Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku

Data ogłoszenia przetargu: 13.01.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 429 59 11, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku.
Zakres zadania termomodernizacyjnego dotyczy budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku (składającego się z 3 segmentów) i obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w technologii lekko-mokrej, docieplenie stropodachów i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (naprawa tynków, wymiana obróbek dekarskich, przełożenie instalacji odgromowej) oraz modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne. W szczególności zadanie obejmuje:
 • Rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy,
 • Wymianę wylewki stropodachu,
 • Docieplenie stropodachu płytami styropianowymi o grubości 12 cm (laminowanymi dwustronnie papą asfaltową),
 • Naprawę pękniętych kominów ponad dachem (wymiana czapek betonowych, przemurowania, wymiana i malowanie tynków kominów),
 • Demontaż istniejących obróbek blacharskich i wykonanie nowych obróbek z blachy stalowej powlekanej,
 • Wymianę rynien dachowych na rynny PVC fi 150 mm,
 • Wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wierzchnia warstwa gr. 5,2 mm),
 • Odtworzenie instalacji odgromowej dachu,
 • Odtworzenie instalacji odgromowej ścian - z pręta stalowego ocynkowanego bednarki ocynkowanej,
 • Przełożenie istniejących przewodów instalacji elektrycznej oświetleniowej i sygnalizacyjnej na ścianach zewnętrznych budynku,
 • Przebudowę zamocowania opraw oświetleniowych przykręcanych, sygnalizatorów alarmu , puszek, przebudowa mocowania przyłącza elektrycznego,
 • Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej,
 • Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych,
 • Naprawę istniejących pęknięć murów i tynków,
 • Docieplenie ścian w technologii lekko-mokrej z izolacją z styropianu i wyprawą cienkowarstwową malowaną farbami elewacyjnymi:
  1. docieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 10 cm,
  2. docieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 12 cm - ryzality,
  3. docieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 8 cm - fragment podziemia,
 • Naprawę i malowanie tynków cokołów,
 • Wymianę rur spustowych na nowe rury z PVC fi 110 mm,
 • Odtworzenie fragmentów nawierzchni rozebranych w związku z robotami,
 • Wykonanie opaski żwirowej szerokości 30 cm przy wschodniej ścianie zewnętrznej,
 • Demontaż istniejących ościeżnic drewnianych: okiennych i drzwiowych,
 • Montaż nowych okien PVC,
 • Montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej,
 • Malowanie wewnętrznych podokienników betonowych
 • Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej,
 • Wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne,
 • Wymianę rur przyłącznych do grzejników oraz śrubunków,
 • Próbę szczelności instalacji c.o., z dokonaniem regulacji.

Kody CPV: CPV 45453000-7, CPV 45331100-7.

Termin realizacji zamówienia: 28.03.2006 r. - 30.06.2006 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 55,00 zł można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktów z oferentami: Ireneusz Wróblewski - Inspektor Nadzoru Budowlanego Urzędu Gminy i Miasta
tel.: (32) 429 59 84
Joanna Szymura - Podinspektor
tel.: (32) 429 59 82
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 7.03.2006 r. do godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Parkowa 9, sala Rady (pok. nr 13), w dniu 7.03.2006 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 6.05.2006 r.
Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 95%
gwarancja - 5%
Wadium: 7 000,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych do dnia 7.03.2006 roku do godz. 1000.
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki i niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane prezesowi UZP w dniu 13.01.2006 r.

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na „Termomodernizację SP Nr 8 w Dębieńsku” ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 7 marca 2006 r.,
 • złożono 9 ofert, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 4,
 • cena najtańszej oferty: 477 173,45 zł brutto,
 • cena najdroższej oferty: 669 373,42 zł. brutto, 
 • wybór oferty:
  • POL-KATO Marcin Buliński
   ul. Mieszka I nr 2
   40-877 Katowice,
 • cena wybranej oferty:
  • 477 173,45 zł, gwarancja 6 lat
 • przetarg został rozstrzygnięty 19.05.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 80, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.05.19
Data udostępnienia: 2006.05.19 14:29:57
Liczba odwiedzin strony: 1000 (ostatnie odwiedziny 2019.03.18 15:20:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny