszki, Pawlasa, Dąbrowy, Mieszka I, Powstańców, Jasna, oraz w drogach dojazdowych (sięgacze);
- budowę przyłączy domowych (przykanalików) z rur PVC SN 8-12 kN/m2 Ż160 mm;
- odbudowę zniszczonych nawierzchni dróg.
Zakres rzeczowy:
- kolektor grawitacyjny PVC Ż 315 mm - 1 431 mb,
- kolektor grawitacyjny PVC Ż 250 mm - 305 mb,
- kolektor grawitacyjny PVC Ż 200 mm - 9 439 mb,
- przyłącza domowe z rur PVC Ż 160 mm - 380 szt. - 6 300 mb.
Realizacja promocji projektu w pasie drogowym:
- zabudowa dwóch tablic informacyjnych o wymiarach 2,0 m na 2,5 m - termin ustawienia tablic informacyjnych - przed rozpoczęciem robót budowlanych,
- zabudowanie tablicy pamiątkowej dwustronnej o wymiarach minimum 0,7 m na 0,9 m wbudowanej w konstrukcję.
Termin realizacji zamówienia: data rozpoczęcia: po podpisaniu umowy - zakładane rozpoczęcie robót budowlanych - 31.10.2005 r.;
data zakończenia: 30.11.2007
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 220,00 zł (brutto) można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9.
Osoba do kontaktów z oferentami: Marian Kuśka - inspektor
tel.: (32) 429 59 83 lub 84
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Marcin Słowik - referent
tel.: (32) 429 59 83 lub 84
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 30.09.2005 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Parkowa 9, sala Rady, w dniu 30.09.2005 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 28.11.2005 r.
Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 95%
gwarancja - 5%
Wadium: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych do dnia 30.09.2005 roku do godz. 1000.
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB).

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • złożono 7 ofert, z czego odrzucono  - 4,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 6 482 906,41 zł brutto, a najdroższej - 9 463 218,56 zł brutto,
 • wybór oferty:

Konsorcjum Firm:

 1. Sanit Sp. z o.o. - Lider
  ul. Rybnicka 175
  44-100 Gliwice
 2. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o.
  ul. Nad Bytomką 1
  44-100 Gliwice
 3. ZP-U Mielcbud Sp. z o.o.
  ul. Rogoźnicka 2
  41-809 Zabrze
 • cena wybranej oferty: 7 398 079, 21 zł brutto, gwarancja 6 lat.
 • przetarg został rozstrzygnięty 11.04.2006 r.
 • pełną treść rozstrzygnięcia przetargu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (122 KB).


 

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.04.13
Data udostępnienia: 2006.04.13 14:32:09
Liczba odwiedzin strony: 1158 (ostatnie odwiedziny 2018.12.10 15:30:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny